17-5-2017 verslag precidium Ronald Hendriks VLW

01.   Opening

De heer Berkhout is met kennisgeving afwezig en wordt vervangen door de heer Van Wanrooij.

02.   Verslag vorige vergadering: Het verslag wordt conform vastgesteld.

03.   Terugblik vorige raadsavond

a.       Afvalverwerking:

De heer Van Wanrooij (VVD) geeft aan dat hij de laatste discussie in de voorronde van de raad van 9 mei jl. heeft betreurd. Hij is van mening dat de raad zelf dient te besluiten over de voorgestelde wijzigingen in het ophalen en scheiden van afval. Hij vindt dat het college, al dan niet terecht bevoegd, deze zaak toch aan de raad moet voorleggen. De VVD fractie komt de komende raad met een motie om e.e.a. uit te spreken.

De heer Hendriks is van mening dat het de  vraag is of het college in deze besluitvorming wellicht bevoegd is. Immers, bij aanname van het voorstel van de wethouder zal de verordening moeten worden gewijzigd en dat is toch echt een bevoegdheid van alleen de gemeenteraad. Indien de raad de verordening niet zal wijzigen, dan zal het voorstel van de wethouder strijdig zijn met de geldende verordening, lees een gemeentelijke wet en dat kan niet.

Ook een wethouder mag niet besluiten een gemeentelijke wet ter zijde te schuiven!

Ook moet de wethouder geld verkrijgen voor haar plan en ook dit is een bevoegdheid van de raad.

Tenslotte kan de raad ook een motie aannemen om de wethouder aan te geven niet in te willen stemmen met haar voorstel. Het zal vervolgens uiterst onverstandig zijn indien een wethouder een door de raad aangenomen motie NIET zal overnemen. De wethouder komt dn duidelijk in conflict met de raad!

De burgemeester vindt dat de raad inderdaad een uitspraak moet kunnen doen en belooft deze kwestie aan de raad te zullen voorleggen.

Conclusie: VLW behoeft niet zelf een motie in te dienen, deze zaak immers wordt al door de VVD ingediend.

 

b.      Behandeling Kadernota/Algemene Beschouwingen

De Kadernota + algemene beschouwingen zullen op DINSDAG, 27 JUNI worden gehouden. De aanvang is 14.00 uur. Om 20.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd ter afsluiting.

04.   Concept agenda raadsavond 30 mei

GROENE ZAAL                  Voorzitter: Remco Doorn

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken: Woordvoerder VLW: Ed van Rijn

20.30 – 21.30 uur Regionale aanpak Job coaching Woordvoerder VLW: Hans Bethlehem

21.30 – 22.15 uur BESLOTEN vergadering: Woordvoerder VLW: Ed van Rijn 

WITTE ZAAL                   Voorzitter: Rob Berkhout

20.00 – 21.00 uur JOP’s    Woordvoerder VLW: Alie Smit-De Ridder

21.00 – 21.45 uur Jaarstukken vervoersregio: Woordvoerder VLW: Kick Luttik

21.45 – 22.30 uur Subsidie Vitaliteit: Woordvoerder VLW: Fred Groot 

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter: Martijn Doorenbos

19.30 – 20.30 uur Aanwijzing accountant: Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks

20.30 – 21.30 uur Begroting OVER-gemeenten: W.v VLW: Ronald Hendriks

21.30 – 22.30 uur Voorjaarsbericht Wormerland: W.v VLW: Ronald Hendriks

Aanvang gemeenteraad: 22.45 uur 

05.   Lijst toezeggingen

Ronald Hendriks heeft voorgesteld om binnenkort (volgende raadsavond?) een tweetal onderwerpen te agenderen, te weten:

1.       Stand van zaken bouw nieuwe Zaanbrug

2.       Voortgang oplossing probleem Zandweg

Er werden geen bezwaren geuit deze punten te agenderen.

06.   Rondvraag

Ronald Hendriks heeft gevraagd of het college nog gesproken heeft over ons voorstel om een terras te realiseren binnen het centrumplan van Wormer.

De burgemeester gaf aan dit punt inderdaad besproken te hebben. Het college steunt ons voorstel. Ambtelijke ondersteuning zal worden gegeven aan de eigenaar van Mama Mia om een aanvraag voor een terrasvergunning in te kunnen dienen. 

Fractie Vergadering Vereniging Liberaal Wormerland: 

Datum                  DINSDAG, 23 MEI

Aanvang              19.30 uur

Locatie                 Gemeentehuis/Blauwe Zaal

AGENDA: 01.   Opening + Mededelingen

          02.   Bespreking agenda raadsavond 30 mei

          03.   Rondvraag 

18-4-2017 verslag presidium Ronald Hendriks VLW

01.   Opening

De heer Roeleveld vraagt het onderwerp “burgerparticipatie/contactcommissies” te bespreken.

02.   Verslag vorige vergadering

Verslag wordt conform vastgesteld.

03.   Terugblik vorige raadsavond Geen bijzonderheden.

04.   Mededelingen

Ronald Hendriks heeft het Presidium medegedeeld dat hij zijn voorzitterschap en zijn deelname aan de raadswerkgroep “contactcommissies” per direct beëindig.

Als reden heeft hij het volgende  voor zijn besluit gegeven:

1.       Op 7 februari 2017 besloot het Presidium op verzoek vanuit het college om het college in de gelegenheid te stellen met een eigen voorstel te komen inzake de contactcommissies, burgerparticipatie en dorpshuizen.

Het college kreeg twee maanden de tijd om dit voorstel aan de raad voor te leggen. Indien er binnen die twee maanden geen voorstel werd ingediend, zou de raad het voorstel van de werkgroep “contactcommissies” gaan bespreken.

Het college heeft geen voorstel ingediend binnen de gestelde tijd. Op 11 april jl. werd in de voorronde wel gesproken over burgerparticipatie, dorpshuizen en contactcommissies, waarbij het college opnieuw tijd kreeg om en voorstel te maken. De besluitvorming over het voorstel van de werkgroep werd hierdoor opnieuw opgeschort. Dit was tegen het eerder genomen besluit van het Presidium.

Alle fractie m.u.v. VLW vroeg echter wel om een uitspraak en diende hiervoor ook een voorstel in. Dit voorstel werd helaas door alle overige fracties ter zijde geschoven.

2.       Voor de coalitiepartijen + SP geldt niet dat wij ons aan gemaakte afspraken houden. De coalitiepartijen volgen keer op keer zonder eigen inzicht en zonder commentaar de mening van het college en hebben met deze houding hun eigen loyaliteit ten aanzien van “hun eigen werkgroep” teniet gedaan. Men heeft de werkgroep gewoon laten vallen! Dit is voor mij onacceptabel!

