uitleg over onze website

De afgelopen tijd is er door andere partijen nogal commentaar geweest over de website van VLW. Daarom lijkt het mij goed als de maker van deze website enige uitleg te geven aan het begin van een nieuw politiek jaar. 

Op onze website www.liberaalwormerland.nl staat "inbreng raad". Daar staat in een korte versie de in de Voorrondes en Raadsvergadering besproken onderwerpen, de volledige inbreng staat onder de diverse vermelde thema's. 

In de fractievergadering bespreken wij de komende onderwerpen van de Voorrondes en de Raadsvergaderingen en worden de woordvoerders voor elk onderwerp wat op de agenda staat vastgesteld. Gezamenlijk komen we dan tot een oordeel waarna elke woordvoerder een stukje maakt over hoe hij het VLW standpunt gaat brengen. Voor de vergaderingen krijgt een ieder van onze fractie de mogelijkheid om op of aanmerkingen door te geven.  

Deze goedgekeurde inbreng wordt ook letterlijk ingebracht tijdens de openbare vergadering en komt ook letterlijk op onze website. Het is dus niet zo, zoals gesuggereerd op Facebook, twitter en in sommige partij websites er iets anders wordt vermeld.  Je kunt het met onze inbreng eens zijn of niet maar het is wel de inbreng van Vereniging Liberaal Wormerland die in alle openheid verteld wordt, dus van gesjoemel is geen sprake. Daarnaast wordt in het rood vermeld wat er in de Voorrondes en Raadsvergadering uiteindelijk is besloten.

Dat wij niet op een motie of  amendement van andere partijen ingaan op onze website lijkt mij logisch, dat is een zaak van de betreffende partij om dat zelf naar buiten te brengen, en heeft niets te maken met selectieve weergave. Wel geven wij aan dat er een motie en of amendement gemeld is over een onderwerp en leggen ons standpunt daar over uit. Ook hier geldt daar kan je het mee eens zijn of niet, maar je weet wel waar VLW voor staat. 

Hopelijk is het een beetje duidelijk en blijft u zo op de hoogte wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen. Heeft u op of aanmerkingen over onze website, meld dit, ik sta altijd open voor verbeteringen tenslotte ben ik ook maar een amateur die het als hobby doet. U kunt dat doen via onze website en natuurlijk ook persoonlijk en of telefonisch. 0644786554. 

Ed van Rijn

Fractievergadering VLW van 28-6-2016

voorrondes en raadsvergadering 5 juli 2016

Aanwezig 24 mei 2016: Ronald Hendriks, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Hans Bethlehem, Fred Groot, Henk v/d Snoek, Kick Luttik, Alie Smit.

Afwezig: Herman Al, 

Voorronde 5-7-2016: w.v. punt 2 tot 7 woordvoerder (WV) Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 30+31-5-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 30+31-5-2016: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: brief 20 Registratie dood geboren kind. Dank voor snelle beantwoording. Ed van Rijn gaf aan dat hij in de voorrondes sprak namens VLW en niet zoals vermeld op persoonlijke titel en zag dat ook graag zo genotuleerd.

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: akkoord.

  7. rondvraag: geen

  8. participatiewet en WSW: WV Alie Smit. Op zich kunnen we ons vinden in het voorgestelde maar omdat nog niet duidelijk is welke financiële kosten op ons afkomen graag voorstel terugnemen tot er duidelijkheid is. Tijdens de voorronde gaf wethouder van Waaijen een uitleg en zegde toe dat het financiële gedeelte zodra daar duidelijkheid over was terug zou komen bij de raad voordat het College hier een besluit over zal nemen. Voor VLW was dit voldoende om toch voor te stemmen. Zie onze uitgebreide inbreng in menu onder “Baanstede”

  9. nieuwe basisschool: WV Fred Groot. Hedenavond verzoekt u de Gemeenteraad van Wormer in te stemmen met de aanvraag om een nieuwe school te vestigen in Wormer , met als startdatum 1 augustus 2017.  Deze school gaat voorzien in basisonderwijs op een algemeen bijzondere grondslag. VLW gaat akkoord.  Zie VLW inbreng in menu onder “Oostknollendam”

10. Veerdijk 41, 57 en 59: WV Marcel van Tol. Vanwege ontbreken duidelijke tekeningen dit terugnemen met de vraag of de 3 gebouwen niet apart ter beoordeling kunnen worden ingebracht. Door tijdgebrek is dit onderwerp doorgeschoven naar een volgende vergadering. Zie VLW inbreng in menu onder “Monumenten”

11. jaarrekening Wormerland 2015: WV Kick Luttik.

Op 19 april jl. stelde de gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2015 vast. De controle van de jaarstukken door de accountant waren toen nog niet afgerond, maar dat was ons bekend. De voorlopige jaarrekening, gebaseerd op de ambtelijke input, resulteerde in een positief saldo over 2015 van € 663.000,-. De afspraak was dat indien bij de definitieve vaststelling, na afronding van de controle door de accountant, verschillen zouden ontstaan tussen voorlopige rekening en definitieve rekening, de raad de jaarstukken nogmaals, maar nu definitief zou moeten gaan vaststellen. Welnu, de accountant heeft zijn taak volbracht en is tot de conclusie gekomen dat het jaarresultaat 2015 niet € 663.000,- bedraagt, maar € 1.008.209,-. Een aanzienlijk beter resultaat, zo mogen wij concluderen en waarvoor onze dank aan de accountant. Het college stelt ons het volgende voor:

 1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2015

 2. Akkoord te gaan met de gevraagde resultaatsbestemming

 3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren de complete set jaarstukken door te geleiden naar het ministerie van BZK en de provincie.

Zoals wij aangaven bij de behandeling van de voorlopige jaarstukken, (zie in menu “jaarrekening”) stemt onze fractie niet in met de gevraagde resultaatsbestemming. Wij waren en zijn van oordeel dat het volledige resultaat ten goede moet komen van onze algemene reserve. Daar, waar het college nu reeds verwachte tekorten, lees overschrijdingen van posten op de begroting, wil compenseren, zijn wij van mening dat deze compensatie bij de vaststelling van de jaar stukken 2016 aan de orde moeten komen. De gemeenteraad heeft dan ook een volledig en betrouwbaar overzicht van de echte lasten en baten over 2016 en kan het college daarop dan ook verantwoording voor vragen. Door tussentijds reeds te compenseren wordt dit werkelijke overzicht van baten en lasten onnodig vertroebeld.

Onze fractie gaat dan ook akkoord met de gevraagde besluiten onder de punten 1 en 3. Wij gaan niet akkoord met het gevraagde besluit onder punt 2.

12. begroting Over-gemeenten: WV Kick Luttik. Het bestuur van OVER-gemeenten heeft de begroting 2017, meerjarenbegroting 2018-2020 opgesteld en deze begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland voorgelegd. Het college van Wormerland vraagt onze gemeenteraad om de begroting 2017 van OVER-gemeenten voor kennisgeving aan te nemen en GEEN zienswijze te geven. Dat voorstel lijkt ook wel logisch verklaarbaar omdat het college immers ook deel uitmaakt van het bestuur van OVER-gemeenten en het natuurlijk niet in de rede ligt dat het college haar eigen voorstel als lid van het bestuur van OVER-gemeenten zal gaan afkeuren! Maar voor de gemeenteraad geldt dit niet. De gemeenteraad is vrij om zelf haar afwegingen te maken en om het voorstel van het college/bestuur van OVER-gemeenten af te wijzen. Onze fractie heeft die eigen afwegingen gemaakt en besproken en wij kwamen daarbij tot de conclusie dat wij deze begroting niet zouden moeten goedkeuren. Wij hebben hiervoor een drietal argumenten. Zie voor volledige inbreng kopje “Over-gemeenten”

Tijdens de raadsvergadering  bleek dat de PvdA in iets andere bewoording hetzelfde dachten als VLW en een amendement/motie indienden. Door het aannemen door de volledige Raad van deze “motie” wijzigde VLW haar besluit en stemde toch voor goedkeuring van de begroting. 

 Extra besproken onderwerpen in de Raadsvergadering:

PvdA stelde voor een extra debatpunt in te brengen: voortgang met het huidige accountantsbureau daar de afgesproken termijn eindigde. VWL, VVD en SP hadden hier geen behoefte aan zodat dit punt verworpen werd met 10 tegen- en 7 voorstemmers. 

Instemmen met heffing toeristenbelasting werd aangehouden omdat verschillende partijen moeite hadden met de tekst, niet met de invoering. VLW zal ook tegenstemmen bij gewijzigde tekst. Zoals VLW al eerder heeft aangegeven strookt het niet met het beleid om meer toeristen te trekken.

Na afloop van de Raadsvergadering werd uitgebreid afscheid genomen van de fractievoorzitter van de PvdA de heer de Lange. Vanwege baanverandering kon hij zich niet volledig wijden aan zijn politike verplichtingen.

Fractievergadering VLW van 24-5-2016

voorrondes en raadsvergadering 30 en 31 mei 2016

Aanwezig 24 mei 2016: Ronald Hendriks, Marcel van Tol, Ed van Rijn,  Hans Bethlehem, Fred Groot, Henk v/d Snoek, Alie Smit. Afwezig: Herman Al, Kick Luttik,

Presidium 12-5-2016: Er zijn 2 Raadsavonden gepland (30 en 31 Mei)

Waterberging Neck zal Alie voor VLW schriftelijke vragen over gaan stellen. 

Voorronde 30-5-2016: w.v. punt 2 tot 7 woordvoerder (WV) Ed van Rijn

  1. vaststellen besluitenlijst voorrondes 10-5-2016: geen opmerkingen

  2. notulen raad 10-5-2016: geen opmerkingen

  3. ingekomen brieven: brief 9: Adviesraad Sociaal Domein over beleidsregels  maatschappelijke ondersteuning. Voordragen om in een voorronde te bespreken. Portefeuillehouder burgemeester Tange merkte op dat dit onderwerp al meerdere malen op de agenda had gestaan. Het was beter dat fracties met gerichte vragen zouden komen, of nog beter met andere fracties dit eerst bespreken en dat hoeft niet speciaal in een voorronde. De VVD kwam in hun spreektijd al met een soortgelijke suggestie. De andere partijen zouden dit ook bespreken binnen hun fractie. 

  4. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  5. stukken ter besluitvorming: akkoord.

  6. rondvraag: VLW had geen vragen. 

  7. precariobelasting: WV Marcel van Tol. VLW is tegen daar het lasten verzwaring betekend voor de inwoners van Wormerland. De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met) het heffen van Precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven.

2) De baten van € 1.050.000,- en incidenteel € 2.340.000,- te verwerken in het najaar bericht en in de kadernota 2017-2021.

3) De huidige verordening Precariobelasting te wijzigen.

4) De verordening precariobelasting 2017 vast te stellen.

Zie voor uitgebreide inbreng in menu ”belasting” Na de uitleg van wethouder Schalkwijk waarin hij stelde dat het de burgers geen extra geld koste maar de gemeente wel 10 jaar extra inkomsten zou opleveren heeft VLW toch gemeend om tegen dit voorstel te stemmen. De andere partijen gingen wel akkoord. 

  8. dorpstheater: WV Ronald Hendriks. Dit onderwerp wordt in 2 delen gesplitst. Van 20.00 tot 21.00 uur besloten en van 21.00 tot 22.00 uur openbaar.

In dit openbare deel van de behandeling van het voorstel van het college met betrekking tot het vestigen van “het Dorpstheater” in het Verenigingsgebouw zal mijn fractie zich vooral richten op de politieke besluitvorming rondom het voorstel en de consequenties daarvan voor onze gemeente.

Voorzitter, het college stelt de gemeenteraad voor om (1) definitief te kiezen voor het Verenigingsgebouw als alternatieve locatie voor een theater in Wormerland en (2) de hoofdlijnen voor uitwerking van de optie van een aangepast Verenigingsgebouw te bekrachtigen.  

Tijdens de bespreking gaf de voorzitter aan dat debat niet mogelijk was vanwege de tijd. Daarop wilde VLW gesteund door de SP tijdens de Raadvergadering  van 31 mei een debat bij dit onderwerp. Tijdens deze raadsvergadering gaf GroenLinks namens VVD, PvdA en CDA aan, niet in debat te zullen gaan met VLW. Namens VLW gaf Ronald Hendriks aan dit te betreuren.  PvdA fractie melde dat hun fractievoorzitter de heer de Lange bij dit onderwerp niet aanwezig zal zijn gezien zijn bestuurlijke betrokkenheid bij het Verenigingsgebouw in het verleden.

Had misschien ook een betere optie geweest voor Wethouder Fens gezien haar bestuurlijke betrokkenheid in het verleden toen Ronald Hendriks wethouder was.  

Ronald Hendriks hield daarop zijn betoog en kwam aan het slot met een motie samen met de SP. De motie werd niet aangenomen.

Zie “Dorpstheater” voor zowel de 1ste als de 2de inbreng en de motie.

Het voorstel van het college zoals beschreven werd aangenomen. 

Voorronde dinsdag 31-5-2016

1, zienswijze begroting 2017: WV Kick Luttik. Er wordt vanavond van ons gevraagd om in te stemmen met de zienswijze begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Wij als fractie van Vereniging Liberaal Wormerland kunnen helaas niet zoveel positieve dingen vinden in dit voorstel van B& W.

Zie voor inbreng menu “veilheidsregio” Ook na de uitleg van de portefeuillehouder burgemeester Tange kwam VLW niet tot een ander oordeel.

2, regionale begroting 2017 stadsregio Amsterdam: WV Ed van Rijn.

