7-2-2017 verslag Ronald Hendriks VLW

Huidige opstal Zwarteweg 10 Wijdewormer>>

01.Verslag vorige vergadering.

Het verslag wordt conform vastgesteld.

02.   Terugblik vorige raadsavond 31 januari 2017

Er worden geen opmerkingen over deze vergadering gemaakt.

03.   Mededelingen

De griffier vraagt aandacht voor de bijeenkomst van 13 februari a.s. met als onderwerp “de woonvisie”.

Raadsleden/burgerraadsleden die deze avond willen bijwonen worden verzocht zich hiervoor op te geven bij de heer Hilboezen van OVER-gemeenten.

04.   Concept-agenda raadsavond 28 februari 2017

WITTE ZAAL                                  Voorzitter: Rob Berkhout

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken   VLW woordvoerder: Ed van Rijn

20.30 – 21.15 uur Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 10 Wijdewormer                                  VLW woordvoerder: Ed van Rijn

21.15 – 21.45 uur  APV                     VLW woordvoerder: Kick Luttik 

GROENE- OF BLAUWE ZAAL               Voorzitter: Harold Halewijn

20.00 – 21.00 uur Fijnstof Noordweg  VLW woordvoerder: Ronald Hendriks

Dit onderwerp werd geagendeerd op initiatief/voorstel van de fractie van VLW met instemming van de fracties van VVD en GL

05.   Lijst toezeggingen

De lijst wordt doorgenomen en ge-updatet

06.   Rondvraag

De fractie van VLW vraagt waarom het college er voor heeft gekozen om de woningbouwplannen in Oostknollendam nog niet officieel aan de gemeenteraad bekend te maken.

Tijdens de jaarvergadering met de contactcommissie Oostknollendam lanceerde wethouder Schalkwijk zijn plannen en op 8 februari is een informatieavond georganiseerd in Oostknollendam waarbij deze plannen worden toegelicht/besproken. De gemeenteraad is echter nog steeds niet op de hoogte gebracht van deze plannen en de fractie van VLW vindt dit toch een wat vreemde volgorde en wil zo spoedig mogelijk over deze plannen komen te spreken in de gemeenteraad nu voor het realiseren van de plannen de gemeenteraad het huidige bestemmingsplan zal moeten aanpassen.

Ook de fracties van VVD en GroenLinks spreken hierover hun verwondering uit en ondersteunen de wens van VLW.

De burgemeester geeft aan niet bekend te zijn dat er op 8 februari een bijeenkomst werd georganiseerd, terwijl deze avond werd georganiseerd door de gemeente Wormerland en WormerWonen! Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur.

Toegezegd wordt dat de wens vanuit de raad om snel over dit onderwerp te spreken door de burgemeester met de verantwoordelijke wethouder zal worden besproken.

Er werden verder geen vragen naar voren gebracht. 

FRACTIEVERGADERING VLW

Datum     Dinsdag, 15 februari 2017

Aanvang 19.30 uur

Locatie   Gemeentehuis, Blauwe Zaal (indien beschikbaar wegens de verbouwingen) 

AGENDA:

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 28 febr. 2017

03.   Rondvraag 

17-01-2017 verslag Presidium door Ronald Hendriks

01.   Verslag vorige vergadering: Het verslag wordt conform vastgesteld. 

02.   Mededelingen

·         Verzoek Rekenkamercommissie (RKC)

De RKC heeft de gemeenteraad verzocht om met een raadsdelegatie te kunnen spreken over een door de RKC te houden onderzoek inzake “risicomanagement”. Gelet op onze unanieme afspraken in de fractie van VLW zullen wij geen deelgenoot  zijn van deze raadsdelegatie.

·         Gebruik leeskamer raad

Door de griffie werd aangegeven dat het komende bouwteam, verantwoordelijk voor de verbouw van ons gemeentehuis, de wens heeft geuit om de leeskamer van de gemeenteraad te mogen gebruiken voor de vergaderingen van het bouwteam. VLW heeft duidelijk kenbaar gemaakt hiertoe geen instemming te geven. Andere fracties onthielden zich van commentaar. Ik neem aan dat onze ruimte dus niet gebruikt zal worden door het bouwteam, maar wij moeten dit wel goed in de gaten blijven houden. (zie verder in dit verslag)

·         Op initiatief van de griffie zullen de raadsfracties een mailadres krijgen via het gemeentehuis. Berichten, welke aan de fracties zullen worden verstuurd, worden via dit gemeentelijke adres automatisch aan de fracties worden doorgestuurd. 

