Verslag fractievergadering 12-9-2017

Voorrondes en Raadsvergadering 19-9-2017

Aanwezig: Ronald Hendriks, Kick Luttik,Hans Bethlehem, en Ed van Rijn. Afwezig 12/9 met afbericht: Alie Smit, Fred Groot, Herman Al

Woordvoerder VLW Ed van Rijn punt 2 t/m 7

2 besluitenlijst voorrondes 11-7-2017: geen opmerkingen.

3. Notulen Raad 11-7-2017:

pagina 66 regel 15 staat heer Berkhout maar moet zijn heer Halewijn.

4. Ingekomen brieven: VLW geen directe opmerkingen. Veel brieven zijn achterhaald of komen in een volgende voorronde op de agenda.

5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

1. Jaarverslag Welstand en monumenten Wormerland.

2.Nota duurzaamheid 2017-2020.

3. Provinciaal toezicht rapportage.

6. stukken ter  besluitvorming: Beide akkoord

1. Vaststellen verordening herbenoeming Burgemeester Tange.

2. Instemmen met beleidskader Mobiliteit.

7 Rondvraag: Geen vragen. 

8. Stimulering vastgoed: Woordvoerder VLW Kick Luttik

Vanavond behandelen we de verordening stimulering duurzaamheid maatschappelijk vastgoed.

Dit komt voort uit de reserve duurzaamheidleningen,waar de raad op 21 Maart 2017 mee akkoord is gegaan,met uitzondering van de fractie van de Verenging Liberaal Wormerland.  De reden dat wij tegen waren hebben wij uitgelegd in de voorronde van 21 maart . In het kort kwam dit omdat er te veel onzekerheden waren waar wij geen goed antwoord op hebben gekregen van de portefeuillehouder.  Ook in dit voorstel komen de zelfde bezwaren naar voren.  Onze grootste bezwaar is dat bij problemen met terugbetalen de gemeente het verlies moet dragen.

Wij zullen dit besluit, zij het niet van harte, wel goed keuren en akkoord gaan. De portefeuillehouder gaf aan dat bedrijven niet in aanmerking komen en er voor dat er toezeggingen worden gedaan er goed getoetst wordt of aanvragers de rente en aflossing wel kunnen betalen.

9. Besloten vergadering:  Woordvoerder VLW Hans Bethlehem. 

10. Vaststellen BIEB locatie: Woordvoerder VLW Fred Groot.

VLW gaat akkoord. Hedenavond verzoekt U de gemeenteraad bladzijde 2 en 3 uit het presentatieboek Heren van Wormer vast te stellen voor de locatie van de vm. Bieb .  Wij nemen aan dat de Heren van Wormer de partners zijn die het project gaan ontwikkelen en die de gelukkigen zijn die de grond gekocht hebben middels een TENDERPROCEDURE zoals u in uw samenvatting aangeeft.

In eerste instantie is onze fractie blij is dat de grond verkocht is, al zetten we hier toch een aantal kritische kanttekeningen bij de tot stand komen van de verkoop van de grond. Zie onze volledige inbreng onder BIEB.

11. Vergader structuur: Woordvoerder Ed van Rijn

Gevraagd wordt om de Raad op te dragen veranderingen/toevoegingen in het Reglement van Orde (RvO) voor te bereiden te weten:

a. een vragenrondje voor de raad als vast onderdeel van de Raadsvergadering. In het stuk staat om het presidium op te dragen maar dat moet zijn de Raad daar het presidium geen beslissingsbevoegdheid heeft. VLW kan hier mee instemmen onder meer omdat er zaken op de raadagenda voorkomen die niet in een voorronde zijn behandeld en burgers daar kennis van hebben kunnen nemen.

b. Toevoegen van terugkoppeling vanuit het overleg van Gemeenschappelijke Regelingen als vast onderdeel van de raadsagenda. Ook hier kan VLW mee instemmen.

c. De conceptagenda ten behoeve van bespreking in het presidium gelijktijdig aan het presidium en de raad te verzenden. VLW is hier ook voorstander van.

 1. De griffie op te dragen om voorafgaand aan de Raadsvergadering alle schriftelijke vragen en antwoorden inzake een onderwerp gebundeld aan de Raad aan te bieden. Dit is ook een wens van VLW.

 2. Het college van B&W op te dragen om in 2017 een nulmeting* inzake Gemeenschappelijke Regelingen ter beschikking te stellen aan de Raad. Dit onderwerp vind VLW ook zeer belangrijk vanwege de extra aandacht die het dan krijgt.

*Een nulmeting wil zeggen een terugblik op wat de verwachting was en wat de uiteindelijke werkelijke uitkomst is geworden.       

Door de Raad is besloten dit als eerste aanzet tot mogelijke veranderingen in het Reglement van Orde aan te wenden en dit bij hun fracties nogmaals te bespreken. Waarna in het presidium gekeken wordt of hier verder mee wordt doorgegaan.