Voorzitter, Alvorens in te gaan op de 6 punten die het college voorlegt aan de Raad wil VLW eerst een algemene opmerkingen maken. Bij het lezen van alle stukken en bijlagen over dit onderwerp hebben we het over de stadsregio Amsterdam. Voor Wormerland als zelfstandige gemeente geeft dat geen goed gevoel mede doordat in de diverse commissies geen vertegenwoordigers zitten van de kleine gemeenten door wat voor oorzaak dan ook. Ook is de indruk dat Wormerland maar ook Oostzaan, onze partner in Over-Gemeenten een bijrol spelen. Het geeft de indruk dat er wordt uitgegaan dat op niet al te lange termijn de kleine gemeentes zullen opgaan in de grotere. We maken dat o.a. op omdat blijkt uit de stukken dat de kleinere deelnemers een grotere bijdragen moeten leveren met als argumentatie dat er gekeken wordt naar de hoeveelheid brandweerkazernes per inwoner. Dat komt VLW een beetje vreemd over daar Wormerland juist 2 kazernes heeft moeten inleveren maar wel meer gaat betalen. In punt 5 over de financiën wordt gewezen naar de € 2,23 per inwoner die vrijkomt met het wegvallen van de gemeenschappelijke regeling. Men wil nu dat bedrag in reserve houden en uitgeven aan andere zaken. VLW heeft in zijn verkiezings programma staan dat wij tegen lastenverzwaring zijn voor de inwoners van Wormerland. Mede daarom zal VLW tegenstemmen tegen dit voorstel.

Burgemeester Tange gaf een uitleg waarom de voorstellen van het college juist zo belangrijk zijn. In het kort kwam het er op neer dat je beter mee kon praten als dat je het overlaat aan anderen en wacht tot er een voorstel gedaan wordt. Hij benadrukte  dat de praktijk uitwijst dat als een voorstel op papier staat het moeilijker wordt om daar verandering in te brengen. Ook de partijen die in eerste instantie moeite hadden met de voorstellen zouden dit net als VLW met hun fractie bespreken.

Tijdens de stemming in de raadsvergadering bleek dat alleen VLW tegenstemde met een stemverklaring. 

3. Zandweg bewoners: WV Ronald Hendriks. De gemeenteraad van Wormerland heeft het college opdracht gegeven om te streven naar een oplossing van een langer lopend conflict tussen de bewoners van de Zandweg en de gemeente. Door de bewoners is nu een voorstel geformuleerd om dit conflict te kunnen beëindigen. Het voorstel van de bewoners wordt gesteund door Cargill.

Na een goede discussie zijn de Raadsleden, Wethouder en de advocaat van de bewoners tot de conclusie gekomen om dit onderwerp aan te houden zodat een aangepast voorstel kan worden bekeken.

Voor de VLW inbreng tijdens de voorronde zie “Zandweg/Cargill” 

4. voorjaarsbericht: WV Marcel van Tol. VLW zal voorstemmen.

Voorzitter,

De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het Voorjaarsbericht, de eerste afwijkingenrapportage van 2016 op financieel en beleidsgebied.

Het voorjaarsbericht laat een positief saldo zien van € 243.626,-. Dit positieve saldo krijgt nog geen nieuwe bestemming zodat het kan worden gebruikt voor financiële tegenvallers in de loop van het jaar. Onze fractie vindt dit een goede gang van zaken en zouden daarom akkoord willen gaan met het Voorjaarsbericht 2016. Toch rijzen er bij het doornemen van het Voorjaarsbericht wel enige vragen waarop wij graag antwoord willen hebben.

Zie uitgebreide inbreng VLW onder menu “jaarstukken”

5. kwartaalreportage sociaal domein WMO: WV Hans Bethlehem.

Verleden keer is alleen jeugdzorg behandeld. Voor ons ligt ter discussie de 4e kwartaal rapportage Sociaal Domein, Gezien de inhoud daarvan en daarnaast de opinie en aandacht in de media is het verstandig dat er voldoende tijd voor gereserveerd is, namens de fractie van VLW dank daarvoor. Met name de Jeugdzorg zal de nodige tijd en aandacht van ons allen vragen. Toch kunnen we aan de beide andere onderwerpen niet zomaar voorbij gaan, onze fractie heeft daarbij ook nog wel suppletie. Na in de voorronde door de wethouders Fens en van Waaijen kan VLW zich vinden in de rapportage 4de kwartaal. VLW zal daarom instemmen.

Voor uitgebreide inbreng van VLW ga naar “Sociaal Beleid”

 

Fractievergadering VLW van 3-5-2016

voorrondes en raadsvergadering 10 mei 2016

Aanwezig 3 mei 2016: Ronald Hendriks, Marcel van Tol, Alie Smit,  Ed van Rijn,  Hans Bethlehem, Kick Luttik, Fred Groot, Henk v/d Snoek, Herman Al. 

Presidium 21-4-2016: Namens VLW heeft Ronald Hendriks gevraagd waarom het onderwerp “Dorpstheater” niet op de concept-agenda werd geplaatst. De voorzitter burgemeester Tange antwoordde dat het voorstel nog niet in het college werd besproken, en ook niet werd geagendeerd. Het is onbekend wanneer het voorstel wel wordt besproken. Ronald heeft zijn bezwaar geuit omdat naar zijn mening alles nu wel bekend en gezegd is door het college. Waarom dus niet agenderen?

De andere fracties in het Presidium wilden een besluit van het college afwachten. Waarvan akte!!!!! Het probleem met deze gang van zaken is dat de verantwoordelijke wethouder nu vooralsnog haar eigen gang kan gaan en de gemeenteraad later wellicht voor voldongen feiten zal plaatsen en buiten spel zet. 

Voorronde 10-5-2016: w.v. punt 2 tot 7 woordvoerder (WV) Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 19-4-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 19-4-2016: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: Brief 3: beantwoording B&W vragen VLW over de waterberging te Neck. De beantwoording geeft aanleiding voor VLW om het in een voorronde te behandelen.

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: akkoord.

  7. rondvraag: VLW vraagt of er nog een fijnstof meting kan worden gedaan bij de nieuwe rotonde. Het blijkt dat vrachtauto’s bij de rotonde zwaar moeten optrekken waardoor er zichtbaar veel roetuitstoot te zien is bij bepaalde vrachtauto’s. Burgemeester Tange zegt toe dat dit gaat gebeuren en dat de uitslag zodra deze bekent is aan de Raad zal worden toegezonden. 

  8. Controlecommissie : VW Ronald Hendriks. Advies controlecommissie over nemen. In de voorronde gaf Ronald uit hoofde van zijn controlecommissie zitting uitleg en beantwoorde vragen van de andere partijen. Alle partijen gaven aan akkoord te gaan. Burgemeester gaf namens B&W aan nog duidelijker de doelstellingen aan te geven zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Zie tekst contactcommissie zie in menu: “Controlecommissie” 

  9. Zienswijze 2016 ontwerpbegroting 2017 Baanstede: WV Ronald Hendriks.

Voor ons ligt de gewijzigde begroting voor 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van Baanstede. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een zienswijze te geven. Het college heeft bij de stukken eveneens een concept brief aan ons voorgelegd, waarin de zienswijze van de gemeenteraad wordt verwoord. Dank hiervoor! Het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland, in de volksmond Baanstede genoemd, is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (de WGR). De deelnemende gemeenten uit Waterland en Zaanstreek vormen gezamenlijk een algemeen bestuur en vanuit dit algemene bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. De uitvoering van taken berust bij een, door het algemeen bestuur, benoemde directie. Bij Baanstede is er echter nog iets meer aan de hand.

Tijdens de voorronde werden door de portefeuillehouder wethouder K. van Waaijen op alle vragen van VLW een duidelijk en bevredigend antwoord gegeven. Ook werd duidelijk dat de hogere personeelskosten zijn ontstaan doordat er nog veel werknemers onder een oudere regeling vallen.

Zie voor een uitgebreide inbreng in menu: “Baanstede” 

10. Zaanbrug voorontwerp: Kick Luttik. Meneer de voorzitter,

Het al of niet bouwen van een nieuwe Zaanbrug kent een lange geschiedenis.

Om die geschiedenis goed te kunnen beschouwen kan het niet uitblijven dat soms terug gekomen wordt op zaken die al eerder behandeld zijn. De laatste tijd hebben wij een paar maal ervaren dat het betoog van de VLW woordvoerders sommige raadsleden van de coalitie niet aanstond. Dat leidde tot interrupties waarin het betreffende raadslid met veel misbaar kenbaar maakte dat ons betoog hem niet aanstond en zo trachtte het voltooien van ons betoog onmogelijk te maken. Wij hopen dat de raad vandaag zijn goede manieren toont en ons in de gelegenheid stelt ons betoog zonder hinderlijke interrupties uit te spreken. In de politiek worden soms uitspraken gedaan die sommigen niet aanstaan. Dat is vaak wederzijds.

Tijdens de Voorronde en Raadsvergadering bleek alleen GroenLinks enige bezwaren te hebben tegen de voorstellen maar stemde wel voor, en werd de uitdrukkelijke eis van minimaal 3 meter doorvaarthoogte in mei 2015 vastgelegd terzijde geschoven door alle andere partijen. (nu 2.88 en informeel zelfs 2.70) Voor VLW was de harde eis de reden om in mei 2015 voor te stemmen. Om VLW nu onterecht verwijten dat zij tegen stemmen terwijl uit de stukken blijkt dat het onderzoekbureau Antea Groep aangegeven heeft dat de variant “Al” (doorvaarthoogte 3.60) technisch uitvoerbaar is lijkt op een poging om de ommezwaai van partijen goed te praten.          Zie voor uitgebreide inbreng in menu: “Zaanbrug”

11. Sociaal domein Jeugdzorg: WV Alie Smit-de Ridder.

Voor ons ligt ter discussie de 4e kwartaal rapportage Sociaal Domein. Gezien de inhoud daarvan en daarnaast de opinie en aandacht in de media is het verstandig dat er voldoende tijd voor gereserveerd is, namens de fractie van VLW dank daarvoor. Met name de Jeugdzorg zal de nodige tijd en aandacht van ons allen vragen. Toch kunnen we aan de beide andere onderwerpen niet zomaar voorbij gaan, onze fractie heeft daarbij ook nog wel suppletie. VLW steunt de ingebrachte VVD motie.   De VVD motie werd alleen gesteund door VLW dus verworpen.

Zie voor uitgebreide inbreng en motie menu: “Sociaalbeleid”. 

12. Besloten vergadering: Geen inbreng. 

PvdA kwam met een motie over de hoogte salaris directeur HVC. Deze werd door alle partijen inclusief VLW van harte ondersteund. 

Rondvraag Fractie.

Ed van Rijn: Tijdens de CC Wijdewormer werd de suggestie gedaan dat de contactcommissies misschien zouden worden opgeheven. Ronald Hendriks gaf een uitleg.

Naar aanleiding van een brief door de Contactcommissie Wijdewormer is er door de Raad een politiek onafhankelijke commissie benoemd van 3 personen, Ronald Hendriks, Henk Roeleveld en Henk Mak, die een eerste gesprek hebben gehad met de CC Wijdewormer en CC Jisp. Hoewel Oost- Knollendam en Spijkerboor wel uitgenodigd waren gaven deze te kennen dat zij hier geen behoefte aan hadden. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de communicatie tussen de gemeente en contactcommissie niet goed was. Men had de indruk dat men alleen gehoord werd als het de gemeente goed uit kwam. Omdat er binnen de gemeente al discussie was waarom de kleine kernen, Wijdewormer, Jisp, Oostknollendam en Spijkerboor wel een vertegenwoordiging hadden en de bewoners in Wormer zelf niet. Men wil nu Wormer in wijken indelen zodat ook zij een directe vertegenwoordiging hebben uit hun wijk zoals nu de contactcommissies.

Ronald Hendriks heeft namens de raadscommissie een conceptplan gemaakt waarin o.a. gesproken wordt over naamsverandering van contactcommissie in wijkraden als er wijkraden komen in Wormer. Daarnaast zijn er diverse suggesties voorgesteld hoe deze zouden kunnen werken en wat hun taak en inbreng zou kunnen zijn. Ronald benadrukte dat het om een voorstel gaat en bedoeld als leidraad. Het is de bedoeling dat de contactcommissies zelf ook met voorstellen/suggesties komen op 30 mei 2016.

Nadat de contactcommissies gehoord zijn zal de raadscommissie een plan zal schrijven, welk plan dan voor behandeling in de gemeenteraad nog aan de CC zal worden gestuurd voor commentaar.

Ronald Hendriks 40 jaar Raadslid en Wethouder

Tijdens de Raadsvergadering werd Ronald Hendriks verrast door burgemeester Tange met een bloemetje en een cadeaubon omdat hij op 4 april 1976 als jongste Raadslid van Nederland werd beëdigd in Wormer. In de 40 jaar was hij zowel Raadslid als Wethouder.

Fractievergadering VLW van 12-4-2016

voorrondes en raadsvergadering 19 april 2016

Aanwezig 19 april 2016: Ronald Hendriks, Marcel van Tol, Alie Smit,  Ed van Rijn,  Hans Bethlehem, Kick Luttik, Henk v/d Snoek, Jan Biere, Herman Al.

Afwezig; Fred Groot.

Presidium 5-4-2016:  PvdA, GroenLinks en CDA willen op korte termijn een discussie voeren over een bestuurlijke samenwerking, eventueel herindeling met andere gemeenten. Herindeling van onze gemeente is geen wens van de bevolking en VLW!