03. Terugblik vorige raadsvergadering. Er werden geen opmerkingen gemaakt. 

04. Concept-agenda raadsavond 31 januari 2017 

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter: ONBEKEND

19.30 – 20.00 uur  Presentatie Rekenkamercommissie W.v  VLW: Kick Luttik

20.00 – 20.30uur   Algemene Zaken    Woordvoerder VLW: Ed van Rijn

20.30 – 22.30 uur  Presentatie overleg veiligheidsbeleid W.v VLW: Ed van Rijn 

WITTE ZAAL                       Voorzitter: Harold Halewijn

  19.30 – 20.15 uur  Presentatie Omgevingsdienst  W.v VLW:Alie Smit-De Ridder

  20.15 – 22.30 uur  Neck Zuid    Woordvoerder VLW:Ronald Hendriks 

GROENE ZAAL                  Voorzitter: Martijn Doorenbos

19.30 – 20.00 uur    Onderhoudsplan Watersysteem   W.v VLW: Fred Groot

20.00 – 22.30 uur    Bartelsluis      Woordvoerder VLW:Kick Luttik 

Aanvang raadsvergadering: 22.45 uur 

Voor de Blauwe Zaal was Alie Smit-De Ridder ingedeeld als voorzitter. Gelet op het unaniem genomen besluit van de fractie heb ik aangegeven dat VLW vooralsnog geen voorzitters voor de voorronde van de raad zal leveren. Daar, waar onze fractie alleen serieus genomen wordt in die gevallen, waar men onze fractie nodig heeft, heb ik – op verzoek van de VVD – geantwoord dat wij geen spandiensten meer leveren in dit soort gevallen.              

05.   Voortgang werkgroep “Contactcommissies”

Op verzoek van het college besloot het Presidium de activiteiten van de werkgroep voor maximaal twee maanden op te schorten om het college in de gelegenheid te stellen om zelf met voorstellen richting gemeenteraad te komen. De burgemeester gaf aan dat het college inderdaad binnen twee maanden met een voorstel zal komen. Wel vreemd natuurlijk. Het college heeft de afgelopen drie jaar geen enkel voorstel gedaan en nu de raad zelf het initiatief heeft genomen, komt het college plots wel met de mededeling dat zij zelf een voorstel zal maken voor bespreking in de raad. Waarom nu wel en niet drie jaar eerder? Indien het college haar toezegging niet gestand doet en niet binnen twee maanden met een voorstel komt, zal de werkgroep haar voorstel aan de raad voorleggen. Het {Presidium wil deze kwestie deze raadsperiode hebben afgerond.  

06.   Lijst van toezeggingen

Fijnstof meting Noordweg

Onze fractie heeft inmiddels 5 maanden geleden gevraagd een fijnstof meting uit te laten voeren voor de Noordweg. Twee maanden geleden werd gemeld dat er een offerte voor dit onderzoek bij de Milieudienst was aangevraagd.

Nu werd ons medegedeeld dat de Milieudienst van mening is dat dit onderzoek niet nodig is. De situatie in vergelijk met de oude wegsituatie was niet gewijzigd, zo stelt de Milieudienst. Ronald (VLW) heeft hiertegen bezwaar gemaakt en geëist dat dit onderzoek WEL zal plaatsvinden. Ronald (VLW) werd hierbij gesteund door Harold Halewijn (GroenLinks) Afgesproken is nu dat wij over twee weken zullen worden geïnformeerd over het resultaat van dit onderzoek.

Zandweg

Volgens het college werd er nog geen rapportage over de plannen voor de Zandweg ingediend door de projectontwikkelaar. Tussen Kerst en Oud en Nieuw heeft Ronald hierover gesproken met wethouder Saelman en afgesproken werd dat Ronald navraag zou gaan doen bij de bewoners. Welnu, Ronald heeft navraag gedaan via de bewoners en kreeg als antwoord dat de projectontwikkelaar op 8 december jl. zijn plan voor de Zandweg had ingediend en besproken met Simon Bukman. De wethouder, Saelman, zat het laatste deel van dit overleg bij. Afgesproken is dat het college contact zal opnemen met Simon Bukman en ons zal informeren.

