2016-10-10 presidium

Presidium verslag d.d. 10-oktober 2016 door Ronald Hendriks.

1.       Opening

De voorzitter van deze vergadering, de heer Hendriks, deelt mede dat de burgemeester wegens andere verplichtingen afwezig is.

2.       Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt conform vastgesteld. De heer Hendriks deelt mede dat het college inmiddels, op verzoek van VLW, een offerte heeft gevraagd aan de Milieudienst IJmond ten behoeve van een fijnstof onderzoek langs de Noordweg te Wormer.

3.       Terugblik afgelopen raadsavond

Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de raadsavond zelf. De heer Roeleveld spreekt zijn waardering uit voor wethouder Van Waaijen voor de organisatie van de informatieavond in Neck met betrekking tot het plan “Neck-Zuid”.

4.       Mededelingen

De griffier heeft de volgende mededelingen:

-          Extra vergadering van het Presidium:

De griffier verzoek de leden van het Presidium akkoord te gaan met een extra vergadering op 31 oktober a.s.

De agenda volgt later.

-          Gezamenlijke raadswerkgroep:

Op 14 december a.s. is er een vergadering gepland van de gezamenlijke werkgroep Wormerland/Oostzaan.  De leden van de werkgroep worden verzocht deze avond te willen reserveren. De uitnodiging + agenda volgen nog.

-   Bureau Prodemos:

Prodemos zal een cursus verzorgen voor politiek geïnteresseerde inwoners van Waterland, Oostzaan, Edam-Volendam, Landsmeer en Wormerland. Het aantal gegadigden voor deze cursus vanuit Wormerland is onverwacht groot. 

5.       Concept-agenda raadsavond 25 oktober 2016:

Er zijn helaas weinig onderwerpen vanuit de organisatie en het college aangedragen. De agenda is nu als volgt: 

WITTE ZAAL:               Voorzitter:         Ronald Hendriks              

20.00 – 20.30 uur  Algemene Zaken.  Woordvoerder VLW:    Ed van Rijn

20.30 – 22.00 uur  Schuldhulpverlening. 

Woordvoerder VLW:   Alie Smit-De Ridder of Hans Bethlehem. 

GROENE ZAAL:                 Voorzitter:         Rob Berkhout 

20.00 – 22.00 uur  Kwartaalrapportage  

Sociaal Domein  (presentatie + bespreking)

Woordvoerder VLW:    Alie Smit-De Ridder of Hans Bethlehem 

ER IS GEEN RAADSVERGADERING!!!! 

6.       Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING VLW: 

Datum                 Dinsdag, 18 oktober 2016

Locatie                 Blauwe Zaal van het gemeentehuis

Aanvang              19.30 uur 

AGENDA: 

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreking agenda raadsavond

03.   Terugkoppeling overleg fractie/Marcel van Tol

04.   Rondvraag 

2016-9-20 Presidium verslag door Ronald Hendriks

01.   Opening: Geen mededelingen.                                    

02.   Verslag vorige vergadering. Dit verslag wordt vastgesteld. 

03.   Terugblik raadsavond 13 september

Ronald Hendriks heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de voorronde, waarin wij het nieuwe bestemmingsplan Kern Wormer + Lint bespraken.

Geheel onverwachts was er ambtelijk een presentatie gepland, waarover niet was gesproken in het Presidium. Bovendien was ook de voorzitter van de voorronde, Alie Smit-De Ridder niet vooraf op de hoogte gebracht.

Het Presidium had twee uur gepland voor de behandeling van het bestemmingsplan, maar als gevolg van de presentatie ging hier een hoop tijd verloren.

Het gevolg was dat wij het overleg niet konden afronden. De raadsleden hebben wel hun eerste termijn kunnen afronden, maar het college heeft de beantwoording in die eerste termijn NIET weten af te ronden.

Het onderwerp moet nu opnieuw worden geagendeerd, waarbij eerst het college de gelegenheid krijgt haar eerste termijn beantwoording af te ronden waarna raadsleden en college hun tweede termijn kunnen starten.

Iedereen in het presidium, inclusief voorzitter en griffier onderstreepten mijn bezwaar tegen deze handelwijze van het ambtelijk apparaat en Burgemeester Peter Tange zegde toe hierover het ambtelijk apparaat aan te spreken.

Voor het overige waren er geen opmerkingen. 