3.       Het stoorde mij bijzonder dat de genoemde fracties eveneens de contactcommissies in de steek hebben gelaten en geen enkel weerwoord gaven op de stelling van GroenLinks dat de contactcommissies beter opgeheven konden worden. Zo denkt GroenLinks dus over burgerparticipatie!

          Het presidium heeft kennis genomen van mijn besluit. 

    05.   Concept agenda raadsavond 9 mei

BLAUWE ZAAL   Voorzitter: Martijn Doorenbos

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken VLW woordvoerder: Ronald Hendriks

20.30 – 21.30 uur Begroting Veiligheidsregio VLW w.v.: Ronald Hendriks

21.30 – 22.00 uur BESLOTEN vergadering     VLW w.v.: Ronald Hendriks

WITTE ZAAL       Voorzitter: Rob Berkhout

20.00 – 21.30 uur Verbeterplan afvalinzameling   VLW w.v.: Kick Luttik

21.30 – 22.15 uur Aanpak non-bereik peuter opvang in Wormerland

      VLW woordvoerder:  Alie Smit-De Ridder                                          

GROENE ZAAL                  Voorzitter: Harold Halewijn

20.00 – 21.30 uur Presentatie Omgevingswet VLW woordvoerder: Fred Groot 

                AANVANG GEMEENTERAAD 9 mei 2017: 22.30 uur

 Ed van Rijn zal i.v.m. vakantie niet bij de raadsvergadering aanwezig zijn. Wel bij de fractie vergadering 25 april 2017.

06.   Lijst toezeggingen. Lijst wordt besproken en vastgesteld

07.   Werkgroep “contactcommissies”

Punt is geagendeerd op verzoek van de heer Roeleveld.

Nu de gemeenteraad in haar vergadering van 11 april een besluit heeft genomen inzake de buurt- en dorpshuizen en in de voorronde heeft aangegeven om de behandeling van het voorstel van de werkgroep “contactcommissies” opnieuw op te schorten, is de heer Roeleveld van mening dat de werkgroep een afspraak moet maken om de contactcommissies van dat besluit op de hoogte te stellen en de commissies van de redenen op de hoogte te brengen.

Via een mail had hij de voorzitter van de werkgroep benaderd met het verzoek of hij  (de voorzitter) de contactcommissies op de hoogte wilde brengen.

Nu de voorzitter heeft aangegeven per direct zijn werkzaamheden voor de werkgroep te beëindigen, blijft de vraag wel bestaan om de contactcommissies te informeren en wie gaat dat dan nu doen?

Ronald heb aangegeven die taak NIET te doen, immers hij wil geen lid meer zijn van de werkgroep. De griffier zegt toe om de commissies per brief/mail op de hoogte te zullen stellen. De heer Roeleveld stemt hiermee in.

08.   Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING

Datum                  DINSDAG, 25 APRIL 2017

Aanvang              19.30 uur

Locatie:    Blauwe Zaal gemeentehuis 

AGENDA FRACTIE 

Opening + Mededelingen

Bespreking agenda raadsavond van 9 mei 2017

Rondvraag 

28-3-2017 verslag presidium Ronald Hendriks VLW

01. Opening

De heer Berkhout van de VVD is met kennisgeving afwezig. 

02.   Verslag vorige vergadering

Dit verslag wordt conform vastgesteld. 

03.   Terugblik vorige raadsavond

De heer Halewijn vraagt zich af in hoeverre de gemeenteraad bij de behandeling van de “zienswijze raad op de woonvisie” al dan niet terecht daarover een besluit heeft genomen.

De woonvisie is nog niet vastgesteld en was dit besluit van de raad dan ook niet prematuur.

Na enige discussie wordt vastgesteld dat de raad om een zienswijze werd gevraagd en dat de commissievergadering niet bevoegd is om besluiten namens de raad te nemen. De commissie bereidt immers alleen de besluitvorming binnen de gemeenteraad voor met haar advisering. Een besluit is dan ook door de raad zelf genomen. De vraag is echter wel in hoeverre de vraag terecht was om een zienswijze te vragen. Had dit niet gewoon een consultatie moeten zijn.

Het onderwerp zal echter op een later moment opnieuw in de raad aan de orde komen. 

04.   Mededelingen

1.  Spel “democratie” Voor kinderen van groep 8 van het basisonderwijs heeft Promedos een spel ontwikkeld, het spel “democratie”. Dit spel wordt in het gemeentehuis gespeeld en leert de kinderen de basis van onze lokale democratie.

Op 5 en 6 april as. wordt dit spel gespeeld. Raadsleden en burgerraadsleden zijn welkom om deels aanwezig te zijn en wel vanaf 11.30 uur op 5 en 6 april in het gemeentehuis. Aanwezige raads- en burgerraadsleden kunnen dan tevens eventuele vragen van de kinderen beantwoorden. 

2. Belang van de Neckerstraat

Er is een belangengroep opgericht, het “Belang van de Neckerstraat”. Wij hebben inmiddels een mail van deze groep mogen ontvangen. De griffie vraagt de fractievoorzitters hun eventuele reactie op de vraag vanuit de groep door te geven. De vraag luidt: Moet dit punt worden geagendeerd. 

Ronald Hendriks zal, namens de fractie een reactie geven. De reactie luidt: Ja, dit onderwerp wel bespreken in de voorronde van de raad. 

05.   Concept-agenda raadsavond 11 april 2017 

GROENE ZAAL                    Voorzitter:         Remco Doorn 

19.30 – 20.00 uur   Algemene Zaken:  Woordvoerder VLW: Ed van Rijn

20.00 – 21.30 uur   Presentatie inwoners Zandweg  W.v VLW: Ronald Hendriks

21.30 – 22.00 uur   Begroting Co census   Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks 

WITTE ZAAL                      Voorzitter:         Rob Berkhout 

19.30 – 21.30 uur Burgerparticipatie, contactcommissies Wv VLW: Fred Groot

Dorpshuizen en wijk- en buurtgericht werken

21.30 – 22.30 uur   Baanstede:  Woordvoerder VLW: Hans Bethlehem

1. Opheffing GR Baanstede.        2. Manifest OR-Baanstede 

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter:         Martijn Doorenbos 

21.30 – 22.30 uur  Sociaal Domein:  Woordvoerder VLW: Alie Smit-De Ridder

1. Jeugdhulp. 2. Blijvers lening 

ATTENTIE:  LET OP DE DIVERSE AANVANGSTIJDEN VAN DE COMMISSIES!!!! 

                Start raadsvergadering:               22.45 uur 

06.   Lijst toezeggingen

De lijst wordt besproken en vastgesteld. 