Verbouwing gemeentehuis

                Het bestuur van OVER-gemeenten (lees de colleges van Wormerland en Oostzaan) en de directie van OVER-gemeenten hebben besloten om de lege ruimten in onze gemeentehuizen te gaan verhuren. Tijdens de laatste vergadering van de gecombineerde raadswerkgroep “Wormerland/Oostzaan” werd ons medegedeeld dat de verbouwing begin 2017 zullen aanvangen.  De volgende gevolgen werden genoemd: 

1.       Er komt een beveiliging met poortjes.

Alleen met speciale pasjes kunnen de ruimten in het gemeentehuis worden betreden. Raadsleden krijgen beperkte toegang tot het gemeentehuis.

2.       De leeskamer van de raad wordt een multifunctionele ruimte. Dit betekent dat er een werkplek wordt ingericht voor ambtenaren en dat in de leeskamer ook vergaderingen van ambtenaren en derden kunnen worden gehouden.

Indien een raadslid in de leeskamer zijn/haar werk wil doen, moet dit raadslid verzoeken aan andere gebruikers om de leeskamer te verlaten en elders hun werk te hervatten.

3.       In de leeskamer wordt nieuw meubilair gezet waardoor de ruimte voor vergaderingen en voor de ambtelijke werkplek geschikt wordt gemaakt.

Ronald heeft in het Presidium zijn bezwaar geuit tegen deze plannen. Als reden geldt: 

a.       Het gemeentehuis van Wormerland is eigendom van de gemeente en niet van OVER-gemeenten. Plannen voor dit gemeentehuis dienen dan ook met de raad besproken te worden en mag niet worden besloten door bestuur en directie van OVER-gemeenten.

b.      Het multifunctioneel gebruik van onze leeskamer moet afgewezen worden. De gemeenteraad van Wormerland heeft slechts een zeer beperkt aantal faciliteiten en die faciliteiten, die wij hebben dienen ook voor de raad op elk moment beschikbaar te blijven. Wij moeten andere “gebruikers” niet wegsturen, zij horen daar gewoon niet te zijn. Bovendien wegsturen zal echt niet helpen, er zal altijd een excuus zijn zoals: “Wij zijn bijna klaar, geef ons nog een kwartiertje”. Kortom, wegsturen van andere “gebruikers” zal niet werken en wellicht leiden tot onnodige problemen en discussies.

c.       De plannen voor het gemeentehuis zijn niet bekend. Wat gaat er gebeuren. Wat zijn de kosten en hoe worden deze kosten gedekt? Raadsleden zijn geen terroristen en waarom moet het gemeentehuis beveiligd worden tegen raadsleden, die gezamenlijk als raad het hoogste bestuursorgaan binnen onze gemeente vorm geven?

d.      Het niet bespreken van deze plannen is een duidelijke minachting van de raad. Het gemeentehuis is eigendom van onze gemeente en moet dan ook binnen de gemeente met de raad worden besproken en niet binnen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. OVER-gemeenten is slechts onze huurder en wanneer OVER-gemeenten minder ruimte wil huren, dan betalen zijn minder huur en krijgen zij ook minder huurvergoeding van de gemeenten Wormerland en Oostzaan.

e.  Hoe moet het gaan op de dinsdagavonden wanneer de fracties in het gemeentehuis hun fractievergaderingen houden? Is daar dan nog ruimte voor?

f.  Ronald heeft geëist dat de raad over deze plannen zal gaan spreken en besluiten.

Harold Halewijn (GroenLinks) was het niet met mij eens. Hij heeft geen bezwaar tegen de plannen. Raadsleden kunnen ook elders hun vergaderingen voorbereiden, vond hij. Kees-Jan Kindt (PvdA)en Henk Mak (SP) waren het echter wel met mij eens en ook de VVD had geen bezwaar om dit punt met de raad te bespreken.

AFGESPROKEN is dat de raad in een EXTRA voorronde op maandag, 30 januari met de verantwoordelijke wethouder, Kees van Waaijen, hierover zal gaan overleggen.

Ronald Hendriks zal dit overleg, namens onze VLW aangaan. 