04.   Mededelingen 

1.       Raadswerkgroep OVER-gemeenten

De fractievoorzitters van Wormerland en Oostzaan vormen gezamenlijk de raadswerkgroep “OVER-gemeenten”.

Helaas blijkt de laatste keren dat Oostzaan niet alleen de fractievoorzitters laat opdraven, maar feitelijk ALLE raadsleden. Dit is niet in overstemming met de afspraken en wij hebben hierover in het Presidium onze bezwaren geuit. Deze werkgroep is in deze vorm meer een “Poolse Landdag” dan een efficiënte werkgroep. Ons college was het met het Presidium eens en heeft hierover nu ook het college van Oostzaan aangesproken. Immers, dit college keurt het gedrag van haar raad klaarblijkelijk goed!

Er is nu een brief in de maak, gericht aan ALLE fractievoorzitters van Oostzaan en Wormerland, waarin nogmaals gewezen wordt op de gemaakte afspraken en de nakoming daarvan.

Peter Tange gaf ons het concept van deze brief. Het Presidium stemde in met deze actie van de burgemeester. 

05.   Verzoek agendering Verlengde Zandweg

Onze fractie, gesteund door andere fracties, had gevraagd het onderwerp “Verlengde Zandweg” de komende raadsavond te agenderen.

Peter Tange deelde ons mede dat wethouder Saelman op 15 september jl. een goed en positief gesprek heeft gevoerd met een projectontwikkelaar, geselecteerd door de bewoners zelf. Deze projectontwikkelaar wil nu graag onderzoek doen naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de woningen van de bewoners. De kosten voor dit onderzoek (€ 3.000,- incl. BTW) zijn door de bewoners zelf betaald.

De projectontwikkelaar gaf aan zijn onderzoek met spoed te willen uitvoeren en vroeg de gemeente daarbij om hulp. Deze werd verleend.

Het Presidium heeft nu besloten het onderwerp niet voor de komende vergadering te agenderen, maar het resultaat van het onderzoek af te wachten om dat onderzoek en de eventuele consequenties daarvan alsdan te bespreken.

Op verzoek van het Presidium worden bewoners en advocaat van dit besluit op de hoogte gesteld. Dat is ook wel zo netjes, vond het Presidium terecht. 

06.   Concept-agenda raadsavond 4 oktober 

GROENE ZAAL:           Voorzitter:         Alie Smit-De Ridder

20.00 u – 20.30 uur  Algemene Zaken Woordvoerder VLW:    Ronald Hendriks

20.30 u – 22.00 uur Bestemmingsplan Kern Wormer  + Lint (afronding eerste termijn college + tweede termijn raad + college) Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks                                       

 Aanvang raadsvergadering:       22.15 uur

Er zijn op dit moment geen andere onderwerpen beschikbaar voor overleg in de voorronde van de raad. 

07.   Pro Demos

Zoals al eerder aangekondigd zal het bureau Pro Demos een informatieavond organiseren om inwoners van onze gemeente, die geïnteresseerd zijn in de politiek op de hoogte te brengen van de rol van de lokale politieke besturen.

Wij hopen hiermee mensen te interesseren om deel te willen nemen aan onze lokale politiek en zich hiervoor ook in te willen zetten.

De raadsleden hebben inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen (donderdag, 6 oktober). Alle bewoners, die politiek zijn geïnteresseerd, worden eveneens uitgenodigd vanuit de gemeente. 

08.   Lijst toezeggingen

Deze lijst wordt besproken en ge-update.

Ten aanzien van onze vraag inzake een meting van fijnstof op de Noordweg wordt afgesproken dat de Milieudienst IJmond hierover notitie zal gaan opstellen. Deze notitie zal vervolgens in de voorronde en raad worden besproken.

De fracties van GroenLinks en SP ondersteunden onze visie hierover. Zo nodig wil GroenLinks zelfs, samen met ons, hiervoor een motie indienen. Dat is gelukkig nu niet meer nodig, gelet op de toezeggingen hierover van de burgemeester. 

09.   Rondvraag

Ronald Hendriks bracht hierbij het volgende in.

Wij zien en ervaren dat de automobilisten keer op keer alle verkeersregels in het centrum van Wormer overtreden.

Men parkeert auto’s op de stoep, men rijdt de parkeerplaats op daar waar er een uitgang is en geen toegang en men negeert de route op het parkeerterrein.

Ronald heeft de burgemeester nu gevraagd streng handhavend op te treden. Geen waarschuwingen meer, maar gewoon boetes uitschrijven.