07.   Procedure “ingekomen brieven”

Een inwoner van onze gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de publicatie van een ingekomen brief aan de raad uit 2014 (!) Deze inwoner maakt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bezwaar tegen het feit dat hij  in deze brief uit 2014 met naam en toenaam, inclusief andere gegevens, wordt vermeld en de brief werd gepubliceerd op de lijst van ingekomen brieven aan de raad. 

Het bezwaar van deze inwoner werd onderzocht en de conclusie is dat onze procedure niet overeenkomstig de geldende wet is. De griffie stelt nu een andere procedure voor.

Deze procedure is:

1.  Alle ingekomen brieven worden volledig opgenomen op de BESLOTEN RIS/BIS pagina van de raad.

2.  Alle ingekomen brieven worden anoniem vermeld op de lijst van ingekomen brieven aan de raad

3.  Alle brieven worden anoniem in de leeskamer ter inzage gelegd.

Het Presidium gaat na enige discussie akkoord met dit voorstel. 

08.   Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING: 

Datum                  DINSDAG, 4 april 2017

Aanvang              19.30 uur

Locatie                 Blauwe Zaal Gemeentehuis 

AGENDA:

1.       Opening en Mededelingen

2.       Bespreking agenda raadsavond 11 april 2017

3.       Rondvraag

8-2-2017 verslag Ronald Hendriks VLW

01.   Opening vergadering

Geen bijzonderheden. Iedereen was aanwezig.

02.   Verslag vorige vergadering

Verslag wordt conform vastgesteld

03.   Terugblik afgelopen raadsavond

Geen bijzonderheden/opmerkingen.

04.   Mededelingen

Op 20 maart as. zal er een EXTRA raadsavond worden gehouden.

20.00 uur. Het onderwerp van bespreking is de “Woonvisie Wormerland”.

05.   Concept-agenda raadsavond 21 maart

WITTE ZAAL                Voorzitter:         Rob Berkhout

     19.30 – 20.00 uur Algemene Zaken   Woordvoerder VLW: Ed van Rijn

     20.00 – 22.00 uur Bestemmingsplan Wormer en Lint

                                                              Woordvoerder VLW: Kick Luttik

     22.00 – 22.15 uur Besloten vergadering.Onderwerp: School Stichting EigenWijs

                                                              Woordvoerder VLW: Alie Smit

        GROENE ZAAL              Voorzitter:         Harold Halewijn

    20.00 – 20.45 uur Verklaring van geen Bedenkingen Zwarteweg 10

                                                            Woordvoerder VLW: Ed van Rijn

    20.45 – 22.15 uur Ontwikkeling plan Sluisstraat Oostknollendam

                                                           Woordvoerder VLW: Fred Groot

       BLAUWE ZAAL                  Voorzitter:         Martijn Doorenbos

    20.00 – 20.45 uur Financiële afhandeling locatie Beschuitstoren

                                                          Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks

    20.45 – 21.45 uur Toetreding Gemeenschap Regeling Omgevingsdienst

                                                          Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks

    21.45 – 22.15 uur Bestemmingsreserve Duurzaamheid

                                                           Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks

      Aanvang vergadering gemeenteraad: 22.30 uur

06.   Lijst toezeggingen/planning raadsagenda

Het college heeft in samenwerking met de griffier een planning voor de raadsagenda voor 2017 opgesteld. Ronald Hendriks heeft hiertegen bezwaar geuit omdat de gemeenteraad beslist over haar eigen planning en agenda en ik keer op keer moet constateren dat dit recht van de raad “geweld” wordt aangedaan omdat het college beslist over onze planning en de agenda. Dit is NIET in overeenstemming met de wetgeving.

De leden van het Presidium waren het eigenlijk wel eens met deze opvatting en na een korte discussie heeft het Presidium unaniem besloten om voor elke vergadering van het Presidium de voorgelegde planning te agenderen en te beoordelen in hoeverre agendapunten uit deze planning eerder of wellicht zelfs later behandeld moeten gaan worden in de raad. Zo kunnen wij dan zelf over onze raadsagenda beslissen en niet het college.

Voor de raadsavond van 11 april as. zullen nu in ieder geval de volgende onderwerpen worden geagendeerd:

1. Manifest Ondernemingsraad SW Baanstede i.v.m. opheffing Baanstede

2. Voorstel bewoners Zandweg (situatie rondom Cargill)

3.       Voorstel college m.b.t. burgerparticipatie/contactcommissies

07.   Rondvraag

Corridor A7:

Tijdens de vergadering van de contactcommissie Wijdewormer kwam het onderwerp “corridor A7” aan de orde.

Gemeld werd dat er een bijeenkomst had plaatsgevonden, maar dat er niemand vanuit de gemeente bij aanwezig was.

Ed van Rijn heeft gevraagd dit punt in het Presidium aan de orde te stellen.

In het Presidium werd aangegeven dat niemand van ons op de hoogte was en was gesteld van deze bijeenkomst en dat het niet aanwezig zijn bij dergelijke bijeenkomsten niet verstandig is.

Wormerland moet haar stem kunnen laten horen, zo was de algemene opvatting.

Harold Halewijn gaf aan dat hij ooit een planning van activiteiten had opgevraagd. Hij zocht deze tijdens de vergadering van het Presidium even op en concludeerde dat er inderdaad in maart een eerste bijeenkomst zou worden georganiseerd. Er volgen nog meer bijeenkomsten en bij die bijeenkomsten zal steeds een thema voor de activiteiten worden besproken. In september 2018 wil de provincie/Rijk een definitief besluit nemen.

AFGESPROKEN is dat het college de gemeenteraad steeds tijdig zal informeren over een bijeenkomst, zodat raadsleden kunnen beslissen daar wel of niet bij aanwezig te zullen zijn. Ook zal worden toegezien dat de gemeente zelf vertegenwoordigd zal zijn middels een lid van het college of beleidsambtenaar.

FRACTIEVERGADERING;

Datum                  DINSDAG, 14 maart 2017

Aanvang              19.30 uur

Locatie                 Blauwe Zaal Gemeentehuis

Voorgestelde agenda:

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken raadsagenda 21 maart 2017

03.   Scheiding huisvuil

Dit punt wordt geagendeerd conform onze afspraak op voordracht van Herman Al.

04.   Rondvraag

 

7-2-2017 verslag Ronald Hendriks VLW

Huidige opstal Zwarteweg 10 Wijdewormer>>

01.Verslag vorige vergadering.

Het verslag wordt conform vastgesteld.

02.   Terugblik vorige raadsavond 31 januari 2017

Er worden geen opmerkingen over deze vergadering gemaakt.

03.   Mededelingen

De griffier vraagt aandacht voor de bijeenkomst van 13 februari a.s. met als onderwerp “de woonvisie”.

Raadsleden/burgerraadsleden die deze avond willen bijwonen worden verzocht zich hiervoor op te geven bij de heer Hilboezen van OVER-gemeenten.