07.   Rondvraag

Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING 

Datum                  Dinsdag, 24 januari 2017

Locatie                 Blauwe Zaal, gemeentehuis Wormerland

Aanvang              19.30 uur 

AGENDA: 

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 31 januari 2017

03.   Bespreken voorronde 30 januari 2017

04.   Rondvraag

Presidiumverslag van 7 november door Ronald Hendriks

01.    Opening. Geen bijzonderheden. 

02.   Verslag vorige vergadering. Verslag wordt conform vastgesteld. 

03.   Terugblik raad 25 oktober. Geen opmerkingen. 

04.   Mededelingen

       1. Uitnodiging gemeenteraad Landsmeer:

De gemeenteraad van Landsmeer nodigt de gemeenteraden van Wormerland, Oostzaan en Waterland uit voor een bijeenkomst op 29 november a.s.

Onderwerp van deze bijeenkomst betreft de gemeentelijke samenwerking OVER-gemeenten.

Voor deze bijeenkomst zijn ook de burgerraadsleden uitgenodigd. Volgens Peter Tange worden de colleges van B&W NIET uitgenodigd.

De uitnodiging aan raads- en burgerraadsleden werd inmiddels verstuurd. 

     2. Promedos “speed-dating”:

Op 23 november wordt in het kader van de informatiebijeenkomsten voor politiek geïnteresseerde inwoners een speciale avond gehouden, een zgn. “speeddate”.

De fractievoorzitters van de deelnemende gemeenten worden hierbij uitgenodigd om kennis te maken met de inwoners uit hun gemeente, die zich hebben opgegeven voor deze “training”. Doel is dan natuurlijk om mensen te interesseren lid te worden van hun partij. Ronald Hendriks zal deze avond natuurlijk aanwezig zijn. Deze avond wordt in Oostzaan gehouden.  

05.   Concept-agenda raadsavond 22 november 

WITTE ZAAL:             Voorzitter: Rob Berkhout

20.00 – 21.30 uur     Algemene Zaken    VLW woordvoerder:  Ronald Hendriks

20.30 – 21.30 uur     Woonvisie Wormerland  VLW woordvoerder: Fred Groot

21.30 – 22.15 uur     Najaarsnota   VLW woordvoerder: Ronald Hendriks  

GROENE ZAAL:         Voorzitter: Remco Doorn

20.00 – 21.00 uur     Privatisering sportvelden.  VLW woordvoerder: Henk v/d Snoek

21.00 – 21.45 uur     Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Spatterstraat enFortuinstraat te Wormer VLW woordvoerder: Marcel van Tol                   

BLAUWE ZAAL:        Voorzitter: Alie Smit-De Ridder

20.00 – 21.00 uur       Evaluatie Visienota  Jeugdhulp

VLW woordvoerder: Hans Bethlehem                                      

21.00 – 21.30 uur       Instemmen met zienswijze visie GGD

VLW woordvoerder: Hans Bethlehem                                      

21.30 – 22.15 uur     Zienswijze beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland VLW woordvoerder: Kick Luttik                                 

Aanvang raadsvergadering: 22.30 uur  

06.   Lijst toezeggingen. Deze lijst wordt besproken en vastgesteld. 

07.   Rondvraag

Ronald heeft gevraagd of er al een rapportage is ontvangen van de projectontwikkelaar “Zandweg” zodat wij dit onderwerp kunnen gaan agenderen.

De burgemeester antwoordde dat er nog geen rapportage is ontvangen en dat daar nog aan wordt gewerkt.

Ed van Rijn heeft te kennen gegeven dat het hem geen goed plan lijkt om de woordvoerder voor Privatisering Voetbalvelden Jisp te zijn daar hij als erelid en als en gewezen bestuurslid betrokken is geweest bij de privatisering van de voetbalclub.

Tijdens onze fractievergadering op dinsdag 15 november aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis zullen we dat bespreken. 

2016-10-10 presidium verslag door Ronald Hendriks

1.       Opening

De voorzitter van deze vergadering, de heer Hendriks, deelt mede dat de burgemeester wegens andere verplichtingen afwezig is.

2.       Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt conform vastgesteld. De heer Hendriks deelt mede dat het college inmiddels, op verzoek van VLW, een offerte heeft gevraagd aan de Milieudienst IJmond ten behoeve van een fijnstof onderzoek langs de Noordweg te Wormer.