12. Gedragcode en agressieprotocol: Woordvoerder Ronald Hendriks. Voorzitter,

In deze voorronde behandelen wij twee verschillende voorstellen, te weten:

 1. De gedragscode en gentle-agreement

 2. Het protocol agressie en geweld politieke ambtsdragers Wormerland

Beide onderwerpen zullen wij in onze bijdrage apart aan de orde stellen.

Zie de gehele bijdrage onder kopje “gedragscode”

VLW gaat akkoord met stemverklaring.

Stukje grond voormalige school en bibliotheek Kemphaanstraat te Wormer

 

Verslag fractievergadering 4-7-2017

Voorrondes en Raadsvergadering 11-7-2017

Aanwezig: Alie Smit, Ronald Hendriks, Fred Groot, Kick Luttik,Hans Bethlehem, Herman Al en Ed van Rijn.

Woordvoerder VLW Ed van Rijn punt 2 t/m 7

2 besluitenlijst voorrondes 20-6-2017: geen opmerkingen.

3. Notulen Raad 20-6-2017: geen opmerkingen.

4. Ingekomen brieven: Brief 12 vereniging van Griffiers inzake Vereniging Nederlandse Vereniging (VNG) voorstellen van 14 juni 2017. 

Brief 26. Motie gemeente Heemskerk inzake salaris directeur HVC.

Beide zullen aangemeld worden in het presidium voor een voorronde.

5 Stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen.

6. stukken ter  besluitvorming: geen opmerkingen

7 Rondvraag: Geen vragen.

8. Burgerparticipatie 2de termijn. Woordvoerder VLW Alie Smit.
Afgelopen fractievergadering van VLW hebben we hierover gebrainstormd met elkaar en we kwamen er niet uit. In de aangeleverde stukken staat dat dit een tweede termijn betreft, ik heb diverse voorronden erbij gezocht en niets gevonden en nu staat plotseling ook de voorronde van 11 april extra vermeld, maar naar ons oordeel is dit niet het vervolg als 2e termijn. Natuurlijk heeft het wel zijdelings te maken met e.a. maar in uw Kadernotitie staat duidelijk nog eens cursief aangegeven op pagina 6 dat de tweede ronde van die vergadering na het zomer reces zal plaatsvinden. Hierin missen wij ook de bijlage van de Advies Raad Sociaal Domein, hun oordeel kan ook onderdeel uitmaken van besluitvorming. Bovendien is er nog veel onduidelijk, er moeten weer nieuwe mensen worden ingezet, waarschijnlijk opgeleid,  naast de wijkagent, de kernregisseur de contactcommissies ook maar weer een wijkmakelaar, het wordt ons een beetje te druk in die supermarkt. Laten wij nu eens zonder aanzien van partijen, deze zaak terugnemen van de agenda en daar een keer over brainstormen, zoals we ook in het verleden o.l.v. de heer de Lange gedaan hebben, in het kader van de Sociaal Domein.

Hoewel alle andere partijen akkoord gingen vond VLW dat er nog teveel onzekerheden in de aanpak zaten en het te vrijblijvend was en stemden daarom tegen.

9. afval scheiding. Woordvoerder VLW Kick Luttik. De gemeente Wormerland wil de afvalinzameling verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat meer afval wordt gescheiden, waardoor waardevolle grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

De landelijke doelstelling (“van afval naar grondstof”) bepaalt dat wij in 2020 nog maar 100 kg per persoon per jaar aan afval mogen hebben. Op dit moment is dat in Wormerland 207 kg per persoon per jaar. Daarnaast dient 75% van ons afval gescheiden te worden. Dat ligt momenteel op 52.1%. Het college geeft aan dat deze cijfers ons ertoe noodzaken om maatregelen te nemen om ons afval beter in te zamelen en te scheiden. Voorzitter, onze fractie onderschrijft deze stelling van het college. Zie voor de uitgebreide inbreng  kopje “afval scheiding”

Er werden 2 amendementen ingediend 1 door VLW die voor nascheiding was en 1 van de VVD die wel voor bronscheiding was maar de ophaal frequentie te ruim vind. Beide amendementen werden niet aangenomen.

De motie van het CDA wat inhield dat er een evaluatie moet komen na een half jaar met o.a. berekeningen van de kosten besparing en de afname van het restafval werd door alle partijen ondersteunt.   

10. Begroting Over-gemeenten. Woordvoerder VLW Ronald Hendriks. Het bestuur van Over-gemeenten heeft de begroting voor 2018 opgesteld en legt deze begroting ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling voor aan de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland om hen in staat te stellen hiervoor een zienswijze af te geven.