Er was steun van de PvdA, VVD en SP. Ook de burgemeester vond dat er nu strengere handhaving nodig was en onze BOA krijgt nu de opdracht om inderdaad te stoppen met waarschuwen, maar boetes uit te schrijven.

Er waren verder geen punten voor de rondvraag. 

FRACTIEOVERLEG VLW: 

Datum                  Dinsdag, 27 september 2016

Locatie                 BLAUWE ZAAL in het gemeentehuis

Aanvang              19.30 uur 

Agenda:

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 4 oktober 2016

03.   Rondvraag 

VLW verslag vergadering Presidium d.d. 30 augustus 2016 door Ronald Hendriks. 

01.   Opening

De vertegenwoordiger van de VVD had zich voor deze bijeenkomst afgemeld. De VVD werd niet vertegenwoordigd.

Kees-Jan Kindt werd, als nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, welkom geheten in het Presidium. Mart v.d. Kolk verving Henk Mak, die wegens zijn vakantie afwezig was. 

02.   Verslag vorige vergadering

Het verslag werd conform vastgesteld. 

03.   Terugblik raadsavond 5 juli 2016

Er waren geen op- of aanmerkingen deze keer. 

04.   Mededelingen

a.       Werving raadsleden:

In samenwerking met een aantal gemeenten uit onze regio zal er een oproep worden gedaan aan de kiesgerechtigde inwoners van deze gemeenten om zich op te geven voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Voor deze inwoners zal er ook een bijzondere bijeenkomst worden georganiseerd waarin deze eventuele kandidaten uitleg krijgen over de rol van de gemeenteraad en het belang daarvan. De zittende gemeenteraden zullen hierbij worden betrokken. Immers indien er mensen zijn, die zich zouden willen opgeven bij een bepaalde partij dan moeten zij met die partij ook kunnen spreken tijdens de bijeenkomst en moet de partij zich ook kunnen uitspreken over de eventuele geschiktheid van zo’n belangstellende.

Informatie wordt zo spoedig mogelijk aan het Presidium voorgelegd. 

b.      Extra informatieavonden voor de gemeenteraad:

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland hebben een tweetal informatieavonden voor de gemeenteraad georganiseerd over onderwerpen, waarover voor het reces van de raden werd gesproken.

De planning van deze avonden is als volgt: 

-   14 september 2016 in de gemeente Landsmeer. Onderwerp: Veiligheidsbeleid

Dit naar aanleiding van de vragen vanuit de raden omtrent het beleid van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

-   21 september 2016 in de gemeente Edam-Volendam. Onderwerp: Rol Stadsregio en Metropoolregio

Dit mede als vervolg op een eerdere conferentie van enige maanden terug.

De raad ontvangt voor deze avonden nog een uitnodiging. 

c.       Plaatsvvervanger. lidmaatschap Regioraad Amsterdam:

Peter Tange vertegenwoordigt onze gemeente in de Regioraad Amsterdam. Jeroen Schalkwijk was zijn plaatsvervanger in de Regioraad.

Jeroen Schalkwijk werd echter wethouder en moest zijn plv. lidmaatschap opzeggen. In plaats van Jeroen Schalkwijk werd Kees-Jan Kindt door de raad benoemd als plv. lid van de Regioraad.

Nu is Kees-jan Kindt fractievoorzitter geworden en gelet op zijn huidige baan in combinatie met het fractievoorzitterschap ziet hij zijn functie als plv. lid van de Regioraad niet meer zitten. Hij heeft dan ook aangegeven zich voor deze functie terug te willen trekken.

Dit betekent dat de gemeenteraad nu een nieuw plv. lid moet gaan benoemen.

Let wel, voor deze functie kunnen alleen leden van het college en/of gemeenteraadsleden in aanmerking komen. Burgerraadsleden kunnen zich dus NIET kandidaat stellen.

Mijn vraag is dan ook aan onze gemeenteraadsleden of zij zich kandidaat zouden willen stellen voor de functie van PLV. LID VAN DE REGIORAAD AMSTERDAM. Ronald stelt zichzelf NIET beschikbaar. 

d.      OVER-gemeenten:

De gemeenteraden van Landsmeer en Waterland hebben inmiddels kenbaar gemaakt om lid te willen worden van OVER-gemeenten.

Daarnaast heeft het college van Edam-Volendam echter ook aangegeven onder bepaalde condities mee te willen doen aan OVER-gemeenten.