Gevraagd werd om spreektijd in te voeren. VLW is hier geen voorstander van. Wel moet er rekening gehouden worden met de tijdsduur van de onderwerpen waar rekening wordt gehouden met eventuele verwachte insprekers. 

Voorronde 19-4-2016: w.v. punt 2 tot 7 Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 29-3-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 29-3-2016: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: geen opmerkingen

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: akkoord.

  7. rondvraag: Het Dorpstheater laten we rusten tot het op de agenda komt. 

  8. armoedenotitie: Hans Bethlehem. Ronald Hendriks verving door ziekte Hans. Voor ons ligt de nieuwe nota “armoedebeleid 2016-2020”van onze mooie gemeente. De vraag van het college is om in te stemmen met deze vernieuwde nota. Na onderzoek en bespreking binnen onze fractie zijn wij tot de volgende conclusie gekomen:

* De nota is een goed en helder stuk geworden, complimenten daarvoor ook aan onze ambtenaren.

* Onze fractie deelt de visie van het college echter niet ten aanzien van beslispunt 8.

Tijdens de voorronde ontstond er discussie over de tekst: “besteedbaar inkomen” en “netto inkomen”. Gekozen werd als compromis besteedbaar en netto weg te laten en alleen “inkomen” te laten staan. Zowel de wethouder als alle fracties konden zich daar in vinden.

Kijk voor de volledige inbreng van VLW onder menu: “armoede beleid” 

  9. jaarstukken 2015: Ronald Hendriks. Vanavond behandelen wij de jaarstukken 2015 van de gemeente Wormerland, waarin wordt teruggekeken op de bereikte resultaten over het jaar 2015 in relatie tot de begroting 2015, welke eind 2014 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De bereikte resultaten zijn niet terug te draaien, deze zijn een feit en op grond van deze constatering kunnen wij dan ook feitelijk niets anders dan te besluiten met deze jaarstukken akkoord te gaan. Toch willen wij met betrekking tot hetgeen het college aan ons voorlegt een aantal opmerkingen maken. Deze opmerkingen betreffen de jaarstukken zelf en het bijbehorende raadsvoorstel.

Zie voor de uitgebreide inbreng in menu onder: Jaarstukken. 

10. bewoners Zandweg Wormer: Op verzoek van de advocaat bewoners is dit uitgesteld naar de raadsvergadering van 31 mei 2016.  

11. beschuittoren: Kick Luttik. VLW kan niet instemmen met het bijgestelde plan:

Tijdens de Raadsvergadering stemde alleen VLW tegen.

Zie voor uitgebreide motivatie in menu: “Beschuitstoren”.  

12. beleidsplan WMO 2016: Alie Smit-de Ridder.

Voor ons ligt Beleidsplan WMO 2016 met de vraag deze vanavond vast te stellen. De fractie van VLW heeft zich uitgesproken met het Beleidsplan te kunnen instemmen. Er is ambtelijk veel werk verricht waarvoor dank echter er zijn nog wel enkele opmerkingen waar we nog even wat extra aandacht voor willen vragen. We kunnen akkoord gaan mits  Doel/resultaat op bladzijde 2 geschrapt wordt. Artikel 21.

Zie uitgebreide motivatie in menu onder: “Sociaal Beleid”.

13. verordening maatschappelijke ondersteuning 2016: Alie Smit-de Ridder. Ter behandeling ligt nu voor de volgende verordening: in te stemmen met de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2016.

Helaas kunnen wij niet instemmen met het concept zoals dat is gepresenteerd. Namens de VLW zal ik ook een uiteenzetting geven, waarom onze fractie tot dit standpunt is gekomen.

Stemverklaring bij punt: 6 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016. Na overleg binnen de fractie van VLW kunnen wij niet instemmen met deze verordening. Indien de PH  na haar toezegging om opnieuw te bekijken of in de Hardheidsclausule WMO. Artikel 21 de 2e zin waarin staat het College, te vervangen door de Raad, wordt overgenomen dan zullen wij alsnog instemmen met de verordening. De Raad moet haar controle bevoegdheid tot wijzigingen in de verordening hierdoor niet uit handen geven.

Zie uitgebreide motivatie in menu onder: “Sociaal Beleid”. 

13a. verordening jeugdhulp Wormerland: Voor ons ligt verordening nummer 2. Verordening Jeugdhulp Wormerland 2016.Hierbij een soortgelijk verhaal als bij de verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Het betreft hier weer een bevoegdheid van de Raad. Artikel 21. Stemverklaring bij punt 7 Vaststellen verordening Jeugdhulp Wormerland 2016.

Stemverklaring bij punt 7 Vaststellen verordening Jeugdhulp Wormerland 2016. Na overleg binnen de fractie van VLW kunnen wij niet instemmen met deze verordening. Indien de PH na haar toezegging om opnieuw te bekijken of in art.20 lid 2 Jeugdhulp, het College vervangen kan worden door De Raad, dan kunnen wij alsnog instemmen met het voorstel van de verordening. Veranderingen en of aanpassingen in een verordening is een bevoegdheid van De Raad. (Artikel 21)

Zie voor uitgebreide uitleg in menu onder: “Sociaal Beleid”.

Fractievergadering VLW van 22-3-2016

voorrondes en raadsvergadering 29 maart 2016

Aanwezig 22 maart: Ronald Hendriks, Marcel van Tol, Alie Smit,  Ed van Rijn, Fred Groot, Hans Bethlehem, Kick Luttik.

Afwezig; Henk v/d Snoek, Herman Al.

Presidium 15-3-2016: Geen opmerkingen.

Voorronde 29-3-2016: w.v. punt 2 tot 7 Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 8-3-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 8-3-2016: In het verslag over registratiebeleid van dood geboren kindjes wordt niet vermeld dat gemeentes hier zelf invulling aan kunnen geven. VLW wil graag op de hoogte gehouden worden op korte termijn zodat het niet op de lange baan komt.  Burgemeester gaf aan zo spoedig mogelijk hier uitsluitsel over te geven.  

  4. ingekomen brieven: geen opmerkingen

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: het amendement van PvdA van 8/3 waar de stemmen staakte komt weer ter besluitvorming. Tijdens de raadsvergadering nam de PvdA hun amendement terug. Burgemeester en wethouders kwamen met een aangepaste voorstel. De VVD en VLW wezen er op dat dit een oneigenlijke gang van zaken was. Burgemeester was het daar mee eens maar de wet gaf ook aan dat als de volledige raad geen bezwaar had dit wel kon. Omdat het besluit overeen kwam zoals het op 8 maart in de voorronde besloten was zonder het amendement van de PvdA stemden alle partijen voor.

  7. rondvraag: geen opmerkingen.

  8. Noorderweg 92 Wijdewormer: Marcel van Tol.  VLW gaat akkoord.

De Raad wordt gevraagd haar zienswijze te geven over het verzoek van de familie De Jong voor het realiseren van een plattelandswoning en het vergroten van de agrarische opstallen op het perceel Noorderweg 92 b/93.

De fractie van VLW kan zich vinden in een besluit om een plattelandswoning in de stolp te realiseren, ondanks dat een tweede dienstwoning al op het perceel is gerealiseerd. Dit om het behoud van stolpen in het polderlandschap te stimuleren en betaalbaar te houden. Om een stolp zijn historische uitstraling te laten behouden vindt onze fractie het van belang dat er bij een dubbele bewoning geen ingrijpende wijzigingen in de voorgevel, zoals een tweede voordeur, plaatsvinden en zouden dit als aanvullende voorwaarde voor nu en toekomstige plannen willen neerleggen. Deze voorwaarde is ook in de contactcommissie van Wijdewormer tot uiting gekomen.

Alle partijen stemden voor behalve de heer Roeleveld van het CDA die zich onthield van stemming om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Kijk voor de gehele inbreng in menu “Dorpskern Wijdewormer”.

  9. Bed & Breakfast: Kick Luttik. VLW gaat akkoord.

Dit is de 2de ronde van de beleidsnota Bed en Breakfast van de gemeente Wormerland. Ook VLW heeft geconstateerd dat er steeds meer aanvragen komen voor B&B door particulieren. VLW kan zich vinden in het aangepaste voorstel beleidsnota van burgemeester en wethouders op 1 uitzondering na. Het gaat over het toestaan van alcoholische dranken. In het vorige voorstel stond dat dit niet was toegestaan, nu is dat geschrapt. VLW vindt dat dit wel in de beleidsnota moet worden opgenomen daar de opzet van een B&B uiteindelijke bedoeld is voor slapen en ontbijt en geen horeca aangelegenheid is.

10. Nota waardering 2016: Ronald Hendriks.

VLW gaat akkoord maar zal een aanvulling aanbrengen met een amendement.

Het amendement van VLW werd door alle partijen en wethouder financiën gesteund.

Op grond van artikel 212 van de gemeentewet legt het college de gemeenteraad een voorstel voor ten aanzien van het te voeren financiële beleid van de gemeente. Het betreft in dit geval ons afschrijvings- en rentebeleid. De vaststelling van dit beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De fractie Liberaal Wormerland kan zich goed vinden in de beleidsvoorstellen welke voor de komende vier jaar zullen gaan gelden. Onze fractie zal de 17 omschreven beleidsvoorstellen dan ook ondersteunen.

Zie voor volledige inbreng en VLW amendement in menu Jaarstukken.

11. beleidsnota Dorpshuizen: Fred Groot.

Tijdens de behandeling van de programma begroting 2015-2018 in het najaar van 2014 is door de fractie voorzitter van  VLW onder meer de vraag en het verzoek gesteld een  financieel beleid dorpshuizen op te stellen.  Meerdere malen in 2015, een 3-tal keer, heeft onze voorzitter dit in het presidium aan de orde gesteld.  Nu in januari 2016, ruim een jaar later, wordt nadat onze fractievoorzitter deze vraag nogmaals gesteld heeft uiteindelijk beantwoord in een memo d.d. 15 maart 2016, de koersnotitie dorpshuizen Wormerland 2016 en de informatie dorpshuizenbeleid.

In het voorstel wordt op pagina 2 vermeld dat de raad gevraagd heeft om een beleidsnotitie Buurt- en dorpshuizen. Volgens ons  is het de fractie van VLW geweest die hierom gevraagd heeft en niet de raad.

Voorzitter laten wij duidelijk zijn;  de ontvangen informatie voldoet in zijn geheel niet aan de vraag van VLW gesteld tijdens de begrotingsbehandeling 2015 en tijdens meerdere presidium gesprekken.

Wij als VLW zijn de enige partij die hier frequent om heeft verzocht.

Voorzitter wij zijn van mening, voordat je wilt nadenken over de rol van dorpshuizen, zoals gesteld wordt in de samenvatting op pagina 1 van het voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland, de fundatie van de dorpshuizen op orde dient te hebben, m.a.w. Hoe staat de exploitatie er voor!  Uit ervaring weten wij dat  heel veel dorpshuizen te kampen hebben met financiële problemen. Zeker in de kleine kernen welke ook deel uitmaken van de gemeente Wormerland staan ook de dorpshuizen na vertrek van winkels, scholen sterk onderdruk. Als er iets is om toch te behouden dan zijn het dorpshuizen welke nog voor een redelijke leefbaarheid in de kern kunnen zorgen, maar dan dient naar onze mening een structurele bijdrage vanuit de gemeente de eerste stap te zijn. 

Voorzitter, dan nog even dieper inhaken op hetgeen ons is toegestuurd.

Er zijn over dit onderwerp geen besluiten genomen maar was een eerste aanzet om te kijken hoe dit moet worden ingevuld. Wethouder Fens zegde toe hier op een later tijdstip op terug te komen bij de Raad.

Zie voor volledige inbreng bij kopje “Dorpshuizen”.

Bij familie Bark te Jisp Bed en Breakfast.

Fractievergadering VLW van 1-3-2016

voorrondes en raadsvergadering 8 maart 2016

Aanwezig 1 maart: Ronald Hendriks, Ed van Rijn, Fred Groot, Hans Bethlehem, Herman Al, Kick Luttik.

Afwezig; Marcel van Tol, Alie Smit,  Henk v/d Snoek.

Presidium 2-2-2016: Het was de bedoeling om in de voorronde de tweede termijn te voeren met betrekking tot de ontwikkeling van de locatie Dorpsstraat ten behoeve van de bouw van de Beschuitstoren, maar dit punt was nog niet gereed voor verdere bespreking. Er moesten nog een aantal vragen, ook die van o.a. VLW, worden beantwoord. Het punt komt in de een volgende raadsavond aan de orde.

Mededelingen: Het Bestuur van het Dorpstheater, het Verenigingsgebouw eneen adviseur zijn bij elkaar geweest en kwamen tot de conclusie dat de eerdere 3 opties met het Verenigingsgebouw financieel (€ 1.000.000) voor het Dorpstheater niet haalbaar zijn. Dorpstheater heeft nu contact gezocht  met het schoolbestuur en “Spoor” (overkoepelend orgaan scholen) in hoeverre de theaterzaal van Weremere geschikt en beschikbaar is. Beiden staan daar niet negatief tegenover, mede doordat de school andere sluitingstijden overweegt volgend seizoen.

Het Dorpstheater heeft al eerder laten weten dat men op dit moment voor komend seizoen 2016-2017 geen artiesten meer contracteert.

Voorronde 8-3-2016: w.v. punt 2 tot 7 Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 8-3-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 16-2-2016: goedgekeurd.