3.       Terugblik afgelopen raadsavond

Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de raadsavond zelf. De heer Roeleveld spreekt zijn waardering uit voor wethouder Van Waaijen voor de organisatie van de informatieavond in Neck met betrekking tot het plan “Neck-Zuid”.

4.       Mededelingen

De griffier heeft de volgende mededelingen:

-          Extra vergadering van het Presidium:

De griffier verzoek de leden van het Presidium akkoord te gaan met een extra vergadering op 31 oktober a.s.

De agenda volgt later.

-          Gezamenlijke raadswerkgroep:

Op 14 december a.s. is er een vergadering gepland van de gezamenlijke werkgroep Wormerland/Oostzaan.  De leden van de werkgroep worden verzocht deze avond te willen reserveren. De uitnodiging + agenda volgen nog.

-   Bureau Prodemos:

Prodemos zal een cursus verzorgen voor politiek geïnteresseerde inwoners van Waterland, Oostzaan, Edam-Volendam, Landsmeer en Wormerland. Het aantal gegadigden voor deze cursus vanuit Wormerland is onverwacht groot. 

5.       Concept-agenda raadsavond 25 oktober 2016:

Er zijn helaas weinig onderwerpen vanuit de organisatie en het college aangedragen. De agenda is nu als volgt: 

WITTE ZAAL:               Voorzitter:         Ronald Hendriks              

20.00 – 20.30 uur  Algemene Zaken.  Woordvoerder VLW:    Ed van Rijn

20.30 – 22.00 uur  Schuldhulpverlening. 

Woordvoerder VLW:   Alie Smit-De Ridder of Hans Bethlehem. 

GROENE ZAAL:                 Voorzitter:         Rob Berkhout 

20.00 – 22.00 uur  Kwartaalrapportage  

Sociaal Domein  (presentatie + bespreking)

Woordvoerder VLW:    Alie Smit-De Ridder of Hans Bethlehem 

ER IS GEEN RAADSVERGADERING!!!! 

6.       Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING VLW: 

Datum                 Dinsdag, 18 oktober 2016

Locatie                 Blauwe Zaal van het gemeentehuis

Aanvang              19.30 uur 

AGENDA: 

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreking agenda raadsavond

03.   Terugkoppeling overleg fractie/Marcel van Tol

04.   Rondvraag 

2016-9-20 Presidium verslag door Ronald Hendriks

01.   Opening: Geen mededelingen.                                    

02.   Verslag vorige vergadering. Dit verslag wordt vastgesteld. 

03.   Terugblik raadsavond 13 september

Ronald Hendriks heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de voorronde, waarin wij het nieuwe bestemmingsplan Kern Wormer + Lint bespraken.

Geheel onverwachts was er ambtelijk een presentatie gepland, waarover niet was gesproken in het Presidium. Bovendien was ook de voorzitter van de voorronde, Alie Smit-De Ridder niet vooraf op de hoogte gebracht.

Het Presidium had twee uur gepland voor de behandeling van het bestemmingsplan, maar als gevolg van de presentatie ging hier een hoop tijd verloren.

Het gevolg was dat wij het overleg niet konden afronden. De raadsleden hebben wel hun eerste termijn kunnen afronden, maar het college heeft de beantwoording in die eerste termijn NIET weten af te ronden.

Het onderwerp moet nu opnieuw worden geagendeerd, waarbij eerst het college de gelegenheid krijgt haar eerste termijn beantwoording af te ronden waarna raadsleden en college hun tweede termijn kunnen starten.

Iedereen in het presidium, inclusief voorzitter en griffier onderstreepten mijn bezwaar tegen deze handelwijze van het ambtelijk apparaat en Burgemeester Peter Tange zegde toe hierover het ambtelijk apparaat aan te spreken.

Voor het overige waren er geen opmerkingen. 

04.   Mededelingen 

1.       Raadswerkgroep OVER-gemeenten

De fractievoorzitters van Wormerland en Oostzaan vormen gezamenlijk de raadswerkgroep “OVER-gemeenten”.