04.   Concept-agenda raadsavond 28 februari 2017

WITTE ZAAL                                  Voorzitter: Rob Berkhout

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken   VLW woordvoerder: Ed van Rijn

20.30 – 21.15 uur Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 10 Wijdewormer                                  VLW woordvoerder: Ed van Rijn

21.15 – 21.45 uur  APV                     VLW woordvoerder: Kick Luttik 

GROENE- OF BLAUWE ZAAL               Voorzitter: Harold Halewijn

20.00 – 21.00 uur Fijnstof Noordweg  VLW woordvoerder: Ronald Hendriks

Dit onderwerp werd geagendeerd op initiatief/voorstel van de fractie van VLW met instemming van de fracties van VVD en GL

05.   Lijst toezeggingen

De lijst wordt doorgenomen en ge-updatet

06.   Rondvraag

De fractie van VLW vraagt waarom het college er voor heeft gekozen om de woningbouwplannen in Oostknollendam nog niet officieel aan de gemeenteraad bekend te maken.

Tijdens de jaarvergadering met de contactcommissie Oostknollendam lanceerde wethouder Schalkwijk zijn plannen en op 8 februari is een informatieavond georganiseerd in Oostknollendam waarbij deze plannen worden toegelicht/besproken. De gemeenteraad is echter nog steeds niet op de hoogte gebracht van deze plannen en de fractie van VLW vindt dit toch een wat vreemde volgorde en wil zo spoedig mogelijk over deze plannen komen te spreken in de gemeenteraad nu voor het realiseren van de plannen de gemeenteraad het huidige bestemmingsplan zal moeten aanpassen.

Ook de fracties van VVD en GroenLinks spreken hierover hun verwondering uit en ondersteunen de wens van VLW.

De burgemeester geeft aan niet bekend te zijn dat er op 8 februari een bijeenkomst werd georganiseerd, terwijl deze avond werd georganiseerd door de gemeente Wormerland en WormerWonen! Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur.

Toegezegd wordt dat de wens vanuit de raad om snel over dit onderwerp te spreken door de burgemeester met de verantwoordelijke wethouder zal worden besproken.

Er werden verder geen vragen naar voren gebracht. 

FRACTIEVERGADERING VLW

Datum     Dinsdag, 15 februari 2017

Aanvang 19.30 uur

Locatie   Gemeentehuis, Blauwe Zaal (indien beschikbaar wegens de verbouwingen) 

AGENDA:

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 28 febr. 2017

03.   Rondvraag 

17-01-2017 verslag Presidium door Ronald Hendriks

01.   Verslag vorige vergadering: Het verslag wordt conform vastgesteld. 

02.   Mededelingen

·         Verzoek Rekenkamercommissie (RKC)

De RKC heeft de gemeenteraad verzocht om met een raadsdelegatie te kunnen spreken over een door de RKC te houden onderzoek inzake “risicomanagement”. Gelet op onze unanieme afspraken in de fractie van VLW zullen wij geen deelgenoot  zijn van deze raadsdelegatie.

·         Gebruik leeskamer raad

Door de griffie werd aangegeven dat het komende bouwteam, verantwoordelijk voor de verbouw van ons gemeentehuis, de wens heeft geuit om de leeskamer van de gemeenteraad te mogen gebruiken voor de vergaderingen van het bouwteam. VLW heeft duidelijk kenbaar gemaakt hiertoe geen instemming te geven. Andere fracties onthielden zich van commentaar. Ik neem aan dat onze ruimte dus niet gebruikt zal worden door het bouwteam, maar wij moeten dit wel goed in de gaten blijven houden. (zie verder in dit verslag)

·         Op initiatief van de griffie zullen de raadsfracties een mailadres krijgen via het gemeentehuis. Berichten, welke aan de fracties zullen worden verstuurd, worden via dit gemeentelijke adres automatisch aan de fracties worden doorgestuurd. 

03. Terugblik vorige raadsvergadering. Er werden geen opmerkingen gemaakt. 

04. Concept-agenda raadsavond 31 januari 2017 

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter: ONBEKEND

19.30 – 20.00 uur  Presentatie Rekenkamercommissie W.v  VLW: Kick Luttik

20.00 – 20.30uur   Algemene Zaken    Woordvoerder VLW: Ed van Rijn

20.30 – 22.30 uur  Presentatie overleg veiligheidsbeleid W.v VLW: Ed van Rijn 

WITTE ZAAL                       Voorzitter: Harold Halewijn

  19.30 – 20.15 uur  Presentatie Omgevingsdienst  W.v VLW:Alie Smit-De Ridder

  20.15 – 22.30 uur  Neck Zuid    Woordvoerder VLW:Ronald Hendriks 

GROENE ZAAL                  Voorzitter: Martijn Doorenbos

19.30 – 20.00 uur    Onderhoudsplan Watersysteem   W.v VLW: Fred Groot

20.00 – 22.30 uur    Bartelsluis      Woordvoerder VLW:Kick Luttik 

Aanvang raadsvergadering: 22.45 uur 

Voor de Blauwe Zaal was Alie Smit-De Ridder ingedeeld als voorzitter. Gelet op het unaniem genomen besluit van de fractie heb ik aangegeven dat VLW vooralsnog geen voorzitters voor de voorronde van de raad zal leveren. Daar, waar onze fractie alleen serieus genomen wordt in die gevallen, waar men onze fractie nodig heeft, heb ik – op verzoek van de VVD – geantwoord dat wij geen spandiensten meer leveren in dit soort gevallen.              

05.   Voortgang werkgroep “Contactcommissies”

Op verzoek van het college besloot het Presidium de activiteiten van de werkgroep voor maximaal twee maanden op te schorten om het college in de gelegenheid te stellen om zelf met voorstellen richting gemeenteraad te komen. De burgemeester gaf aan dat het college inderdaad binnen twee maanden met een voorstel zal komen. Wel vreemd natuurlijk. Het college heeft de afgelopen drie jaar geen enkel voorstel gedaan en nu de raad zelf het initiatief heeft genomen, komt het college plots wel met de mededeling dat zij zelf een voorstel zal maken voor bespreking in de raad. Waarom nu wel en niet drie jaar eerder? Indien het college haar toezegging niet gestand doet en niet binnen twee maanden met een voorstel komt, zal de werkgroep haar voorstel aan de raad voorleggen. Het {Presidium wil deze kwestie deze raadsperiode hebben afgerond.  

06.   Lijst van toezeggingen

Fijnstof meting Noordweg

Onze fractie heeft inmiddels 5 maanden geleden gevraagd een fijnstof meting uit te laten voeren voor de Noordweg. Twee maanden geleden werd gemeld dat er een offerte voor dit onderzoek bij de Milieudienst was aangevraagd.