  4. ingekomen brieven: ter kennisname

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen

  7. rondvraag: Ed heeft een reportage gezien waarin gewezen werd dat het niet mogelijk is om aangifte te doen van een doodgeboren kindje. Voor betreffende ouders  een heel verdriet. VLW vraagt zich af hoe dit in Wormerland geregeld is. Volgens een hoogleraar zijn er geen juridische belemmeringen voor en kan een gemeente dat zelf regelen. In Amsterdam is de regeling dat je het wel kan melden als overleden maar geen geboorte bewijs krijgt wat blijkt voor betreffende ouders zeer frustrerend te zijn. Burgemeester Tange gaf aan dat intern hier aandacht voor was en onderzocht werd wat de mogelijkheden waren.

  8. prestatie afspraken WormerWonen: Fred Groot.  

Op de aan ons toegezonden toelichting Prestatieafspraken 2016-2020 hebben wij behoefte op een aantal punten te reageren, t.w.:

Algemeen:     Waarom zijn deze prestatieafspraken niet vooraf gesteld aan de Gemeenteraad.  Voorheen in alle voorgaande colleges werden wederzijds afspraken en plannen  gemaakt en uiteindelijk als zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit geheel conform art. 169 lid 4 van de gemeentewet. Wethouder Schalkwijk gaf aan dat voorheen de afspraken altijd tussen Gemeente en WormerWonen werden gemaakt en dat nu voor het eerst ook met de huurders gesproken wordt waarna de uitkomsten dan aan de Raad wordt voorgelegd.

Blz. 3.   Punt 2b: WormerWonen stelt een proportioneel deel van haar mutatie beschikbaar voor statushouders. Onze vraag: Hoe groot is dit percentage?  Vervolgens dient de gemeente ervoor te zorgen dat de huisvesting van statushouders gespreid wordt uitgevoerd en niet zoals onlangs op de Koningsvaren flat heeft plaatsgevonden. Wethouder Schalkwijk heeft duidelijk te kennen gegeven tijdens de contactcommissie van Wijdewormer hierop toe te zien. Wethouder gaf aan dat dit nog steeds het uitgangspunt is.

Blz. 4.  Nieuwbouwplannen.  Wij missen hier de nieuwbouwplannen in Oostknollendam. Als wij de wethouder van Volkshuisvesting mogen geloven, dan staat de aannemer al met de sloophamer klaar om de school te slopen en er nieuwbouw te ontwikkelen in samenhang met woningen op het vm. Terrein van Natuurmonumenten aan de Sluisstraat. De wethouder bevestigde dat besprekingen in een eindstadium waren.

Wij willen punt 4 uitbreiden  met punt H, met de nadruk te leggen op het Fonds Volkshuisvesting. In dit Fonds zitten gelden om de sociale woningbouw te stimuleren.   

9. dorpsstraat 378 en Herenlaantje 12: Fred Groot.

Kunnen we kort over zijn gaan mee met voorstel college. Geen medewerking.

11. inkoopbeleid Wormerland: Hans Bethlehem.

 Met het voorstel van het College gaat VLW akkoord. Het CDA kwam tijdens de raadsvergadering met een amendement. In de bespreking hier over gaf VVD te kennen tegen dit amendement te zijn, ook VLW was tegen omdat de wijziging geen toegevoegde waarde hadden op de tekst van het College. Verbazend was dat tijdens de stemming VVD besloot om toch voor te stemmen alleen omdat door afwezigheid van raadslid Doorn (GroenLinks) de stemmen zouden staken en het amendement niet zou worden aangenomen. Inhoud is voor de VVD blijkbaar niet belangrijk.

12. veiligheidsregio: Kick Luttik.

Voor ons ligt de zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voorgestelde besluit kan niet de goedkeuring van de fractie van VLW krijgen. In het stuk constateren wij een voorzichtige en beleefde benadering van het probleem dat de kleinere gemeenten te weinig zeggenschap hebben en zullen krijgen en dat er met hun belangen te weinig rekening wordt gehouden.

Hoewel de VVD in de vorige vergadering een motie had ingediend die door alle fracties werd ondersteund stemde men nu tegen de eigen motie.

Zie voor uitgebreide inbreng en de motie onder menu kopje Veiligheidsregio.

13. terugkoppeling MRA bijeenkomst: Ed van Rijn.

Terugkoppeling van De Metropoolregio Amsterdam (MRA) van 18-2-2016.

Als vertegenwoordiger van VLW aanwezig geweest op de bijeenkomst. Mijn eerste indruk was dat men op veel terreinen samenwerking wilde verkrijgen tussen de 32 gemeenten, de Provincies Noord-Holland, Flevoland en de regio Amsterdam.

Na het bezoeken van de diverse werkgroepen met thema’s o.a. Schiphol, Milieu, Werkgelegenheid en Transport viel mij op dat telkens weer als centraal punt Amsterdam naar voren kwam. Dit gaf mij toch het gevoel dat men aanstuurde op een groot Amsterdam zoals ook bij het aantreden van dit kabinet werd voorgesteld. De thema’s werden goed uitgelegd en kwamen ook zinnig over, met die aantekening dat moeilijke vragen/commentaren handig werden omzeild door de goed getrainde insprekers. Over het algemeen kon ik mij wel vinden in het gebodene alleen blijkt dat de stemverhouding zo was ingedeeld dat kleine gemeentes makkelijk konden worden overrulet. Dit was ook een van de redenen waarom Vereniging Liberaal Wormerland is opgericht als Lokale Partij. Zo veel mogelijk de belangen van de gemeente te verdedigen en het behoud van een zelfstandig Wormerland zonder invloed van provinciale of landelijke partijen. Wat niet wil zeggen dat waar in het belang van Wormerland samenwerking met Wormerland niet bij voorbaat wordt afgewezen.

14. zendmachtiging RTVI Zaanstreek: Kick Luttik. VLW gaat akkoord  

15. baanstede: Hans Bethlehem.

De fractie van V.L.W meent dat nu een keuze maken voor optie 4 uit het rapport veel te vroeg is daar er nog onderhandelingen zijn over uitbreiding van Over Gemeenten en dat er nieuwe ontwikkelingen gaande zijn.
Daarom verzoekt de fractie van V.L.W om nog even te wachten met een beslissing en dit punt van de agenda te halen en de ontwikkelingen af te wachten van Over Gemeenten. GroenLinks kwam met een amendement wat in grote lijnen te gemoed kwam aan onze wensen. Dit amendement werd door alle fracties ondersteund. Hierdoor kon VLW ook instemmen met het raadsbesluit.
16. kadernota GGD: Kick Luttik. In de voorronde waren alle fracties tot overeenstemming gekomen met een aangepaste tekst. Verbazend was het dus dat de PvdA met nog een aanpassing kwam. De voorzitter drong er op aan dat er dan een amendement ingediend moest worden. Dit amendement van de PvdA werd met 8 tegen 8 stemmen niet aangenomen. Daardoor moet dit opnieuw in de volgende vergadering weer worden ingediend. Probleem is wel dat de gemeente zijn zienswijze moet indienen voor deze datum. Dit was geen reden voor de PvdA om het amendement in te trekken.

17. bed en Breakfast: Kick Luttik. Is aangehouden tot de volgende vergadering.

 

Fractievergadering VLW van 9-2-2016

voorrondes en raadsvergadering 16 februari 2016

Aanwezig 9 februari: Ronald Hendriks, Alie Smit, Herman Al, Henk v/d Snoek, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Fred Groot, Hans Bethlehem, Kick Luttik. 

Presidium 2-2-2016:

Rob Berkhout (VVD) gaf aan dat zijn fractie overweegt een motie in te zullen dienen met betrekking tot de brandweerzorg in onze gemeente. De VVD vindt dat de raad hierover had moet worden geraadpleegd.

In reactie gaf Ronald Hendriks (VLW) aan dat hij blij was met het resultaat van het initiatief van VLW, zie veiligheid Brandweer, en niet van de VVD om hierover vragen te stellen en dat wij als antwoord kregen dat uiteindelijk ook de VNG van oordeel is dat de gemeenteraden hadden moeten worden betrokken bij de besluitvorming middels de zgn.” voorhangprocedure” ex artikel 160/169 van de gemeentewet.

Inbreng VLW over de motie zie in menu "veiligheid Brandweer" 

Vorige week ontving de Raad een brief vadn Gerbrand de Lange m.b.t. de inbreng van VLW in de voorronde “Dorpstheater”. Op initiatief van Burgemeester Tange hebben  Hendriks (VLW) en de Lange (PvdA) hierover met elkaar gesproken. De conclusie was dat Gerbrand en Ronald aangaven in het Presidium niet meer over de bespreking van dit onderwerp te willen praten.  

------------------------------------------

Op uitnodiging waren aanwezig bij de fractievergadering: Robert Bosse en Maurice Kronenburg. Beide heren vertrokken na hun bijdrage. 

Robert Bosse uit Oostknollendam is betrokken bij de Stichting “De Eigen Wijs”. Deze Stichting beijvert zich voor het in stand houden van de basisschool in Oostknollendam. De heer Bosse zal ons informeren over de voortgang en kansen van de plannen voor het behoud van een schoolvoorziening in Oostknollendam. Dit is ook van belang voor de behandeling van agendapunt 9 van de voorronde van de raad, het onderzoek naar mogelijke locaties voor de huisvesting van diverse groepen, waaronder ook statushouders. De heer Bosse gaf een uiteenzetting van de plannen die de stichting heeft. Belangrijkste punt was dat men enig uitstel wilde.

Maurice Kroonenburg was tot enkele jaren geleden een vaste deelnemer aan ons fractieoverleg. Thans is hij heel erg betrokken binnen het sociale domein, ook in Zaanstad, met hulp van Jeroen Olthof, wethouder van Zaanstad. Maurice komt ons even vertellen hoe het hem vergaat en wat hij doet. Tevens nodigde hij ons uit voor een uitleg van zijn werk die gegeven wordt op 22 februari om 13.00 uur in hotel Intel te Zaanstad onder begeleiding van de wethouder.

Voorronde 26-1-2016: w.v. punt 2 tot 7 Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 8-12-2015: geen opmerkingen

  3. notulen raad 8-12-2015: goedgekeurd.

  4. ingekomen brieven:  De fractie van Liberaal Wormerland heeft schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de rol van de gemeenteraad bij de veiligheidszorg in de gemeente. In de beantwoording op onze vraag (zie ingekomen brieven) wordt nu gesteld dat de raad hierin vooraf betrokken had moeten worden via de zgn. “voorhangprocedure”. Dit is echter niet gebeurd. De burgemeester heeft toegezegd dit punt te zullen bespreken in het overleg van de Veiligheidsregio. Kan de burgemeester ons mededelen wat het standpunt van het bestuur van de Veiligheidsregio is en op welke wijze de gemeenteraad alsnog in staat wordt gesteld haar mening over de bezuinigingen binnen de brandweerzorg kenbaar te maken?

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: 1 + 2 gaat VLW niet akkoord gezien onze fractie tegen de beslotenheid was. 3 akkoord met gewijzigde regeling GGD Zaanstreek.

  7. rondvraag: geen

  8. beleidsregels huishoudelijke hulp: w.v. Hans Bethlehem. Dit was een presentatie waar Hans nog enige vragen heeft gesteld. Over dit onderwerp zijn geen besluiten genomen.

  9. onderzoek mogelijke locaties: w.v. Marcel van Tol. De fractie van VLW heeft kennis genomen van de inventarisatielijst inzake de locaties die mogelijk geschikt zijn voor het huisvesten van diverse specifieke doelgroepen.

De locatie school in Oostknollendam. Er ligt momenteel een bewonersinitiatief (Stichting “De Eigen Wijs”) voor het oprichten van een speciale vorm van basisonderwijs in Wormerland. Op korte termijn na de start van deze vorm van onderwijs is het de bedoeling dat deze school ook een dependance in Oostknollendam zal krijgen. De huidige school zou hier geschikt voor zijn. In april 2016 zal er meer bekend zijn over de voortgang van dit initiatief. Wij verzoeken het College deze locatie tot in ieder geval eind april 2016 te reserveren voor deze school en niet eerder nader onderzoek uit te voeren naar de geschiktheid voor huisvesting, zodat de belangen zich niet zullen verstrengelen. In de raadsvergadering heeft VLW met een stemverklaring het volgende besloten. Wij stemmen in met de opdracht aan het College om locaties uit de lijst, met uitzondering van de school in Oostknollendam tot 1 mei 2016 waarbij wij als aandachtspunt aangeven dat het College goed rekening houdt met de opmerkingen die door de bewoners en omwonenden worden gemaakt, zodat de goede sfeer en de structurele inbreng van de bewoners over dit onderwerp welke tijdens de bijeenkomst in de brandweerkazerne op 27 oktober 2015 aanwezig was, kan worden gecontinueerd.

Voor uitgebreide inbreng zie in menu "vluchtelingen"

10. afvalscheiding: w.v. Kick Luttik. Is een presentatie.

11. Beschuittoren: w.v. Ronald Hendriks. In het aan ons aangeboden voorstel wordt ingegaan op de mogelijkheid om op de locatie aan de Dorpsstraat in Wormer, waar voorheen het woonblok Dorpsstraat 125 t/m 135 stond, de Beschuitstoren te laten herbouwen en in de achterliggende ruimten onder meer het Centrum Jong, de Monumentenwacht en een digitaal politieloket te vestigen. Ook zal het Historisch Genootschap Wormer een plek op deze locatie krijgen. Door gebrek aan tijd is er geen beslissing genomen maar komt er een 2de ronde in de volgende voorronde. Zie voor uitgebreide inbreng: Beschuittoren.

12. besloten vergadering: w.v. Ronald Hendriks.