Helaas blijkt de laatste keren dat Oostzaan niet alleen de fractievoorzitters laat opdraven, maar feitelijk ALLE raadsleden. Dit is niet in overstemming met de afspraken en wij hebben hierover in het Presidium onze bezwaren geuit. Deze werkgroep is in deze vorm meer een “Poolse Landdag” dan een efficiënte werkgroep. Ons college was het met het Presidium eens en heeft hierover nu ook het college van Oostzaan aangesproken. Immers, dit college keurt het gedrag van haar raad klaarblijkelijk goed!

Er is nu een brief in de maak, gericht aan ALLE fractievoorzitters van Oostzaan en Wormerland, waarin nogmaals gewezen wordt op de gemaakte afspraken en de nakoming daarvan.

Peter Tange gaf ons het concept van deze brief. Het Presidium stemde in met deze actie van de burgemeester. 

05.   Verzoek agendering Verlengde Zandweg

Onze fractie, gesteund door andere fracties, had gevraagd het onderwerp “Verlengde Zandweg” de komende raadsavond te agenderen.

Peter Tange deelde ons mede dat wethouder Saelman op 15 september jl. een goed en positief gesprek heeft gevoerd met een projectontwikkelaar, geselecteerd door de bewoners zelf. Deze projectontwikkelaar wil nu graag onderzoek doen naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de woningen van de bewoners. De kosten voor dit onderzoek (€ 3.000,- incl. BTW) zijn door de bewoners zelf betaald.

De projectontwikkelaar gaf aan zijn onderzoek met spoed te willen uitvoeren en vroeg de gemeente daarbij om hulp. Deze werd verleend.

Het Presidium heeft nu besloten het onderwerp niet voor de komende vergadering te agenderen, maar het resultaat van het onderzoek af te wachten om dat onderzoek en de eventuele consequenties daarvan alsdan te bespreken.

Op verzoek van het Presidium worden bewoners en advocaat van dit besluit op de hoogte gesteld. Dat is ook wel zo netjes, vond het Presidium terecht. 

06.   Concept-agenda raadsavond 4 oktober 

GROENE ZAAL:           Voorzitter:         Alie Smit-De Ridder

20.00 u – 20.30 uur  Algemene Zaken Woordvoerder VLW:    Ronald Hendriks

20.30 u – 22.00 uur Bestemmingsplan Kern Wormer  + Lint (afronding eerste termijn college + tweede termijn raad + college) Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks                                       

 Aanvang raadsvergadering:       22.15 uur

Er zijn op dit moment geen andere onderwerpen beschikbaar voor overleg in de voorronde van de raad. 

07.   Pro Demos

Zoals al eerder aangekondigd zal het bureau Pro Demos een informatieavond organiseren om inwoners van onze gemeente, die geïnteresseerd zijn in de politiek op de hoogte te brengen van de rol van de lokale politieke besturen.

Wij hopen hiermee mensen te interesseren om deel te willen nemen aan onze lokale politiek en zich hiervoor ook in te willen zetten.

De raadsleden hebben inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen (donderdag, 6 oktober). Alle bewoners, die politiek zijn geïnteresseerd, worden eveneens uitgenodigd vanuit de gemeente. 

08.   Lijst toezeggingen

Deze lijst wordt besproken en ge-update.

Ten aanzien van onze vraag inzake een meting van fijnstof op de Noordweg wordt afgesproken dat de Milieudienst IJmond hierover notitie zal gaan opstellen. Deze notitie zal vervolgens in de voorronde en raad worden besproken.

De fracties van GroenLinks en SP ondersteunden onze visie hierover. Zo nodig wil GroenLinks zelfs, samen met ons, hiervoor een motie indienen. Dat is gelukkig nu niet meer nodig, gelet op de toezeggingen hierover van de burgemeester. 

09.   Rondvraag

Ronald Hendriks bracht hierbij het volgende in.

Wij zien en ervaren dat de automobilisten keer op keer alle verkeersregels in het centrum van Wormer overtreden.

Men parkeert auto’s op de stoep, men rijdt de parkeerplaats op daar waar er een uitgang is en geen toegang en men negeert de route op het parkeerterrein.

Ronald heeft de burgemeester nu gevraagd streng handhavend op te treden. Geen waarschuwingen meer, maar gewoon boetes uitschrijven.

Er was steun van de PvdA, VVD en SP. Ook de burgemeester vond dat er nu strengere handhaving nodig was en onze BOA krijgt nu de opdracht om inderdaad te stoppen met waarschuwen, maar boetes uit te schrijven.