Nu werd ons medegedeeld dat de Milieudienst van mening is dat dit onderzoek niet nodig is. De situatie in vergelijk met de oude wegsituatie was niet gewijzigd, zo stelt de Milieudienst. Ronald (VLW) heeft hiertegen bezwaar gemaakt en geëist dat dit onderzoek WEL zal plaatsvinden. Ronald (VLW) werd hierbij gesteund door Harold Halewijn (GroenLinks) Afgesproken is nu dat wij over twee weken zullen worden geïnformeerd over het resultaat van dit onderzoek.

Zandweg

Volgens het college werd er nog geen rapportage over de plannen voor de Zandweg ingediend door de projectontwikkelaar. Tussen Kerst en Oud en Nieuw heeft Ronald hierover gesproken met wethouder Saelman en afgesproken werd dat Ronald navraag zou gaan doen bij de bewoners. Welnu, Ronald heeft navraag gedaan via de bewoners en kreeg als antwoord dat de projectontwikkelaar op 8 december jl. zijn plan voor de Zandweg had ingediend en besproken met Simon Bukman. De wethouder, Saelman, zat het laatste deel van dit overleg bij. Afgesproken is dat het college contact zal opnemen met Simon Bukman en ons zal informeren.

Verbouwing gemeentehuis

                Het bestuur van OVER-gemeenten (lees de colleges van Wormerland en Oostzaan) en de directie van OVER-gemeenten hebben besloten om de lege ruimten in onze gemeentehuizen te gaan verhuren. Tijdens de laatste vergadering van de gecombineerde raadswerkgroep “Wormerland/Oostzaan” werd ons medegedeeld dat de verbouwing begin 2017 zullen aanvangen.  De volgende gevolgen werden genoemd: 

1.       Er komt een beveiliging met poortjes.

Alleen met speciale pasjes kunnen de ruimten in het gemeentehuis worden betreden. Raadsleden krijgen beperkte toegang tot het gemeentehuis.

2.       De leeskamer van de raad wordt een multifunctionele ruimte. Dit betekent dat er een werkplek wordt ingericht voor ambtenaren en dat in de leeskamer ook vergaderingen van ambtenaren en derden kunnen worden gehouden.

Indien een raadslid in de leeskamer zijn/haar werk wil doen, moet dit raadslid verzoeken aan andere gebruikers om de leeskamer te verlaten en elders hun werk te hervatten.

3.       In de leeskamer wordt nieuw meubilair gezet waardoor de ruimte voor vergaderingen en voor de ambtelijke werkplek geschikt wordt gemaakt.

Ronald heeft in het Presidium zijn bezwaar geuit tegen deze plannen. Als reden geldt: 

a.       Het gemeentehuis van Wormerland is eigendom van de gemeente en niet van OVER-gemeenten. Plannen voor dit gemeentehuis dienen dan ook met de raad besproken te worden en mag niet worden besloten door bestuur en directie van OVER-gemeenten.

b.      Het multifunctioneel gebruik van onze leeskamer moet afgewezen worden. De gemeenteraad van Wormerland heeft slechts een zeer beperkt aantal faciliteiten en die faciliteiten, die wij hebben dienen ook voor de raad op elk moment beschikbaar te blijven. Wij moeten andere “gebruikers” niet wegsturen, zij horen daar gewoon niet te zijn. Bovendien wegsturen zal echt niet helpen, er zal altijd een excuus zijn zoals: “Wij zijn bijna klaar, geef ons nog een kwartiertje”. Kortom, wegsturen van andere “gebruikers” zal niet werken en wellicht leiden tot onnodige problemen en discussies.

c.       De plannen voor het gemeentehuis zijn niet bekend. Wat gaat er gebeuren. Wat zijn de kosten en hoe worden deze kosten gedekt? Raadsleden zijn geen terroristen en waarom moet het gemeentehuis beveiligd worden tegen raadsleden, die gezamenlijk als raad het hoogste bestuursorgaan binnen onze gemeente vorm geven?

d.      Het niet bespreken van deze plannen is een duidelijke minachting van de raad. Het gemeentehuis is eigendom van onze gemeente en moet dan ook binnen de gemeente met de raad worden besproken en niet binnen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. OVER-gemeenten is slechts onze huurder en wanneer OVER-gemeenten minder ruimte wil huren, dan betalen zijn minder huur en krijgen zij ook minder huurvergoeding van de gemeenten Wormerland en Oostzaan.

e.  Hoe moet het gaan op de dinsdagavonden wanneer de fracties in het gemeentehuis hun fractievergaderingen houden? Is daar dan nog ruimte voor?

f.  Ronald heeft geëist dat de raad over deze plannen zal gaan spreken en besluiten.

Harold Halewijn (GroenLinks) was het niet met mij eens. Hij heeft geen bezwaar tegen de plannen. Raadsleden kunnen ook elders hun vergaderingen voorbereiden, vond hij. Kees-Jan Kindt (PvdA)en Henk Mak (SP) waren het echter wel met mij eens en ook de VVD had geen bezwaar om dit punt met de raad te bespreken.

AFGESPROKEN is dat de raad in een EXTRA voorronde op maandag, 30 januari met de verantwoordelijke wethouder, Kees van Waaijen, hierover zal gaan overleggen.

Ronald Hendriks zal dit overleg, namens onze VLW aangaan. 

07.   Rondvraag

Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING 

Datum                  Dinsdag, 24 januari 2017

Locatie                 Blauwe Zaal, gemeentehuis Wormerland

Aanvang              19.30 uur 

AGENDA: 

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 31 januari 2017

03.   Bespreken voorronde 30 januari 2017

04.   Rondvraag

Presidiumverslag van 7 november door Ronald Hendriks

01.    Opening. Geen bijzonderheden. 

02.   Verslag vorige vergadering. Verslag wordt conform vastgesteld. 

03.   Terugblik raad 25 oktober. Geen opmerkingen. 

04.   Mededelingen

       1. Uitnodiging gemeenteraad Landsmeer:

De gemeenteraad van Landsmeer nodigt de gemeenteraden van Wormerland, Oostzaan en Waterland uit voor een bijeenkomst op 29 november a.s.

Onderwerp van deze bijeenkomst betreft de gemeentelijke samenwerking OVER-gemeenten.

Voor deze bijeenkomst zijn ook de burgerraadsleden uitgenodigd. Volgens Peter Tange worden de colleges van B&W NIET uitgenodigd.

De uitnodiging aan raads- en burgerraadsleden werd inmiddels verstuurd. 

     2. Promedos “speed-dating”:

Op 23 november wordt in het kader van de informatiebijeenkomsten voor politiek geïnteresseerde inwoners een speciale avond gehouden, een zgn. “speeddate”.