Tijdens de raadsvergadering heeft GroenLinks een motie ingediend voor behoud van het Beusebos. Een stukje natuurgebied wat onder Purmerend valt maar tegen de grens van Neck/ Wijdewormer aanligt. Alle Raadsfracties ondersteunden deze motie.  

Fractievergadering VLW van 19-1-2016

voorrondes en raadsvergadering 26 januari 2016

Aanwezig 19 januari: Ronald Hendriks, Alie Smit, Herman Al, Henk v/d Snoek Marcel van Tol, Ed van Rijn, Fred Groot, Kick Luttik.

Afwezig: Jos Korver, Hans Bethlehem

Presidium 12-1-2016: de uitnodigingen van de werkgroep “”contactcommissies” zal zo spoedig mogelijk verstuurd worden.

Henk Mak (SP) was gekozen tot lid Rekenkamercommissie maar gaf te kennen dat om gezondheidsreden daar van af te zien. Kick Luttik (VLW) was ook kandidaat en zal toetreden.Tijdens de raadsvergadering aangenomen.

Henk van der Snoek is beëdigd als burgerraadslid voor VLW.

De gemeentewet is op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn tijdens de fractievergadering besproken en uitgelegd door Ronald Hendriks.

De raad heeft vorig jaar een motie “burgerparticipatie” aangenomen op initiatief van de leden Kindt en Sanders. De fractie van VLW heeft toen tegen deze motie gestemd. In het Presidium is gesproken over de wijze waarop uitvoering gegeven zal moeten worden aan deze motie, want tot dusverre is er nog niets met deze motie gedaan. Vanuit de raad is een werkgroep gevormd. In deze werkgroep zijn de fracties van SP en VLW niet vertegenwoordigd. Dit is niet gebeurd omdat de coalitie dat niet wilde, maar gebeurde omdat de twee fracties gewild geen kandidaten wilden stellen. Ons is nu vanuit het Presidium gevraagd of wij dit besluit nog willen handhaven, of dat wij alsnog een afgevaardigde zouden willen leveren. VLW blijft bij dat besluit.

Voorronde 26-1-2016: w.v. punt 2 tot 7 Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 8-12-2015: geenopmerkingen

  3. notulen raad 8-12-2015: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: 

1 en 2: Zandweg Wormer. aanmelden voor voorronde; 8: Herbouw Beschuittoren. Komt begin februari een rapportage van. 15: Baanstede. naar een voorronde. 17: Beleidsregel voor huishoudelijke hulp, naar voorronde. 27: Motie gemeente Losser. VLW onderschrijft de motie, zou ook voor Wormerland kunnen gelden. College onderschrijft dit maar raad moet met eigen motie komen.

5. stukken ter kennisgeving: 9. prestatie afspraken Wormer Wonen. In een voorronde. 12. memo sociaal domein. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten het advies van de controlecommissie te volgen.

  6. stukken ter besluitvorming: beide akkoord

  7. rondvraag: vraag waarom papieren lijst ingekomen brieven niet correspondeert met de website versie. Tevens of afkortingen in eerste instantie voluit geschreven kunnen worden.

  8. rekenkamercommissierapport: w.v. Kick Luttik. punt 2 wordt eerder van gezegd dat willen we zo niet en staat nu als aanname geboekt.

  9. samenwerking sociaal domein 2016-2018: w.v. Ed van Rijn. Voorzitter, gevraagd wordt om de huidige regeling zonder meer en dienstverleningsovereenkomst voor de periode vanaf 1 februari 2016 tot 1 januari 2019 te verlengen.  We begrijpen de noodzaak maar VLW heeft toch wel wat opmerkingen. We waren al verrast bij de vorige regeling daar er voordat het in de raad was geweest er al diensten waren ingekocht zodat er voor de raad niets meer te besluiten was. Er is toen toegezegd  dat dit kwam door tijdsgebrek en het anders had gemoeten. Nu gebeurd weer hetzelfde.

Onder het kopje “Alternatieven” staat niet van toepassing. Dat terwijl Purmerend en Beemster melden uit de gemeenschappelijke regeling te stappen en zelf zorg gaan inkopen. VLW wil graag weten of hier naar gekeken is en wat zijn de beweegredenen om ons niet aan te sluiten bij Purmerend en Beemster. Het lijkt ons toch de moeite waard om hier naar te kijken. Mede na de uitzending van “Monitor” op zondag  17/1 waarin blijkt dat bij massale inkoop er veel misgaat en van een "tafelgesprek" niet veel terecht komt. Het blijkt zelfs dat zorgaanbieders mogelijk fraude plegen. Ook het "tafelgesprek" blijkt in veel gevallen door een consulent van de zorgaanbieder in veel gevallen te worden gedaan met de opdracht zorg te verkopen. Dit lijkt ons niet wenselijk gezien dat er nu al signalen zijn waarin mensen het gevoel hebben dat het een dictaat is en geen overleg. Hoe zit dat voor Wormerland?

Wethouder van Waaijen gaf een uitleg. Of Purmerend en Beemster inderdaad uit de gemeenschappelijke regeling ging stappen was ondanks de berichtgeving niet helemaal duidelijk. Wat betreft de “tafelgesprekken” in Wormeland worden deze gedaan door eigen ambtenaren en er waren nog geen klachten over binnen gekomen. Wat betreft de inkoop: Wormerland betaald alleen voor wat zij afnemen. De regeling geld tot 2017 ook voor Purmerend en Beemster. VLW heeft toch zijn twijfels behouden en heeft tegen gestemd.

10. dorpstheater Wormer: w.v. Ronald Hendriks. Wij gaan in eerste instantie voor Dorpstheater in schoolgebouw “Weremere”. Als 2de optie nieuwe stichting met nieuwbouw afzonderlijk van café Groos. Kijk voor inbreng VLW op Dorpstheater.

11. Weiver 20-22 Jisp: w.v. Marcel van Tol. De fractie van VLW constateert dat de initiatiefnemers naar aanleiding van een ingediende zienswijze de bouwhoogte hebben terug gebracht van maximaal 9,0 meter naar 8,0 meter. Wij zijn verheugd dat er door deze aanpassing overeenstemming is in de gemeenschap om tot realisering van het woningbouwplan tussen Weiver 20 en 22 in Jisp te kunnen overgaan. Hoewel wij hierom graag willen instemmen met het voorliggende besluit, missen wij een tekst over de maximale bouwhoogte in het besluit. Graag vernemen wij van de wethouder waarom de maximale goot- en nokhoogte niet in het besluit vermeld zijn, terwijl deze een wezenlijk onderdeel uitmaken van de draagvlak voor het plan.

12. memo rekenrente: w.v. Marcel van Tol. De fractie van VLW is een voorstander om de rekenrente niet te laag vast te stellen. De laatste jaren hebben we een goede financiële positie bereikt, mede door het vasthouden aan een rekenrente die niet te laag is geweest, zodat er ruimte was voor financiële tegenvallers. Nu de coalitie momenteel behoorlijk veel geld uitgeeft wat niet begroot is, is een lagere rekenrente op zich niet verstandig, omdat we in dat geval nog beter de begroting moeten volgen om geen financiële tegenvallers te verkrijgen. Graag verneem ik hierom van mijn collega’s uit de coalitie of zij voldoende gemotiveerd zijn om wat minder  grepen te nemen uit de algemene reserve voor het financieren van tussentijdse plannen. Indien dat het geval is, dan kunnen wij akkoord gaan met een voorgestelde rekenrente van 4% vanaf 2017 t/m 2020. Indien de coalitie echter door blijft gaan met het doen van niet begrootte uitgaven uit de algemene reserve, dan vragen wij de Raad de nodige terughoudendheid in te nemen met het instemmen voor een lagere rekenrente, omdat zij zich hiermee zelf in de vingers snijdt als er weer onverwachts een greep uit de kas moet worden gedaan. De kas is dan immers minder gevuld dan wat men tot nu toe gewend is. Kortom, wij zijn voorstander van een verlaging van de rekenrente van 5 naar 4%, maar vragen de coalitie wel om de nodige zorgvuldigheid te betrachten in haar uitgaven, zodat de door de vorige coalitie van VLW en SP zorgvuldig opgebouwde reserve niet binnen ‘no time’ verdwenen is.

13. besloten: Marcel van Tol.

Theater OSB "Weremere"

Fractievergadering VLW van 1-12-2015

voorrondes en raadsvergadering 8 december 2015

Aanwezig 1 december: Ronald Hendriks, Alie Smit, Herman Al, Henk v/d Snoek Marcel van Tol, Ed van Rijn, Hans Bethlehem Kick Luttik.

Afwezig: Jos Korver, Fred Groot.

Presidium: Is een overleg met alle fractievoorzitters met als voorzitter burgemeester Tange, Hier wordt ook de agenda vastgesteld voor de komende raadsvergadering.  

Harold Halewijn (GroenLinks) geeft opnieuw aan dat hij zich ernstig stoort aan de lange spreektijden van sommige raadsleden. Hij wil nu nadenken over het instellen van bijvoorbeeld spreektijden of andere maatregelen om spreektijden te beperken. Eén ding is duidelijk, hij heeft zich deze keer niet kunnen ergeren aan Ronald Hendriks, omdat hij een commissie voorzat en dus niet deelnam aan discussies.

Het college heeft gevraagd of wethouder Kees van Waaijen, namens het college in de werkgroep “contactcommissie” zitting mag nemen. In commissies van de Raad heeft een collegelid geen stemrecht. Andersom hebben in een commissie van het College raadsleden ook geen stemrecht.

Ronald Hendriks gaf aan een initiatief raadsvoorstel namens VLW in te willen brengen in een voorronde. Een meerderheid van de fractie voorzitters wilden dat alleen in een besloten voorronde doen dit tegen de zin van VLW en SP. Vandaar dat over dit voorstel nu nog geen mededelingen mogen worden gedaan.

Voorronde 8-12-2015:

  2. Wormerringdijk Oostknollendam.  w.v. Marcel van Tol.  VLW gaat akkoord. In eerdere sessies hebben we gezocht naar geschikte plaatsen voor woningbouw.

  3. Dorpstheater: w.v. Ronald Hendriks. Tijdens de voorronde bleek dat er diverse insprekers waren dat zoveel tijd in beslag nam dat er voor overleg in de raad geen tijd meer was. Daarom zal dit in een volgende voorronde worden opgepakt.

  4. ICT beleidsplan: w.v. Kick Luttik. Vanavond bespreken wij het nieuwe ICT-Beleidsplan van OVER-gemeenten. Onze fractie is blij met het feit dat wij nu eindelijk na lang aandringen kunnen spreken over dit plan en dat wij inzicht hebben gekregen in de ontwikkeling rondom ICT voor de komende jaren. Belangrijk hierbij is dat OVER-gemeenten voor de invulling van haar beleidsvoornemen gebruik heeft gemaakt van een externe adviseur en ook voor de uitvoering van het gewenste beleid van externe partijen gebruik zak maken in plaats van alles zelf te gaan doen. Wij vinden dit een verstandig besluit, waaraan wij onze steun zullen gaan geven. Maar, voorzitter, er is nog wel een ander aspect waarvoor wij aandacht vragen.

Recent heeft de gemeenteraad het onderzoeksresultaat “ICT-Beleid” van de Rekenkamercommissie besproken. De Rekenkamercommissie heeft de gemeenteraad een aantal bevindingen voorgelegd en heeft ons geadviseerd hierop alert te zijn en niet de ogen hiervoor te sluiten. Het betreft hier dan met name de bevinding dat de gemeenteraad niet betrokken wordt bij het ICT-beleid van OVER-gemeenten, daar waar – volgens de Rekenkamercommissie – de raad wel betrokken zou moeten zijn of worden. De raad heeft een eigen verantwoordelijkheid en moet zeker haar controlerende taken serieus kunnen oppakken en moet dit ook feitelijk beter en meer afdwingen bij het college van burgemeester en wethouders, die immers mede het bestuur van OVER-gemeenten vormen. De gemeenteraad heeft de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie unaniem onderschreven en vastgesteld. Onze fractie is dan ook van mening dat het college deze vaststelling door de gemeenteraad als een opdracht vanuit de gemeenteraad dient te beschouwen en hier ook gehoor aan moet geven. Dit mag niet als vrijblijvend beschouwd worden door het college!

Onze fractie is dan ook van oordeel dat:

Wij het ICT-Beleidsplan zullen ondersteunen en hieraan dus onze goedkeuring zullen gaan geven.

      punt 5 tot 11 woordvoerder: Ed van Rijn.

Mevrouw van Heeks sprak namens de bewoners van de verlengde Zandweg in over het conflict tussen bewoners, gemeente en Cargill (voorheen Gerkens).

  5. vaststellen besluitenlijst voorrondes 17-11-2015:

  6. notulen raad 10-11-2015 en 17-11-2015: Geen opmerkingen

  7. ingekomen brieven:  geen opmerkingen

  8. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen.

  9. stukken ter besluitvorming: 1. Instemmen met benoeming en ontsla adviescommissie Welstand, 2. Instemmen met planning en control cyclus 2016 en 3. instemmen tarievennota 2016. allen akkoord.4. Theehuis Zwarteweg 10 Wijdewormer. In de vorige voorronde was de indruk dat er een meerderheid was voor toestaan theehuis waarop VLW een amendement indiende. Tijdens de raadsvergadering bleek dat alleen het CDA voorstander was waarop het amendement werd ingetrokken.

5. Vaststellen beleidsvisie Wormer en Jisperveld. VLW wil graag uitstel van besluitvorming daar de stukken niet op tijd volledig waren. Alle partijen gingen hier mee akkoord. 6. Instemmen huisvesting verordening 2016 en 7. Wijziging APV carbidschieten. allen akkoord.