Er waren verder geen punten voor de rondvraag. 

FRACTIEOVERLEG VLW: 

Datum                  Dinsdag, 27 september 2016

Locatie                 BLAUWE ZAAL in het gemeentehuis

Aanvang              19.30 uur 

Agenda:

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 4 oktober 2016

03.   Rondvraag 

VLW verslag vergadering Presidium d.d. 30 augustus 2016 door Ronald Hendriks. 

01.   Opening

De vertegenwoordiger van de VVD had zich voor deze bijeenkomst afgemeld. De VVD werd niet vertegenwoordigd.

Kees-Jan Kindt werd, als nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, welkom geheten in het Presidium. Mart v.d. Kolk verving Henk Mak, die wegens zijn vakantie afwezig was. 

02.   Verslag vorige vergadering

Het verslag werd conform vastgesteld. 

03.   Terugblik raadsavond 5 juli 2016

Er waren geen op- of aanmerkingen deze keer. 

04.   Mededelingen

a.       Werving raadsleden:

In samenwerking met een aantal gemeenten uit onze regio zal er een oproep worden gedaan aan de kiesgerechtigde inwoners van deze gemeenten om zich op te geven voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Voor deze inwoners zal er ook een bijzondere bijeenkomst worden georganiseerd waarin deze eventuele kandidaten uitleg krijgen over de rol van de gemeenteraad en het belang daarvan. De zittende gemeenteraden zullen hierbij worden betrokken. Immers indien er mensen zijn, die zich zouden willen opgeven bij een bepaalde partij dan moeten zij met die partij ook kunnen spreken tijdens de bijeenkomst en moet de partij zich ook kunnen uitspreken over de eventuele geschiktheid van zo’n belangstellende.

Informatie wordt zo spoedig mogelijk aan het Presidium voorgelegd. 

b.      Extra informatieavonden voor de gemeenteraad:

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland hebben een tweetal informatieavonden voor de gemeenteraad georganiseerd over onderwerpen, waarover voor het reces van de raden werd gesproken.

De planning van deze avonden is als volgt: 

-   14 september 2016 in de gemeente Landsmeer. Onderwerp: Veiligheidsbeleid

Dit naar aanleiding van de vragen vanuit de raden omtrent het beleid van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

-   21 september 2016 in de gemeente Edam-Volendam. Onderwerp: Rol Stadsregio en Metropoolregio

Dit mede als vervolg op een eerdere conferentie van enige maanden terug.

De raad ontvangt voor deze avonden nog een uitnodiging. 

c.       Plaatsvvervanger. lidmaatschap Regioraad Amsterdam:

Peter Tange vertegenwoordigt onze gemeente in de Regioraad Amsterdam. Jeroen Schalkwijk was zijn plaatsvervanger in de Regioraad.

Jeroen Schalkwijk werd echter wethouder en moest zijn plv. lidmaatschap opzeggen. In plaats van Jeroen Schalkwijk werd Kees-Jan Kindt door de raad benoemd als plv. lid van de Regioraad.

Nu is Kees-jan Kindt fractievoorzitter geworden en gelet op zijn huidige baan in combinatie met het fractievoorzitterschap ziet hij zijn functie als plv. lid van de Regioraad niet meer zitten. Hij heeft dan ook aangegeven zich voor deze functie terug te willen trekken.

Dit betekent dat de gemeenteraad nu een nieuw plv. lid moet gaan benoemen.

Let wel, voor deze functie kunnen alleen leden van het college en/of gemeenteraadsleden in aanmerking komen. Burgerraadsleden kunnen zich dus NIET kandidaat stellen.

Mijn vraag is dan ook aan onze gemeenteraadsleden of zij zich kandidaat zouden willen stellen voor de functie van PLV. LID VAN DE REGIORAAD AMSTERDAM. Ronald stelt zichzelf NIET beschikbaar. 

d.      OVER-gemeenten:

De gemeenteraden van Landsmeer en Waterland hebben inmiddels kenbaar gemaakt om lid te willen worden van OVER-gemeenten.

Daarnaast heeft het college van Edam-Volendam echter ook aangegeven onder bepaalde condities mee te willen doen aan OVER-gemeenten.

Dat zal dus betekenen dat OVER-gemeenten in de toekomst wordt gevormd vanuit 5 verschillende Waterlandse gemeenten met een totaal inwonertal van zo’n 80.000 inwoners!!