Het voorstel van het college is om een positieve zienswijze af te geven en akkoord te gaan met een aanzienlijke investering in de organisatie, waarbij onder meer de aanstelling van een directeur (eenhoofdige leiding) en afdelingsmanagers worden inbegrepen.

Dat wij zullen moeten investeren om Over-gemeenten een nieuwe kans te kunnen geven, wordt door onze fractie wel onderschreven. Dat hierbij uiteindelijk ook het leidinggevende niveau moet worden aangevuld, begrijpen wij ook. Wat wij echter niet begrijpen is de volgorde waarin het college, als lid van het Bestuur van Over-gemeenten, haar keuzes heeft gemaakt in het verleden en voor de toekomst van de organisatie. Wij willen deze opmerking graag even nader motiveren.

In de raadvergadering gingen alle partijen akkoord alleen VLW gaf met een stemverklaring aan waarom VLW niet akkoord kon gaan.

Zie de uigebreide inbreng onder “Over-gemeenten”

11. Jaarrekening Gemeente. Woordvoerder Fred Groot.

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met:

 a:  de jaarstukken 2016,  onder voorbehoud met eventuele aanpassingen of mutaties zoals u dit noemt, welke voortvloeien uit de accountantscontrole en b: de voorgestelde resultaatbestemmingen. In uw inleiding op pagina 3 van de jaarstukken deelt u ons mede de jaarrekening 2016 afgesloten te hebben met een positief saldo van € 1.006.764. Tevens deelt u ons mede dat het saldo van de gewijzigde begroting bij het najaarsbericht € 311.330 bedraagt. De fractie van Vereniging Liberaal Wormerland is blij dat dit “voorlopige” resultaat is behaald, maar wacht ook de beantwoording van de accountant met belangstelling af of er nog geen verrassingen tevoorschijn komen. Wij refereren hier naar de memo van de controlecommissie van 4 juli j.l. Tevens spreekt ook onze fractie zijn bezorgdheid uit over de interne beheersing van de financiële stromen welke al eerder zijn uitgesproken.

Omdat er nog geen accountants verklaring was kon VLW niet akkoord gaan met de jaarrekening. Alle andere partijen gingen wel akkoord.

12. Zaanoever presentatie. Woordvoerder VLW Hans Bethlehem. Is een presentatie waar geen besluitvorming gevraagd wordt.

13. Besloten vergadering. Woordvoerder Ronald Hendriks. Het valt op dat in vergelijking met de vorige raadsperiode er nu veel besloten vergaderingen zijn.

VLW wenst een ieder een prettige vakantie toe met veel zon.

 

Verslag fractievergadering VLW 13-6-2017

Voorrondes en Raadvergadering 20 juni 2017 

Aanwezig 13-6-2017: Hans Bethlehem, Ronald Hendriks, Fred Groot, Ed van Rijn, Kick Luttik, Alie Smit en Herman Al.

Tijdens de fractievergadering kwam mevrouw Sandra Vos uitleg geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor inpassing van school “Eigen Wijs” in het gebouw van school Wormer Wieken. Sandra Vos geeft al 15 jaar adviezen aan scholen en gemeentes. Na een zeer nuttige uitleg heeft VLW besloten een motie “vreemd” in de komende vergadering van 20 Juni aan te bieden.

Voorrondes 20 juni 2017. Woordvoerder punt 2 - 7 VLW Ronald Hendriks

2. Besluitenlijst. Geen opmerkingen  

3. Notulen 9-5-2017. goedgekeurd

4. Ingekomen brieven. Geen opmerkingen

5. Stukken ter kennisgeving. Akkoord

6. Stukken ter besluitvorming. Akkoord

7. Rondvraag. Motie “Eigen Wijs”. Na contact met andere partijen gaf GroenLinks aan samen met VLW de motie in te dienen.

Tijdens de Raadsvergadering steunde de SP deze motie. Na enkele schorsingen van zowel de Raad als het College werd er een compromis gevonden waar alle partijen zich in konden vinden. School “EigenWijs” gaat voor 1 jaar starten in “het Kasteel” met die restrictie dat zowel het College als Agora, Wormer Wieken en EigenWijs zich neerleggen bij de uitspraak van gestarte procedures. Ook kan dan een beter inzicht gekregen worden of het concept van EigenWijs levensvatbaar is door het aantrekken van meer leerlingen. Nu 35. Hierop trokken VLW en GroenLinks de motie in. 

  VLW wild graag weten hoe het stond met de met het nieuwsbericht dat de brandweercommendant van regio Noord-Holland vertelde dat sluiting van de kazernes in Jisp en Oostknollendam geen bezuinigings noodzaak was maar een organitorise. Gaat de portefeullehouder hier nog op terug komen in de eerstvolgende regiovergadering. Tenslotte is de Raad van Wormerland steeds voorgehouden dat het een bezuinigins kwestie was en is daar de beslissing op genomen om in te stemmen met de sluiting door een meerderheid van de Raad. Hier kwam geen duidelijk antwoord op.