10. rondvraag: Ed maakte opmerking over late verandering van stukken. Burgemeester zegde toe daar nog eens naar te kijken.

11. Veiligheid: w.v. Ed van Rijn. Burgemeester Tange en Bert Louissen teamchef Politie gaven een duidelijke uitleg over de aspecten van veiligheid in Wormerland voor de komende jaren. Op vragen van de VVD of er wel voldoende “blauw” was het antwoord: dat door de verandering van de maatschappij het meer gezocht moest worden in scholing daar de criminaliteit zich verplaatst naar het digitale wat een andere aanpak met zich meebrengt en niet altijd voor de burger zichtbaar is. Wat niet wil zeggen dat inbraken, huiselijk geweld, overlast jeugd en andere zichtbare zaken niet worden opgenomen. Juist hier is extra aandacht voor mede door goed overleg tussen de “Driehoek” Burgemeester, Brandweer en de Politie.

12. Besloten: w.v. Marcel van Tol.

13. Baanstede: w.v. Hans Bethlehem. Voorzitter,

Onze fractie heeft geprobeerd zich in te lezen om de materie te begrijpen in dit turbulente dossier over Baanstede, het is ons niet gelukt moet ik U zeggen. Afgelopen week hebben we de beide partijen Purmerend en Zaanstad gehoord op de bijeenkomst in Waterland en met ons nog een groot aantal andere bestuurders. Ook de vragen die daar werden gesteld met name door gemeente Oostzaan, gaven aan dat de vooraf reeds gemaakte planning nog lang geen gelopen race is. Allereerst willen we duidelijkheid voor wat betreft het stopzetten van het transitieplan: Is het zo dat met het stopzetten van het Transitieplan de werking van de gemeenschappelijke regeling gewoon blijft voortbestaan, dus Baanstede blijft intact.

Zie voor uitgebreid verslag kopje Sociaal Beleid.

14. Besloten: w.v.  Ronald Hendriks. Zie presidium.

In de raadsvergadering heeft de heer Hendriks namens de SP en VLW een schriftelijk verzoek gedaan aan de burgemeester om op korte termijn een extra raadsvergadering te beleggen met als onderwerp bewoners van de verlengde Zandweg, Cargill en de gemeente.

 

Fractievergadering VLW van 11-11-2015

voorrondes en raadsvergadering 17 november 2015

Aanwezig 25 juni: Ronald Hendriks, Alie Smit, Fred Groot, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Hans Bethlehem Kick Luttik.

Afwezig: Jos Korver, Herman Al, Henk v/d Snoek.

Presidium: Naar aanleiding van het verslag heeft Ronald Hendriks namens VLW de vraag gesteld om snel met de werkgroep “Lokale Democratie”, samengesteld door het Presidium, bijeen te komen. Zoals eerder aangegeven zal deze werkgroep, samen met de contactcommissies, gaan kijken op welke wijze wij de rol en taken van de contactcommissies kunnen versterken.

De volgende Presidium-leden maken deel uit van de werkgroep:

-          CDA              Henk Roeleveld

-          SP                 Henk Mak

-          VLW              Ronald Hendriks 

Afgesproken is dat de griffie snel een eerste afspraak zal maken. In de voorronde Algemene Zaken van de raadsavond van 28 oktober jl. heeft VLW gevraagd een tweetal ingekomen brieven m.b.t. de toekomst van het Dorpstheater in een voorronde te bespreken. Ons verzoek kreeg steun van meerdere fracties. Ronald heeft in het Presidium dan ook voorgesteld om het onderwerp “Dorpstheater” niet voor 17 november te agenderen, maar voor de raadsvond volgend hierop, dus in december. Alle aanwezige fracties (PvdA niet aanwezig) stemde met het voorstel in.

Voorronde 17-11-2015: punt 1 tot 7 w.v. Kick Luttik.

  1. Opening.     

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 28-10-2015:

  3. notulen raad 28-10-2015: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: brieven naar aanleiding en/of over het centrumplan komen op 8-12-2015 aan de orde in de voorronde.

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen

  7. rondvraag: geen 

  8. rapport rekenkamer commissie w.v. Kick Luttik. VLW kan zich vinden in de voorstellen van de rekenkamer commissie. We hebben het rapport van de rekenkamer in onze fractie besproken ,en zijn tot de conclusie gekomen dat de gemeenteraad weinig invloed heeft op de ontwikkeling van de I.C.T, er wordt vanuit het college van B&W te weinig input gegeven aan de raad, dit gebeurd alleen op enig moment als er ontwikkelingen zijn  rond de I.C.T. of als de begroting van Over gemeenten besproken moet worden. Wij vinden als fractie van Liberaal Wormerland verder dat er een zeer positief punt wordt benoemd in het rapport, namelijk dat er een aanzet wordt gegeven tot schaalvergroting van onze gemeenten, dit vinden wij een initiatief waar wij  onze waardering voor kunnen uitspreken.

   9. Zwarteweg 10 Wijdewormer: w.v. Marcel van Tol. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen m.b.t. het realiseren van een theehuis op het perceel Zwarteweg 10 in Wijdewormer. Op verzoek van de VVD is dit onderwerp aangehouden en doorgeschoven naar 8 december daar er te veel onduidelijkheden waren. Alle fracties gingen daar mee akkoord.

10. presentatie  Zaan en Dijk (Bartelsluisbuurt): w.v. Ed van Rijn. zie punt 11.

11. nieuwe Bartelsluisbrug: w.v. Ed van Rijn.

Voorzitter, onze fractie geeft de voorkeur aan het voorkeurstracé met ophaalbrug van stichting Zaan en Dijk. Onze motivatie is dat in eerdere besprekingen de meeste politieke partijen de wens uitspraken dat de brug een Zaanse uitstraling zou krijgen passend in de historische context van het buurtschap Bartelsluis. Vlak voor de vergadering kwam het college met een aangepaste versie en een financiering voorstel. Dit leidde tot verwarring bij woordvoerder VLW maar werd bij de besluitvorming door Ronald Hendriks rechtgetrokken.

A: Voorkeurstracé bewoners: 1. heeft een schuine oversteek met een overspanning van 40 meter. 2. Verkeer blijft op maximale afstand van het buurtschap. 3. Heeft minder gevolgen op het bestaande groen in het buurtschap.

B: Voorkeurstracé Zaan en Dijk. 1. Heeft een schuine oversteek van 35 meter met meerdere overspanningen. 2. Het verkeer komt dichter bij het buurtschap. 3. Heeft meer impact op het bestaande groen in het buurtschap. De meeste fracties waren voor tracé A met ophaalbrug zodat hiertoe besloten is. Ook gingen alle fracties akkoord met de financiering van het project. Als insprekers gaven de bewoners D. Beets en de heer Heijn hun zienswijze.

12. Najaar bericht: w.v. Marcel van Tol. De Raad wordt gevraagd het Najaar bericht 2015 en de in het totaaloverzicht opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen. Het betreft hier een positief resultaat van € 154.372,-.

Vanwege het feit dat de cijfers incidenteel zijn of al in de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn opgenomen en onze wethouder, de heer Schalkwijk, heeft aangegeven nog met een memo te komen, kunnen wij akkoord gaan met het najaar bericht en de opgenomen begrotingswijzigingen.

Wel willen wij nog onder de aandacht brengen dat het stoplichtmodel in de stukken die in de leeszaal ter inzage liggen, niet zijn waar te nemen. Mogelijk kan er in het ontwerp de tekst groen, oranje of rood worden mee gedrukt, zodat de stukken ook in zwart-wit zijn te volgen. VLW is positief daar hier instaat wat we al eerder hebben goedgekeurd.

13. Onderwijsagenda: w.v. Marcel van Tol. Goed rapport. Betreffende de onderwijsagenda kunnen we melden dat het een duidelijk en inhoudelijk goede rapportage is. Hoewel wij als Wormerland geen reeële bemoeienis hebben hebben wij juist over hoofdstuk 3, meer leerlingen in HAVO en VWO een opmerking. Een aantal jaren geleden is er een wijziging geweest in het onderwijsbestel door een duidelijkere scheiding tuusen hetVMBO en het HAVO te maken. Het lijkt er op dat men de VMBO-T leerlingen (voorheen MAVO-niveau) nu toch naar de theoretisch kant wil trekken door het realiseren van een VMBO-T en HAVO brugklas. Hoewel het ons inziens indruist tegen de eerder genomen verdeling van niveau’s, denken wij dat het goed is om de scheiding te gaan leggen tussen de praktijkopleidinegn en de theoretische opleidingen. Binnen die twee stromingen zou dan sprake kunnen zijn van twee of drie niveaus, zodat de scholen beter kunen worden aangepast op de belevingsniveaus van de betreffende leerlingen. Graag zouden wij deze opzet zien uitgewerkt en bij succes worden toegepast op landelijkniveau.  

indruk van ligging besloten tracé Verkeersveiligheid wordt nog nader bekeken.

Verslag extra fractievergadering 3 november 2015

10-11-2015 Gemeenteraad: begroting 2016 – 2019

Aanwezig: Ronald Hendriks,Alie Smit-De Ridder, Marcel van Tol, Kick Luttik, Hans Bethlehem, Jos Korver, Henk v.d. Snoek

Afwezig:   Ed van Rijn, Fred Groot. Beide leden met kennisgeving afwezig.

Agenda:   

 1. Opening + Mededelingen:

  Jos Korver is weer aanwezig en hij wordt door de fractie welkom geheten. Wij zijn blij dat hij weer bij het fractieoverleg aanwezig is.

  Bespreking “Dorpstheater Wormer” in de voorronde:

  Op 28 oktober heeft onze fractie in de voorronde “Algemene Zaken” gevraagd de ingekomen brieven met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het Dorpstheater te agenderen voor de gemeenteraadsavond van 17 november as.

  Tijdens de vergadering van het Presidium heeft Ronald voorgesteld deze bespreking uit te stellen tot de raadsavond van 8 december as. en dan ook alle relevante stukken voor deze bespreking ter beschikking te stellen. Alle aanwezige fracties in het Presidium hebben dit verzoek ondersteund.

 2. Bespreking inbreng Begrotingsraad:

  Op dinsdag, 10 november 2015 zal de gemeenteraad de begroting 2016, meerjarenbegroting 2017-2019 behandelen. Ronald Hendriks heeft, mede op de geleverde inbreng vanuit de fractie, een inbreng samengesteld.

  De fractie gaat unaniem akkoord met dit voorstel voor onze inbreng. Wel wordt afgesproken dat er nog een stukje wordt toegevoegd. Dit betreft de heffing van rioolrechten voor garageboxen in Wormerland. Ronald zal dit punt toevoegen aan onze inbreng. Zie onze inbreng onder punt jaarstukken.

  Hoewel VLW voor een groot deel het beleid van het college kunnen ondersteunen waren er nog cruciale punten, o.a. de teruglopende solvabiliteit (kredietwaardig) van de Gemeente, waar geen duidelijkheid over was, dat VLW niet anders kon dan tegenstemmen. Vooral omdat in de toekomst niet het verwijt te krijgen bij behandeling van nu nog onduidelijke cruciale punten: er was toch ook door VLW voorgestemd.

  Bestemmingsplan Engewormer 19:

  De raad heeft op 9 september 2014 ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Engewormer 19. De fractie van de VLW stemde als enige fractie tegen.

  Nu blijkt dat dit bestemmingsplan meer gevolgen heeft dan de raad werd voorgehouden op 9 september 2014. De bestemming van het Tuincentrum Ofman is klaarblijkelijk aangepast van “tuincentrum” naar “detailhandel” en de bestemming van het buurperceel, Engewormer 19, lijkt in haar geheel te zijn omgezet in “woningbouw”.

  Dit heeft natuurlijk consequenties voor de verdere ontwikkeling van het Tuincentrum, welk centrum al meer dan 50 jaar is gevestigd in de Engewormer.

  Ook heeft de gemeente een zogenaamd “keukengesprek Ruimtelijke Ordening” ingevoerd. Inwoners met specifieke plannen dienen dit gesprek aan te gaan en moeten hiervoor ook betalen. Het te betalen bedrag is niet helder, er wordt gesproken over enerzijds € 1.000,- per gesprek tot aan € 3.050,- per gesprek.

  Marcel van Tol geeft aan dat over deze “ keukengesprekken” wel is gesproken in de raadswerkgroep "bestemmingsplan Landelijk Gebied”, maar er heeft hierover nooit formele besluitvorming in de raad plaatsgevonden.

  De fractie zal hierover schriftelijke vragen gaan stellen aan het college.

Fractievergadering VLW van 13-10-2015

voorrondes en raadsvergadering 28 oktober 2015

alleen voorronde "vluchtelingen" op 27 oktober 2015   

Aanwezig 13 oktober 2015 Ronald Hendriks, Alie Smit, Fred Groot, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Hans Bethlehem Kick Luttik,  Herman Al, Henk v/d Snoek.

 

Presidium: Harold Halewijn (voorzitter vergadering “vluchtelingen”) had wat problemen met het feit dat onze inbreng bij een voorronde langer duurde dan die van andere fracties. Hij had VLW “gemaand” ons betoog te beëindigen. Er wordt al heel lang discussie gevoerd over spreektijdbeperkingen, maar dat daarbij dan ook hoort dat grotere fracties meer spreektijd krijgen dan kleinere fracties. De kleinere fracties willen dit niet, met als gevolg dat wij geen spreektijdbeperking kennen in Wormerland en dat ook niet hebben geregeld in het reglement van orde. Alle andere fracties vonden dat het hier door een fractie zelf moet worden bepaald en dat een voorzitter best mag wijzen op de duur van de vergadering, maar niet mag eisen/verlangen dat een fractie zijn spreektijd voortijdig beëindigd. Einde discussie!