De fractievoorzitters van de deelnemende gemeenten worden hierbij uitgenodigd om kennis te maken met de inwoners uit hun gemeente, die zich hebben opgegeven voor deze “training”. Doel is dan natuurlijk om mensen te interesseren lid te worden van hun partij. Ronald Hendriks zal deze avond natuurlijk aanwezig zijn. Deze avond wordt in Oostzaan gehouden.  

05.   Concept-agenda raadsavond 22 november 

WITTE ZAAL:             Voorzitter: Rob Berkhout

20.00 – 21.30 uur     Algemene Zaken    VLW woordvoerder:  Ronald Hendriks

20.30 – 21.30 uur     Woonvisie Wormerland  VLW woordvoerder: Fred Groot

21.30 – 22.15 uur     Najaarsnota   VLW woordvoerder: Ronald Hendriks  

GROENE ZAAL:         Voorzitter: Remco Doorn

20.00 – 21.00 uur     Privatisering sportvelden.  VLW woordvoerder: Henk v/d Snoek

21.00 – 21.45 uur     Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Spatterstraat enFortuinstraat te Wormer VLW woordvoerder: Marcel van Tol                   

BLAUWE ZAAL:        Voorzitter: Alie Smit-De Ridder

20.00 – 21.00 uur       Evaluatie Visienota  Jeugdhulp

VLW woordvoerder: Hans Bethlehem                                      

21.00 – 21.30 uur       Instemmen met zienswijze visie GGD

VLW woordvoerder: Hans Bethlehem                                      

21.30 – 22.15 uur     Zienswijze beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland VLW woordvoerder: Kick Luttik                                 

Aanvang raadsvergadering: 22.30 uur  

06.   Lijst toezeggingen. Deze lijst wordt besproken en vastgesteld. 

07.   Rondvraag

Ronald heeft gevraagd of er al een rapportage is ontvangen van de projectontwikkelaar “Zandweg” zodat wij dit onderwerp kunnen gaan agenderen.

De burgemeester antwoordde dat er nog geen rapportage is ontvangen en dat daar nog aan wordt gewerkt.

Ed van Rijn heeft te kennen gegeven dat het hem geen goed plan lijkt om de woordvoerder voor Privatisering Voetbalvelden Jisp te zijn daar hij als erelid en als en gewezen bestuurslid betrokken is geweest bij de privatisering van de voetbalclub.

Tijdens onze fractievergadering op dinsdag 15 november aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis zullen we dat bespreken. 

2016-10-10 presidium verslag door Ronald Hendriks

1.       Opening

De voorzitter van deze vergadering, de heer Hendriks, deelt mede dat de burgemeester wegens andere verplichtingen afwezig is.

2.       Verslag vorige vergadering

Het verslag wordt conform vastgesteld. De heer Hendriks deelt mede dat het college inmiddels, op verzoek van VLW, een offerte heeft gevraagd aan de Milieudienst IJmond ten behoeve van een fijnstof onderzoek langs de Noordweg te Wormer.

3.       Terugblik afgelopen raadsavond

Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de raadsavond zelf. De heer Roeleveld spreekt zijn waardering uit voor wethouder Van Waaijen voor de organisatie van de informatieavond in Neck met betrekking tot het plan “Neck-Zuid”.

4.       Mededelingen

De griffier heeft de volgende mededelingen:

-          Extra vergadering van het Presidium:

De griffier verzoek de leden van het Presidium akkoord te gaan met een extra vergadering op 31 oktober a.s.

De agenda volgt later.

-          Gezamenlijke raadswerkgroep:

Op 14 december a.s. is er een vergadering gepland van de gezamenlijke werkgroep Wormerland/Oostzaan.  De leden van de werkgroep worden verzocht deze avond te willen reserveren. De uitnodiging + agenda volgen nog.

-   Bureau Prodemos:

Prodemos zal een cursus verzorgen voor politiek geïnteresseerde inwoners van Waterland, Oostzaan, Edam-Volendam, Landsmeer en Wormerland. Het aantal gegadigden voor deze cursus vanuit Wormerland is onverwacht groot. 

5.       Concept-agenda raadsavond 25 oktober 2016:

Er zijn helaas weinig onderwerpen vanuit de organisatie en het college aangedragen. De agenda is nu als volgt: 

WITTE ZAAL:               Voorzitter:         Ronald Hendriks              

20.00 – 20.30 uur  Algemene Zaken.  Woordvoerder VLW:    Ed van Rijn

20.30 – 22.00 uur  Schuldhulpverlening. 

Woordvoerder VLW:   Alie Smit-De Ridder of Hans Bethlehem. 

GROENE ZAAL:                 Voorzitter:         Rob Berkhout 

20.00 – 22.00 uur  Kwartaalrapportage  

Sociaal Domein  (presentatie + bespreking)

Woordvoerder VLW:    Alie Smit-De Ridder of Hans Bethlehem 

ER IS GEEN RAADSVERGADERING!!!! 

6.       Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

FRACTIEVERGADERING VLW: 

Datum                 Dinsdag, 18 oktober 2016

Locatie                 Blauwe Zaal van het gemeentehuis

Aanvang              19.30 uur 

AGENDA: 

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreking agenda raadsavond

03.   Terugkoppeling overleg fractie/Marcel van Tol

04.   Rondvraag 

2016-9-20 Presidium verslag door Ronald Hendriks

01.   Opening: Geen mededelingen.                                    

02.   Verslag vorige vergadering. Dit verslag wordt vastgesteld. 

03.   Terugblik raadsavond 13 september

Ronald Hendriks heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de voorronde, waarin wij het nieuwe bestemmingsplan Kern Wormer + Lint bespraken.

Geheel onverwachts was er ambtelijk een presentatie gepland, waarover niet was gesproken in het Presidium. Bovendien was ook de voorzitter van de voorronde, Alie Smit-De Ridder niet vooraf op de hoogte gebracht.

Het Presidium had twee uur gepland voor de behandeling van het bestemmingsplan, maar als gevolg van de presentatie ging hier een hoop tijd verloren.

Het gevolg was dat wij het overleg niet konden afronden. De raadsleden hebben wel hun eerste termijn kunnen afronden, maar het college heeft de beantwoording in die eerste termijn NIET weten af te ronden.

Het onderwerp moet nu opnieuw worden geagendeerd, waarbij eerst het college de gelegenheid krijgt haar eerste termijn beantwoording af te ronden waarna raadsleden en college hun tweede termijn kunnen starten.

Iedereen in het presidium, inclusief voorzitter en griffier onderstreepten mijn bezwaar tegen deze handelwijze van het ambtelijk apparaat en Burgemeester Peter Tange zegde toe hierover het ambtelijk apparaat aan te spreken.

Voor het overige waren er geen opmerkingen. 