Dat zal dus betekenen dat OVER-gemeenten in de toekomst wordt gevormd vanuit 5 verschillende Waterlandse gemeenten met een totaal inwonertal van zo’n 80.000 inwoners!!

De burgemeesters van de 5 gemeenten komen op 20 september bijeen om met elkaar over deze samenwerking te praten. Peter Tange wil in ieder geval de gemeenteraad van Wormerland in dit proces betrekken en vroeg het Presidium hoe zij dat zouden willen invullen.

Afgesproken is dat: 

1.    De bijeenkomst van 20 september afgewacht moet worden. Welke voorwaarden stellen Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam aan een eventueel lidmaatschap?

2.    Vervolgens de raad van Wormerland zich over deze condities van die gemeenten zal moeten uitspreken. Willen wij dat of welke eisen zouden wij dan willen stellen aan hun deelname?

3.    Onze visie vervolgens besproken moet worden met de raad van onze partner Oostzaan. Hoe zien zij een uitbreiding? Dit overleg vindt dan plaats in onze gezamenlijke raadswerkgroep.

4.    Naar aanleiding van het besluit van de raden Oostzaan en Wormerland ons college de opdracht kan krijgen om op basis van ons besluit de onderhandelingen verder te voeren met Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam.

Peter Tange was het met deze aanpak volledig eens. Wordt vervolgd dus. 

05.   Concept agenda raadsavond 13 september 2016

De agenda is als volgt vastgesteld: 

GROENE ZAAL                  Voorzitter:         Alie Smit-De Ridder

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken  Woordvoerder: Ed van Rijn

20.30 – 22.15 uur Ontwerp Bestemmingsplan woonkern Wormer en Lint

Woordvoerder: Ronald Hendriks                                                            

WITTE ZAAL                     Voorzitter:         Rob Berkhout

20.00 – 21.00 uur  Hotel Kalverschans    Woordvoerder: Fred Groot

21.00 – 22.15 uur  Instemmen met ontwerp verklaring Veerdijk 41, 57 en 59

Woordvoerder: Macel van Tol                                   

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter:         Remco Doorn

20.00 – 21.30 uur  Concept visiedocument GGD Zaanstreek-Waterland

Woordvoerder: Hans Bethlehem

21.30 – 22.15 uur Regiovisie kwetsbare burger met Multi problematiek in de Zaanstreek. Woordvoerder: Kick Luttik                                                    

Aanvang raadsvergadering: 22.30 uur 

06.   Concept vergaderschema 2017

Het concept wordt vastgesteld en zal nu aan de raads- en burgerraadsleden worden toegestuurd.

07.   Raadswerkgroep “Contactcommissies”

In deze werkgroep hebben de raadsleden Henk Roeleveld, Henk Mak en Ronald Hendriks zitting. Ronald Hendriks mag de werkgroep ook voorzitten.               

De bedoeling van de werkgroep is dat wij in overleg met de contactcommissies gaan kijken of wij deze commissies kunnen omzetten naar wijkcommissies zodat wij op basis van de nieuwe regels dergelijke commissies ook kunnen instellen in

de kern Wormer. Daarnaast willen wij de contactcommissies ook in de gelegenheid stellen om ons hun eigen opvattingen kenbaar te maken en ons eventuele punten voor verbetering aan te geven. Voor dit doel heeft de werkgroep een notitie gemaakt, waarin ook de ervaringen van dergelijke commissies elders in ons land worden beschreven. Ronald Hendriks heeft deze notitie in april opgesteld in samenwerking met Henk Roeleveld.

Nu hadden wij voor 30 mei jl. een uitnodiging gestuurd aan de contactcommissies voor een overleg. Echter, er kwam vervolgens een voorstel van de griffier om op 30 mei ook een extra raadsvergadering te houden. In het Presidium hebben wij hierop gezegd dat deze extra vergadering akkoord was, maar dat de griffier onze afspraak met de contactcommissies, met redenen omkleed, mocht afzeggen en wel een nieuwe afspraak moest plannen.

Welnu, dat laatste werd helaas nagelaten zodat wij nu nog steeds geen nieuwe afspraak hebben. Na de vergadering hebben wij daarvoor een nieuwe datum bepaald. 

Wij houden onze fractievergadering op

-          DINSDAG, 6 SEPTEMBER 2016

-          Aanvang: 19.30 uur

-          Locatie: Blauwe Zaal van het gemeentehuis