 

Voorronde 27-10-2015

punt 1 tot 7 w.v. Kick Luttik.

  1. Opening.     

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 29-9-2015:

  3. notulen raad 29-9-2015:        geen opmerkingen  

  4. ingekomen brieven:    brief 8 en 22 onderwerp Dorpstheater.  Beide brieven komen in een voorronde op de agenda van december.    

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen

  7. rondvraag: geen 

  8. duurzame openbare verlichting: w.v. Marcel van Tol: excuses email problemen. verslag volgt nog.

   9. openbare laadpunten elektrisch vervoer: w.v. Marcel van Tol: excuses email problemen.

10. presentatie  Zaan en Dijk (Bartelsluisbuurt): w.v. Fred Groot Door verschuiving van de raadsvergadering naar 28 oktober is de presentatie vervallen.

11. voorzieningen MFA: w.v. Kick Luttik. Hoewel de fractie van de PvdA zich niet kon vinden in de opstelling van VLW werden de genoemde cijfers niet als onjuist betiteld alleen gaven zij bij monde van hun voorzitter er een andere draai aan.

Zie voor de inbreng VLW het kopje ”Centrumplan Wormer”

12. waterputten Ghana: w.v. Kick Luttik. De voorgestelde gelden voor het slaan van een waterput in samenwerking met de ADM werd unaniem door alle partijen ondersteund.

13. Consultatie inwoners opvang vluchtelingen: w.v. Ronald Hendriks. Vanwege de belangrijkheid van dit onderwerp is de bijeenkomst gehouden in de naast gelegen  brandweerkazerne. Deze bijeenkomst is ordentelijk verlopen, zowel de voor en tegenstanders hebben op goede wijze hun inbreng gedaan. De andere op de agenda staande voorrondes alsmede de Raadvergadering zijn verschoven naar 28 oktober.

Zie voor de inbreng van VLW het kopje “Vluchtelingen”

Fractievergadering VLW van 22-9-2015

voorrondes en raadsvergadering 29 september 2015

Aanwezig 25 juni: Ronald Hendriks, Henk v/d Snoek. Alie Smit, Fred Groot, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Hans Bethlehem, Kick Luttik.

Afwezig: Herman Al,

Presidium: overleg Presidium–contactcommissie Wijdewormer 30-9-2015

De contactcommissie Wijdewormer gaf in een brief aan de gemeenteraad zich niet “serieus” genomen te voelen. Dit signaal gaf aanleiding voor het Presidium om overleg te organiseren met alle contactcommissies. Echter de contactcommissies van Jisp, Oostknollendam en Spijkerboor gaven hier op aan dat zij geen aanleiding zagen voor dit overleg. Zij waren tevreden over de samenwerking met de Raad en het College vandaar alleen overleg met Wijdewormer.  Bij nader navraag blijkt het een misverstand. Contactcommissie Jisp gaat wel op de uitnodiging in.

Voorronde 29-9-2015 punt 1 tot 7 w.v. Ed van Rijn.

  1. Opening Mededelingen.     

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 8-9-2015: goedgekeurd

  3. notulen raad 8-9-2015: geen opmerkingen.

  4. ingekomen brieven: brief 2: VLW zou daar graag wat dieper op ingaan en dit aanmelden voor een voorronde. Reden: Het is zoals in de brief opgemerkt een ongewenste situatie dat de begeleiding stopt zodra iemand 18 jaar wordt en wat is het vangnet voor deze 18 jarigen. Burgemeester Tange wees er op dat dit ook ingebracht kon worden bij punt 13 Jeugdzorg/WMO.

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen

  7. rondvraag: geen 

  8. ontwerp Weiver 20/22 te Jisp: w.v. Marcel van Tol. Omdat er geen duidelijk overleg met buren en contactcommissie is geweest wat een van de voorwaarden was zal VLW tegenstemmen. Op zich heeft VLW geen bezwaar tegen de bouw.

   9. openbare ruimte Centrumplan: w.v. Fred Groot. VLW gaat niet akkoord. Op 8 september 2015 heeft onze fractie een aantal vragen gesteld aangaande:    

a: de aanbevelingen en waarom er geen clusteroverleg meer plaatsvind;

b: waarom de € 180.000,00 uit de Algemene reserve moet komen en niet uit het reguliere budget;       

c: info aangaande de subsidieaanvragen; 

d: het handhavend optreden bij parkeeroverlast. Onze fractie heeft samen met de SP gelet op genoemde punten niet ingestemd met het voorstel hetgeen ter tafel ligt wat er toe geleid heeft dat het punt van de  agenda is gehaald, wachtende op meer informatie. Hedenavond geeft u de fracties de gelegenheid in 2e instantie te reageren op uw verzoek de € 180.000,00 beschikbaar te stellen voor de gewijzigde herinrichting openbare ruimte Centrum Plan. Tussentijds heeft de wethouder en naar wij aannemen het ambtelijk apparaat een schriftelijke beantwoording gegeven over de ingediende opmerkingen van de stakeholders, t.w. 22 opmerkingen, hopende op meer duidelijkheid! Helaas voorzitter, de gepresenteerde beantwoording geeft ons nog steeds geen bevredigend gevoel. Veel punten worden afgedaan met: we zullen het onderzoeken; het is een punt van aandacht enz. Willen we daadwerkelijk onze steun aan dit voorstel geven, dan zullen er concrete antwoorden en toezeggingen gedaan moeten worden en geen beantwoording waar je diverse kanten mee uit kunt gaan. Wij zullen dit voorstel als fractie van de Vereniging Liberaal Wormerland  dan ook niet steunen. Zowel VLW als de SP hebben tegen gestemd.

10. subsidie peuterspeelzalen: w.v. Ronald Hendriks. Allereerst willen wij de portefeuillehouder hartelijk danken voor de aanvullende informatie, welke wij van haar mochten ontvangen. Uit deze informatie blijkt dat het college de beschikbare budgetten van twee verschillende producten uit één het zelfde begrotingsprogramma, te weten het product “achterstandsonderwijs” en “subsidie peuterspeelzalen” wil samenvoegen. Dit, voorzitter, valt inderdaad onder de bevoegdheid van het college en daarmee is onze eerdere vraag tot ons genoegen opgelost. Nogmaals, dank hiervoor! Het voornemen om deze producten samen te voegen, roept bij onze fractie nog wel een vraag op. Wij moeten ernstig rekening houden met het feit dat wij meer dan het eerder aangenomen aantal statushouders (dat zijn vluchtelingen met een tijdelijke of  permanente toewijzing) zullen moeten gaan opvangen in Wormerland. Dit mede gelet op de grote toestroom van vluchtelingen naar ons land. Het is te verwachten dat bij de groep statushouders ook kinderen zullen zijn en deze kinderen moeten drie dagen na hun aankomst onze scholen kunnen bezoeken. Deze kinderen hebben ongetwijfeld t.o.v. de andere kinderen een onderwijsachterstand.  Is het dan niet verstandiger om het product “onderwijsachterstanden” met een budget van rond de € 33.000,- in stand te laten?  Graag, voorzitter, hierop nog een toelichting van de portefeuillehouder.

Wethouder Jeroen Schalkwijk vond dit  een terechte opmerking en zal dit opnemen met de portefeuillehouder Burgemeester Tange. VLW zal instemmen met het gevraagde, instemmen met de gevraagde subsidie verhoging.

11. Memo Statushouders/Vluchtelingen: w.v.  Ronald Hendriks. De Vereniging Liberaal Wormerland is een lokale politieke partij. Dit betekent dat wij oplossingen willen zoeken gezien vanuit het gemeentelijke perspectief en niet vanuit de landelijke gekozen uitgangspunten van de andere politieke partijen in onze gemeenteraad.

Op grond van onze beginselen heeft onze fractie het voorstel gedaan om onze inwoners vooraf te raadplegen over de vluchtelingen problematiek in onze gemeente en de inwoners niet achteraf op basis van reeds genomen besluiten te informeren. Ons voorstel betekent dat wij onze inwoners bij de raadpleging niet voor voldongen feiten willen plaatsen en daarmee mogelijkerwijs een onnodig conflict oproepen. Onze fractie wil graag voor een dergelijk ingrijpend besluit gedragenheid vergaren onder onze inwoners en hen hulp bij het oplossen van de opvang van vluchtelingen in Wormerland vragen. Ons voorstel werd unaniem door de gemeenteraad ondersteund en een motie vanuit de gemeenteraad werd aangepast in overeenstemming met het voorstel van onze fractie.

Dit betekent dat het gemeentebestuur nu eerst de inwoners zal gaan raadplegen en op grond van die raadpleging verdere besluiten zal gaan nemen, daar waar in andere gemeenten eerst besluiten worden genomen om vervolgens de inwoners te betrekken bij de problematiek rondom de opvang van vluchtelingen. Wormerland geeft hiermee wellicht een uniek voorbeeld aan andere gemeenten om weerstand vanuit de bevolking te voorkomen. Ook het college van burgemeester en wethouders sloot zich bij deze visie van Liberaal Wormerland aan. Het Presidium van de gemeenteraad (het overleg tussen fractievoorzitters) zal zich nu gaan bezighouden met de organisatie van deze raadpleging in Wormer, Jisp, Neck, Oostknollendam en Spijkerboor.

Zie voor onze uitgebreide inbreng kopje Vluchtelingen.

12. Sociaal domein: w.v. Fred Groot. In het aan ons toegezonden voorstel verzoekt U ons om de kwartaalrapportage 2015 2e kwartaal Sociaal Domein ter kennisgeving aan te nemen.  Door deze wijze hoopt u de raad zo goed mogelijk te informeren. Dit is een goede zaak.

Het gehele voorstel waaraan veel werk is verricht ziet er verzorgd uit en geeft over de gehele lijn een vrij positieve indruk. Een compliment hiervoor. Echter, is dit ook zo? De  Vereniging Liberaal Wormerland plaatst hier en daar toch wel vraagtekens bij het gepubliceerde!

In alle bijbehorende stukken komen wij vaak termen tegen zoals:

caseload, backoffice, fact sheets, lump sum en nog wel meer. Gaarne deze termen in het Nederlands zodat het voor alle mensen uit Wormeland te lezen is!

Zie voor onze uitgebreide inbreng kopje Sociaal Beleid.

13. Jeugdzorg/WMO: w.v. Ed van Rijn. VLW kan zich vinden in de vandaag aangeleverde stukken Jeugdzorg en WMO. Het voldoet aan de opvattingen van VLW en wij hebben er vertrouwen dat het College hier naar handelt. Een opmerking: graag extra aandacht voor 18 jarigen. Zoals de context nu is stopt de begeleiding als men 18 jaar wordt. Portefeuillehouder Fens gaf aan dat deze ongewenste materie al haar aandacht had en dat daar al aanpassingen voor werden gedaan.

Bartelsluisbuurt.

Na het afsluiten van de fractievergadering kwamen de heren Peter Roos en Peter Ullie van de Stichting Zaan en Dijk met een uitleg en dia tekeningen hoe zij dachten dat het project Bartelsluis er uit zou kunnen gaan zien. Peter Roos benadrukte dat de stichting Zaan en Dijk geheel belangeloos en zonder politieke of financiële belangen werken. Er werd een dia projectie getoond die bij alle fractieleden veel indruk maakte.

Ga voor de gehele bijdrage naar www.zaanendijk.nl en klik Bartelsluis aan. Het is zeker de moeite waard om dit te bekijken. Wij van VLW zijn zeer benieuwd wat u als burger er van vind. Uw inbreng kunt u doorgeven op onze website kopje  contact VLW en zullen wij ook doorgeven aan de stichting Zaan en Dijk.

Fractievergadering VLW van 1-9-2015

voorrondes en raadsvergadering 8 september 2015

Aanwezig 25 juni: Ronald Hendriks, Alie Smit, Fred Groot, Herman Al, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Kick Luttik.

Afwezig: Hans Bethlehem wegens ziekte, Jos Korver,  Henk v/d Snoek.

Presidium: geen bijzonderheden.

1. Mededelingen: Stichting Zaan en Dijk onder leiding van oud GroenLinks wethouder Peter Roos wil een andere aanpak Bartelsluisbuurt. Waarschijnlijk zal dat weer uitmonden in jaren vertraging voor dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

2. raadsinitiatief jeugdhulp: w.v. Alie Smit. Gaan akkoord.          

3. uitgangspunten landelijk gebied:  w.v.Marcel van Tol.  Aan de Raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. De nota is op grote lijnen een duidelijk stuk en geeft weer wat de intentie wordt van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. Als we het raadsvoorstel volgen, dan wordt daarin voorgesteld om geen nieuw beleid toe te passen. In de arenadebatten en in de Nota van Uitgangspunten is echter vermeld dat het bestuur minder wil gaan bepalen en vastleggen. Wij achten dit een belangrijke wijziging die wel degelijk van grote invloed kan zijn op de invulling van het nieuwe bestemmingsplan.