04.   Mededelingen 

1.       Raadswerkgroep OVER-gemeenten

De fractievoorzitters van Wormerland en Oostzaan vormen gezamenlijk de raadswerkgroep “OVER-gemeenten”.

Helaas blijkt de laatste keren dat Oostzaan niet alleen de fractievoorzitters laat opdraven, maar feitelijk ALLE raadsleden. Dit is niet in overstemming met de afspraken en wij hebben hierover in het Presidium onze bezwaren geuit. Deze werkgroep is in deze vorm meer een “Poolse Landdag” dan een efficiënte werkgroep. Ons college was het met het Presidium eens en heeft hierover nu ook het college van Oostzaan aangesproken. Immers, dit college keurt het gedrag van haar raad klaarblijkelijk goed!

Er is nu een brief in de maak, gericht aan ALLE fractievoorzitters van Oostzaan en Wormerland, waarin nogmaals gewezen wordt op de gemaakte afspraken en de nakoming daarvan.

Peter Tange gaf ons het concept van deze brief. Het Presidium stemde in met deze actie van de burgemeester. 

05.   Verzoek agendering Verlengde Zandweg

Onze fractie, gesteund door andere fracties, had gevraagd het onderwerp “Verlengde Zandweg” de komende raadsavond te agenderen.

Peter Tange deelde ons mede dat wethouder Saelman op 15 september jl. een goed en positief gesprek heeft gevoerd met een projectontwikkelaar, geselecteerd door de bewoners zelf. Deze projectontwikkelaar wil nu graag onderzoek doen naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de woningen van de bewoners. De kosten voor dit onderzoek (€ 3.000,- incl. BTW) zijn door de bewoners zelf betaald.

De projectontwikkelaar gaf aan zijn onderzoek met spoed te willen uitvoeren en vroeg de gemeente daarbij om hulp. Deze werd verleend.

Het Presidium heeft nu besloten het onderwerp niet voor de komende vergadering te agenderen, maar het resultaat van het onderzoek af te wachten om dat onderzoek en de eventuele consequenties daarvan alsdan te bespreken.

Op verzoek van het Presidium worden bewoners en advocaat van dit besluit op de hoogte gesteld. Dat is ook wel zo netjes, vond het Presidium terecht. 

06.   Concept-agenda raadsavond 4 oktober 

GROENE ZAAL:           Voorzitter:         Alie Smit-De Ridder

20.00 u – 20.30 uur  Algemene Zaken Woordvoerder VLW:    Ronald Hendriks

20.30 u – 22.00 uur Bestemmingsplan Kern Wormer  + Lint (afronding eerste termijn college + tweede termijn raad + college) Woordvoerder VLW: Ronald Hendriks                                       

 Aanvang raadsvergadering:       22.15 uur

Er zijn op dit moment geen andere onderwerpen beschikbaar voor overleg in de voorronde van de raad. 

07.   Pro Demos

Zoals al eerder aangekondigd zal het bureau Pro Demos een informatieavond organiseren om inwoners van onze gemeente, die geïnteresseerd zijn in de politiek op de hoogte te brengen van de rol van de lokale politieke besturen.

Wij hopen hiermee mensen te interesseren om deel te willen nemen aan onze lokale politiek en zich hiervoor ook in te willen zetten.

De raadsleden hebben inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen (donderdag, 6 oktober). Alle bewoners, die politiek zijn geïnteresseerd, worden eveneens uitgenodigd vanuit de gemeente. 

08.   Lijst toezeggingen

Deze lijst wordt besproken en ge-update.

Ten aanzien van onze vraag inzake een meting van fijnstof op de Noordweg wordt afgesproken dat de Milieudienst IJmond hierover notitie zal gaan opstellen. Deze notitie zal vervolgens in de voorronde en raad worden besproken.

De fracties van GroenLinks en SP ondersteunden onze visie hierover. Zo nodig wil GroenLinks zelfs, samen met ons, hiervoor een motie indienen. Dat is gelukkig nu niet meer nodig, gelet op de toezeggingen hierover van de burgemeester. 

09.   Rondvraag

Ronald Hendriks bracht hierbij het volgende in.

Wij zien en ervaren dat de automobilisten keer op keer alle verkeersregels in het centrum van Wormer overtreden.

Men parkeert auto’s op de stoep, men rijdt de parkeerplaats op daar waar er een uitgang is en geen toegang en men negeert de route op het parkeerterrein.

Ronald heeft de burgemeester nu gevraagd streng handhavend op te treden. Geen waarschuwingen meer, maar gewoon boetes uitschrijven.

Er was steun van de PvdA, VVD en SP. Ook de burgemeester vond dat er nu strengere handhaving nodig was en onze BOA krijgt nu de opdracht om inderdaad te stoppen met waarschuwen, maar boetes uit te schrijven.

Er waren verder geen punten voor de rondvraag. 

FRACTIEOVERLEG VLW: 

Datum                  Dinsdag, 27 september 2016

Locatie                 BLAUWE ZAAL in het gemeentehuis

Aanvang              19.30 uur 

Agenda:

01.   Opening + Mededelingen

02.   Bespreken agenda raadsavond 4 oktober 2016

03.   Rondvraag 

VLW verslag vergadering Presidium d.d. 30 augustus 2016 door Ronald Hendriks. 

01.   Opening

De vertegenwoordiger van de VVD had zich voor deze bijeenkomst afgemeld. De VVD werd niet vertegenwoordigd.

Kees-Jan Kindt werd, als nieuwe fractievoorzitter van de PvdA, welkom geheten in het Presidium. Mart v.d. Kolk verving Henk Mak, die wegens zijn vakantie afwezig was. 

02.   Verslag vorige vergadering

Het verslag werd conform vastgesteld. 

03.   Terugblik raadsavond 5 juli 2016

Er waren geen op- of aanmerkingen deze keer. 

04.   Mededelingen

a.       Werving raadsleden:

In samenwerking met een aantal gemeenten uit onze regio zal er een oproep worden gedaan aan de kiesgerechtigde inwoners van deze gemeenten om zich op te geven voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Voor deze inwoners zal er ook een bijzondere bijeenkomst worden georganiseerd waarin deze eventuele kandidaten uitleg krijgen over de rol van de gemeenteraad en het belang daarvan. De zittende gemeenteraden zullen hierbij worden betrokken. Immers indien er mensen zijn, die zich zouden willen opgeven bij een bepaalde partij dan moeten zij met die partij ook kunnen spreken tijdens de bijeenkomst en moet de partij zich ook kunnen uitspreken over de eventuele geschiktheid van zo’n belangstellende.