De burgemeesters van de 5 gemeenten komen op 20 september bijeen om met elkaar over deze samenwerking te praten. Peter Tange wil in ieder geval de gemeenteraad van Wormerland in dit proces betrekken en vroeg het Presidium hoe zij dat zouden willen invullen.

Afgesproken is dat: 

1.    De bijeenkomst van 20 september afgewacht moet worden. Welke voorwaarden stellen Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam aan een eventueel lidmaatschap?

2.    Vervolgens de raad van Wormerland zich over deze condities van die gemeenten zal moeten uitspreken. Willen wij dat of welke eisen zouden wij dan willen stellen aan hun deelname?

3.    Onze visie vervolgens besproken moet worden met de raad van onze partner Oostzaan. Hoe zien zij een uitbreiding? Dit overleg vindt dan plaats in onze gezamenlijke raadswerkgroep.

4.    Naar aanleiding van het besluit van de raden Oostzaan en Wormerland ons college de opdracht kan krijgen om op basis van ons besluit de onderhandelingen verder te voeren met Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam.

Peter Tange was het met deze aanpak volledig eens. Wordt vervolgd dus. 

05.   Concept agenda raadsavond 13 september 2016

De agenda is als volgt vastgesteld: 

GROENE ZAAL                  Voorzitter:         Alie Smit-De Ridder

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken  Woordvoerder: Ed van Rijn

20.30 – 22.15 uur Ontwerp Bestemmingsplan woonkern Wormer en Lint

Woordvoerder: Ronald Hendriks                                                            

WITTE ZAAL                     Voorzitter:         Rob Berkhout

20.00 – 21.00 uur  Hotel Kalverschans    Woordvoerder: Fred Groot

21.00 – 22.15 uur  Instemmen met ontwerp verklaring Veerdijk 41, 57 en 59

Woordvoerder: Macel van Tol                                   

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter:         Remco Doorn

20.00 – 21.30 uur  Concept visiedocument GGD Zaanstreek-Waterland

Woordvoerder: Hans Bethlehem

21.30 – 22.15 uur Regiovisie kwetsbare burger met Multi problematiek in de Zaanstreek. Woordvoerder: Kick Luttik                                                    

Aanvang raadsvergadering: 22.30 uur 

06.   Concept vergaderschema 2017

Het concept wordt vastgesteld en zal nu aan de raads- en burgerraadsleden worden toegestuurd.

07.   Raadswerkgroep “Contactcommissies”

In deze werkgroep hebben de raadsleden Henk Roeleveld, Henk Mak en Ronald Hendriks zitting. Ronald Hendriks mag de werkgroep ook voorzitten.               

De bedoeling van de werkgroep is dat wij in overleg met de contactcommissies gaan kijken of wij deze commissies kunnen omzetten naar wijkcommissies zodat wij op basis van de nieuwe regels dergelijke commissies ook kunnen instellen in

de kern Wormer. Daarnaast willen wij de contactcommissies ook in de gelegenheid stellen om ons hun eigen opvattingen kenbaar te maken en ons eventuele punten voor verbetering aan te geven. Voor dit doel heeft de werkgroep een notitie gemaakt, waarin ook de ervaringen van dergelijke commissies elders in ons land worden beschreven. Ronald Hendriks heeft deze notitie in april opgesteld in samenwerking met Henk Roeleveld.

Nu hadden wij voor 30 mei jl. een uitnodiging gestuurd aan de contactcommissies voor een overleg. Echter, er kwam vervolgens een voorstel van de griffier om op 30 mei ook een extra raadsvergadering te houden. In het Presidium hebben wij hierop gezegd dat deze extra vergadering akkoord was, maar dat de griffier onze afspraak met de contactcommissies, met redenen omkleed, mocht afzeggen en wel een nieuwe afspraak moest plannen.

Welnu, dat laatste werd helaas nagelaten zodat wij nu nog steeds geen nieuwe afspraak hebben. Na de vergadering hebben wij daarvoor een nieuwe datum bepaald. 

Wij houden onze fractievergadering op

-          DINSDAG, 6 SEPTEMBER 2016

-          Aanvang: 19.30 uur

-          Locatie: Blauwe Zaal van het gemeentehuis