Zie voor uitgebreide inbreng: Landelijk Gebied
4. Schetsontwerp Zaanbrug: w.v. Ronald Hendriks.  Gaan akkoord.
Conform onze afspraken wordt het schetsontwerp voor de nieuwe Zaanbrug vanavond ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit ontwerp is gebaseerd op de gekozen basisvariant A, welke overigens op ambtelijk niveau werd vastgesteld, hetgeen naar ons oordeel niet had mogen gebeuren. Immers, met deze keuze werden de varianten B,C en D niet verder beoordeeld en uitgewerkt. Onze fractie vindt dit een gemiste kans en dit had niet op deze manier mogen gebeuren. De architect heeft ons één schetsontwerp aangeboden en daarbij geen alternatieven uitgewerkt. De keuze voor vanavond is dan ook “slikken of stikken”. Alhoewel onze fractie ook graag een nadere uitwerking had gezien op grond van de basisvariant B, de variant van de heer Al, beseffen wij dat deze variant er niet meer toe doet en dat hierover de discussie als beëindigd  moet worden beschouwd. Wij gaan die discussie dan ook niet meer voeren!

Voor de uitgebreide VLW inbreng tijdens de voorronde zie: de Zaanbrug.

5. aanpassing Centrumplan: w.v. Ronald Hendriks. De kosten gaan ver boven het plan van de vorige coalitie VLW en SP en dan zit daar geen Grant Café en Dorpstheater bij. Ook de bestrating zal veel hoger uit pakken. Het college verzoekt de raad om met betrekking tot een aanpassing van de openbare ruimte binnen het Centrumplan een extra budget beschikbaar te stellen van € 180.000,- boven op het eerder beschikbaar gestelde budget van € 200.000,-. Het betreft dus een totaal van € 380.000,-. Het college stelt tevens voor het extra bedrag ook te dekken vanuit de algemene reserve.

Voor de uitgebreide inbreng tijdens de voorronde zie: Centrumplan Wormer.

Tijdens de raadsvergadering is er geen besluit genomen en zal dit onderwerp terug komen in de volgende voorronde op 29 september waar ook de inbreng van insprekers mevrouw Maritha Beudeker en de heer Kesting mee worden genomen.

 punt 6 tot 11 w.v. Kick Luttik.   

  6. vaststellen besluitenlijst voorrondes 9 juni 2015: goedgekeurd

  7. notulen raad 23 en 30-6-2015: geen opmerkingen.

  8. ingekomen brieven: brief 10. VLW kan zich vinden in de afhandeling van B&W aan de heer P.L. Calle Boulicaud. Ed zal nog een briefje aan de heer P.L. Calle sturen.

  9. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  10. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen

  11. rondvraag:  geen.

  12. wijziging rekenkamer commissie: w.v. Kick Luttik. VLW gaat akkoord met de wijziging  met een opmerking over de procedure selectie vaststellen.

  13. Besloten: w.v. Marcel van Tol. Hier worden geen mededelingen over gedaan

Rondvraag fractie:

Ed van Rijn. Wat doen we met schets plan Kalverhoek omdat onduidelijk is of DTS akkoord is. Ed zal dit opnemen met secretaris DCS wielerbaan.

Hoe zit het met vv Jisp. Volgens bestuur heeft de wethouder toegezegd dat de privatisering voor Jisp niet doorgaat.

Ronald Hendriks zal met Alie Smit naar de bijeenkomst met als onderwerp “Baanstede” in Purmerend gaan.

 

 
 

 

Fractievergadering VLW van 25-6-2015

voorrondes en raadsvergadering 29 en 30 juni 2015

Aanwezig 25 juni: Ronald Hendriks, Alie Smit, Fred Groot, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Kick Luttik.

Afwezig: Hans Bethlehem wegens ziekte, Jos Korver, Herman Al, Henk v/d Snoek.

Presidium:    Op de vraag van VLW om de brief van de contactcommissie Wijdewormer in voorronde te behandelen werd in overweging genomen vanwege de drukke agenda. Er is nu besloten om na de vakantie een aparte avond te houden met alle contactcommissies. De juiste datum moet nog worden vastgesteld.

Voorronde 29-6-2015

1. raadsinitiatief jeugdhulp: w.v. Alie Smit.Sinds 1 januari2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deskundigen en inwoners wordt gevraagd om input tijdens deze interactieve sessie. Als woordvoerder (v.w.) van VLW heeft Alie Smit deze sessie als zeer positief ervaren. De inbreng van deskundigen, inwoners en raadsleden zal worden verwerkt in een voorstel wat na de zomer wordt aangeboden aan de raad ter besluitvorming.                                               

2. regionale visie nieuw beschut werk:  w.v.Kick Luttik.  Er wordt aan de Raad gevraagd een zienswijze te geven over de nieuwe re-integratie verordening. Mensen die uitsluitend in beschutte omgeving onder aangepaste mogelijkhedentot arbeidsparticipatie. VLW kiest voor mogelijkheid B omdat we voor dagbesteding welke wel arbeidsmatig kan zijn maar niet loonvormend hoef te zijn wat in optie A wel vanuit wordt gegaan. Ook kan in mogelijkheid B geen gebruik worden gemaakt van UVW die geen verplichte plaatsingsplicht kent wat wel moet in mogelijkheid A. Wethouder van Waaijen gaf een duidelijke toelichtingwaarin hij aangaf dat vooral voor de mensen bij  “Baanstede” er nog veel onduidelijkheid is daar Purmerend en Zaanstad overwegen om het “groenwerk” in eigen beheer te gaan doen.  Hij hoopt hier binnen enkele weken duidelijkheid over te krijgen. Ook gaf hij aan dat nu alle partijen voor aanpak B hadden gekozen er altijd de mogelijkheid was om onderdelen uit aanpak A tot de mogelijkheden behoord.

3. jaarrekening Baanstede 2014: w.v. Kick Luttik. Begroting is in lijn wat betreft 2014. VLW gaat akkoord.

4. besloten vergadering: w.v. Marcel van Tol.

 

Voorronde 30-6-2015 punt 1 tot 7 w.v. Ed van Rijn.

  1. Opening.     

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 9 juni 2015: goedgekeurd

  3. notulen raad 9-6-2015: geen opmerkingen.

  4. ingekomen brieven: Ed zal een algemene opmerking maken over dat ingekomen brieven gedateerd moeten zijn van inkomst. Brief 4 en 6. Genomen besluit wijkt af van een eerder genomen raadsbesluit. Inspreker nam de heer Tigelaar het woord.

VLW heeft aangegeven om dit op het presidium aan te kaarten voor een voorronde. Burgemeester Tange zegde toe dat hij hier overleg zou plegen met de ambtenaren.

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen

  7. rondvraag: geen 

  8. burgerinitiatief F. Sanders en K. Kindt: w.v. Fred Groot. In het kort was het de bedoeling een werkgroep in het leven te roepen van 1 raadslid uit alle partijen met burgers om ideeën wensen van burgers zonder politieke doelstellingen te bespreken.

Namens VLW gaf Fred aan dat het wat ons inzien het dubbel op was daar er al contactcommissies en voor Wormer buurtcommissies zijn waar burgers hun ideeën en wensen kunnen kenbaar maken. Over het algemeen kunnen we constateren dat het buiten persoonlijke zaken het niet storm loopt wat betreft de burgeraanmeldingen.

De heer Sanders en de heer Kindt willen kijken of het toch enige form kan geven naast de voor genoemde commissies. Als er toch een werkgroep “burgerinitiatief” wordt opgericht heeft Ed van Rijn zich voor VLW beschikbaar gesteld.

   9. burgerinitiatief VLW inzake Poelweg 2: w.v. Ronald Hendriks. Gevraagd werd of de Raad mee wil werken aan een principe besluit aan het plan om sloop van bestaande woning te vervangen voor nieuwbouw van een dubbel woonhuis. Daar er tijdens de voorronde bij de meeste andere partijen en ook B&W in een mail liet weten geen voorstander te zijn van het plan heeft VLW het initiatiefvoorstel ingetrokken. 

10. raadsinitiatief WMO: w.v. Kick Luttik.

11. zienswijze jaarrekening GGD 2014: w.v.  Ronald Hendriks. VLW gaat akkoord met de zienswijze zoals weergegeven.

12. zienswijze begroting 2016: w.v. Ronald Hendriks. VLW gaat ook hier akkoord met voorgestelde zienswijze.

13. rotonde N515: w.v. Marcel van Tol. De Raad wordt gevraagd om een financiële bijdrage van € 70.000,- te verstrekken voor het aanleggen van een rotonde op de kruising van de N515 (Leeghwaterweg) en de Zuiderweg/Westerdijk. Het tweede beslispunt is het onttrekken van dit bedrag uit de algemene middelen.

Uit de brief van de Provincie Noord-Holland van 15 april 2015 die bij de stukken zat, blijkt dat op verzoek van de Stadsregio Amsterdam een studie is gedaan naar het verbeteren van de kruising om de doorstroming van de bus te verbeteren. Het betreft de buslijnen 391 en 395. Route 391 rijdt vanaf het Kalf naar de Zaanse Schans. Deze bus rijdt twee keer per uur vice versa, dus passeert vier keer per uur deze kruising.

Route 399 rijdt vanaf het Kalf naar de Zaanse Schans. Deze bus rijdt ongeveer vier keer per uur vice versa, dus passeert acht keer per uur deze kruising. De buslijnen lopen regelmatig vertraging op vanwege het langzame verkeer dat zich bij de kruising, wachtende voor de verkeerslichten, tussen en voor de motorvoertuigen opstelt.

Vermeld wordt dat er een studie is gedaan naar diverse varianten van oplossingen en dat hieruit de optie van een rotonde met tenminste één fietstunnel van de Zuiderweg naar de Westerdijk als beste uit de bus komt.

Voorzitter, hoewel dit plan beoogd om de busverbindingen beter op tijd te laten rijden, heeft de fractie van VLW een aantal bezwaren en opmerkingen.

1) De kosten van het plan zijn geraamd op totaal € 6,4 miljoen. Er zijn verschillende partijen die gezamenlijk € 5.350.000,- bijdragen. (De bijdrage van € 900.000,- is in het raadsvoorstel niet opgenomen.) Er is dus nog een tekort van bijna 1,1 miljoen euro. Door een kortdurende gehele afsluiting te bewerkstelligen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan er 1 miljoen euro bespaard worden, zodat er nog maar een tekort zou zijn van € 100.000,-. De fractie van VLW wil graag weten hoe de besparing van het hoge bedrag van één miljoen wordt gerealiseerd.

2) Door het verkeer via een rotonde sneller af te voeren zal de route over de Bartelsluis aantrekkelijker worden als sluiproute. De fractie van VLW had dit onderwerp hierom graag samen ter sprake gebracht met de inrichting van het wegdeel tussen de Bartelsluisbuurt en de Zaanse Schans dat in de vorige raadsvergadering is besproken. Nu de meerderheid van de Raad toen tegen het advies van VLW en SP in, besloten heeft tot het misbruiken van de schoolgaande fietsers als snelheidsremmers voor het gemotoriseerd verkeer op voornoemd weggedeelte, achten wij het zeer onverstandig om stimulerende maatregelen te treffen die een toename van het gemotoriseerde verkeer zullen veroorzaken.

Waarom niet gewoon een kruising met voorin bij het kruisvlak fiets opstelvakken en langer groen licht voor het verkeer uit de Zuiderweg en de Leeghwaterweg, zodat het autoverkeer vanuit Wormer wordt gestimuleerd om een andere route te nemen?

3) De verwachting is dat door de nieuwe situatie een veiligere situatie op de kruising ontstaat. De fractie van VLW wil graag van de portefeuillehouder weten of het argument ‘Veiligheid’ ook onderdeel is van de planvorming, en zo ja, waarom hierover niets wordt vermeld.

4) Eventueel kan er nog een tweede tunnel evenwijdig maar tegengesteld aan de andere kant van de kruising worden gerealiseerd. Of hiervoor naast de ringvaart voldoende ruimte is, betwijfelt de fractie van VLW.

Beslispunt 1) Meerdere malen heeft onze fractie verzocht om bij voorstellen aan de Raad van dergelijke plannen goede documentatie en tekeningen toe te voegen bij de stukken, zodat er een duidelijk beeld wordt geschapen van de plannen. Meer dan een summiere omschrijving uit de brief van de provincie was echter niet bijgevoegd. Vanwege het feit dat er geen duidelijk beeld van de situatie wordt geschept, verzoeken wij het College het plan terug te nemen en in een volgende voorronde beter gedocumenteerd voor te leggen. Tevens hierbij nogmaals het algemene verzoek om plannen duidelijker te documenteren, zoals al meerdere malen is toegezegd aan de Raad.

Beslispunt 2) De fractie van VLW is van mening dat de bijdrage van € 70.000,- niet uit de algemene reserve moet worden gehaald. Indien de Raad van Wormerland instemt met de bijdrage van € 70.000,-, dan dient er een heroverweging te worden gemaakt van de prioriteiten van de aan te pakken verkeerssituaties, zodat de bijdrage vanuit de begroting van 2015 of 2016 kan worden betaald. Vlak voor de vergadering werden er tekeningen uitgedeeld. Wethouder Saelman gaf een uitleg en gaf aan dat de tekening een concept is dus veranderingen konden nog plaats vinden. Ook gaf hij aan dat er gekeken zou worden voor een andere financiering dan uit de reserve. De uitleg was voor VLW onvoldoende er bleven te veel open eindjes waardoor VLW uitstel wilde en daarom niet kan instemmen met het gevraagde. De andere partijen gingen wel akkoord met de € 70.000 beschikbaar te stellen zodat het voorstel is aangenomen.

14. rondvraag: Ed gaf toelichting op verslag van het Ghana comité. Er zijn afspraken gemaakt om samen met ADM Cocoa/de Zaan die met de lokale bevolking vergevorderde plannen heeft voor aanleg van een schoonwatervoorziening. Zodra er duidelijkheid is zullen we u verder op de hoogte houden via deze  website.

dit is de plaats van de voorgenomen rotonde