Informatie wordt zo spoedig mogelijk aan het Presidium voorgelegd. 

b.      Extra informatieavonden voor de gemeenteraad:

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland hebben een tweetal informatieavonden voor de gemeenteraad georganiseerd over onderwerpen, waarover voor het reces van de raden werd gesproken.

De planning van deze avonden is als volgt: 

-   14 september 2016 in de gemeente Landsmeer. Onderwerp: Veiligheidsbeleid

Dit naar aanleiding van de vragen vanuit de raden omtrent het beleid van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

-   21 september 2016 in de gemeente Edam-Volendam. Onderwerp: Rol Stadsregio en Metropoolregio

Dit mede als vervolg op een eerdere conferentie van enige maanden terug.

De raad ontvangt voor deze avonden nog een uitnodiging. 

c.       Plaatsvvervanger. lidmaatschap Regioraad Amsterdam:

Peter Tange vertegenwoordigt onze gemeente in de Regioraad Amsterdam. Jeroen Schalkwijk was zijn plaatsvervanger in de Regioraad.

Jeroen Schalkwijk werd echter wethouder en moest zijn plv. lidmaatschap opzeggen. In plaats van Jeroen Schalkwijk werd Kees-Jan Kindt door de raad benoemd als plv. lid van de Regioraad.

Nu is Kees-jan Kindt fractievoorzitter geworden en gelet op zijn huidige baan in combinatie met het fractievoorzitterschap ziet hij zijn functie als plv. lid van de Regioraad niet meer zitten. Hij heeft dan ook aangegeven zich voor deze functie terug te willen trekken.

Dit betekent dat de gemeenteraad nu een nieuw plv. lid moet gaan benoemen.

Let wel, voor deze functie kunnen alleen leden van het college en/of gemeenteraadsleden in aanmerking komen. Burgerraadsleden kunnen zich dus NIET kandidaat stellen.

Mijn vraag is dan ook aan onze gemeenteraadsleden of zij zich kandidaat zouden willen stellen voor de functie van PLV. LID VAN DE REGIORAAD AMSTERDAM. Ronald stelt zichzelf NIET beschikbaar. 

d.      OVER-gemeenten:

De gemeenteraden van Landsmeer en Waterland hebben inmiddels kenbaar gemaakt om lid te willen worden van OVER-gemeenten.

Daarnaast heeft het college van Edam-Volendam echter ook aangegeven onder bepaalde condities mee te willen doen aan OVER-gemeenten.

Dat zal dus betekenen dat OVER-gemeenten in de toekomst wordt gevormd vanuit 5 verschillende Waterlandse gemeenten met een totaal inwonertal van zo’n 80.000 inwoners!!

De burgemeesters van de 5 gemeenten komen op 20 september bijeen om met elkaar over deze samenwerking te praten. Peter Tange wil in ieder geval de gemeenteraad van Wormerland in dit proces betrekken en vroeg het Presidium hoe zij dat zouden willen invullen.

Afgesproken is dat: 

1.    De bijeenkomst van 20 september afgewacht moet worden. Welke voorwaarden stellen Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam aan een eventueel lidmaatschap?

2.    Vervolgens de raad van Wormerland zich over deze condities van die gemeenten zal moeten uitspreken. Willen wij dat of welke eisen zouden wij dan willen stellen aan hun deelname?

3.    Onze visie vervolgens besproken moet worden met de raad van onze partner Oostzaan. Hoe zien zij een uitbreiding? Dit overleg vindt dan plaats in onze gezamenlijke raadswerkgroep.

4.    Naar aanleiding van het besluit van de raden Oostzaan en Wormerland ons college de opdracht kan krijgen om op basis van ons besluit de onderhandelingen verder te voeren met Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam.

Peter Tange was het met deze aanpak volledig eens. Wordt vervolgd dus. 

05.   Concept agenda raadsavond 13 september 2016

De agenda is als volgt vastgesteld: 

GROENE ZAAL                  Voorzitter:         Alie Smit-De Ridder

20.00 – 20.30 uur Algemene Zaken  Woordvoerder: Ed van Rijn

20.30 – 22.15 uur Ontwerp Bestemmingsplan woonkern Wormer en Lint

Woordvoerder: Ronald Hendriks                                                            

WITTE ZAAL                     Voorzitter:         Rob Berkhout

20.00 – 21.00 uur  Hotel Kalverschans    Woordvoerder: Fred Groot

21.00 – 22.15 uur  Instemmen met ontwerp verklaring Veerdijk 41, 57 en 59

Woordvoerder: Macel van Tol                                   

BLAUWE ZAAL                  Voorzitter:         Remco Doorn

20.00 – 21.30 uur  Concept visiedocument GGD Zaanstreek-Waterland

Woordvoerder: Hans Bethlehem

21.30 – 22.15 uur Regiovisie kwetsbare burger met Multi problematiek in de Zaanstreek. Woordvoerder: Kick Luttik                                                    

Aanvang raadsvergadering: 22.30 uur 

06.   Concept vergaderschema 2017

Het concept wordt vastgesteld en zal nu aan de raads- en burgerraadsleden worden toegestuurd.

07.   Raadswerkgroep “Contactcommissies”

In deze werkgroep hebben de raadsleden Henk Roeleveld, Henk Mak en Ronald Hendriks zitting. Ronald Hendriks mag de werkgroep ook voorzitten.               

De bedoeling van de werkgroep is dat wij in overleg met de contactcommissies gaan kijken of wij deze commissies kunnen omzetten naar wijkcommissies zodat wij op basis van de nieuwe regels dergelijke commissies ook kunnen instellen in

de kern Wormer. Daarnaast willen wij de contactcommissies ook in de gelegenheid stellen om ons hun eigen opvattingen kenbaar te maken en ons eventuele punten voor verbetering aan te geven. Voor dit doel heeft de werkgroep een notitie gemaakt, waarin ook de ervaringen van dergelijke commissies elders in ons land worden beschreven. Ronald Hendriks heeft deze notitie in april opgesteld in samenwerking met Henk Roeleveld.

Nu hadden wij voor 30 mei jl. een uitnodiging gestuurd aan de contactcommissies voor een overleg. Echter, er kwam vervolgens een voorstel van de griffier om op 30 mei ook een extra raadsvergadering te houden. In het Presidium hebben wij hierop gezegd dat deze extra vergadering akkoord was, maar dat de griffier onze afspraak met de contactcommissies, met redenen omkleed, mocht afzeggen en wel een nieuwe afspraak moest plannen.

Welnu, dat laatste werd helaas nagelaten zodat wij nu nog steeds geen nieuwe afspraak hebben. Na de vergadering hebben wij daarvoor een nieuwe datum bepaald. 

Wij houden onze fractievergadering op

-          DINSDAG, 6 SEPTEMBER 2016

-          Aanvang: 19.30 uur

-          Locatie: Blauwe Zaal van het gemeentehuis