8. verbeterplan afvalscheiding: Woordvoerder Kick Luttik. Hoewel er een inhoudelijke bespreking op het programma stond bleek dat het om een uitgebreide presentatie te gaan waar bronscheiding aan de orde was. Op vragen van VLW werd niet ingegaan en werd verwezen naar de vervolg stappen die op 3-7-2017 weer aan de orde komen. Wethouder gaf aan dat er nog geen stappen waren ondernomen voor aanschaffen van containers en er ook geen besluiten zijn genomen. 

9. Beëindigen erfpacht contract Neck-Zuid. Woordvoerder Ed van Rijn.

Voorzitter, Ons wordt gevraagd een positieve zienswijze te geven om het voornemen van het college om de erfpacht en huurovereenkomsten met sportverenigingen DZS en WWSV op te zeggen. Het lijkt mij goed om even een korte samenvatting te geven daar dit in een besloten voorronde aan de orde is geweest. In 2007 is besloten om de verenigingen te privatiseren, de kosten moesten komen uit de woningbouw. Inmiddels is dit in Oostknollendam, Wormer en Jisp afgerond.  In Neck (Wijde Wormer) dacht de portefeuillehouder goede afspraken met de verenigingen te hebben gemaakt. Helaas blijkt nu dat DZS en WWSV aanvullende eisen te hebben waar de portefeuillehouder aangaf dat zoals eerder was afgesproken met de verenigingen deze zelf zouden moeten  bekostigen. De verenigingen komen daar nu op terug en hebben gemeend een beroep te moeten indienen bij de Raad van Staten. Overigens hun goed recht, alleen zal dit aanzienlijke vertraging opleveren voor de geplande woningbouw. Niet alleen kan dit schadelijk zijn voor de verenigingen zelf, (aanwas nieuwe leden hoognodig daar de landelijke terugloop vooral bij kleine voetbalverenigingen) maar ook voor andere verenigingen in het dorp en niet te vergeten nieuwe leerlingen voor de school waar ook een terugloop te zien is.

Voorzitter, alles overzien komt VLW tot de conclusie dat het voorstel van het college om de erfpacht en huurovereenkomst op te zeggen een juiste beslissing is om vertraging zo veel mogelijk te beperken. Wij zullen daarom ook een positief advies geven.  Alle partijen stemden voor in de Raadvergadering.  

10. Liquidatieplan Baanstede. Woordvoerder Alie Smit. VLW gaat akkoord. Vanavond wordt er van ons gevraagd te willen instemmen met twee besluiten t.w.

 1. Een positieve zienswijze te geven op het Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland, Baanstede
 2. De intentieverklaring ontvlechting Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland Baanstede voor kennisgeving aan te nemen.
 3. We moeten voort op de ingezette koers de verwachte frictiekosten lopen ondanks dat nog niets zeker is toch bij iedere besluitvorming iets op, maar waar wij eigenlijk het meest benieuwd naar zijn hoe zit het met de gemeente Beemster? Ook Beemster gaat akkoord.

Hebben ze daar inmiddels een handtekening onder gezet, want dat heb ik nog niet kunnen terugvinden in de stukken, dat is nog een wit vlakje ?  Mocht dat niet zo zijn dat zijn dan de consequenties voor de andere gemeenten, moeten wij dan meer betalen of kan dan de ontvlechting niet door gaan, graag een antwoord van de portefeuillehouder. Zoals U weet is de fractie van Liberaal Wormerland mordicus tegen het aanspreken van enige reserve, maar in dit plan kan het niet anders willen we tot een afwikkeling van de gehele liquidatie komen, voor een keer gaan we mee met het voorstel.

Voorts is er heel veel werk verzet, maar moet er ook nog een hoop gebeuren, we hopen op een succesvolle afwikkeling en gunnen de betrokkenen weer rust en plezier in hun werk. Alle partijen stemden voor in de Raadvergadering.  

11. Vaststellen Woonvisie. Woordvoerder Hans Bethlehem.

Voorzitter, Vanavond verzoekt u ons de “Nota van inspraak woonvisie” en de “Woonvisie Wormerland 2017-2025”vast te stellen.

Naar aanleiding van de gehouden bijeenkomsten om te komen tot bovengenoemde Woonvisie en waarop onze fractie haar op en aanmerkingen heeft gegeven en waarop door het college is gereageerd, kunnen wij, op een enkele opmerking na, ons conformeren met hetgeen hedenavond gepresenteerd wordt.Het enige punt waarop wij willen inhaken is het gestelde in Inspraakreactie nr.1.   Wij zijn tevreden met de beantwoording aan de indiener en spreken de wens uit dat het college zich ook in de toekomst zal houden aan de indertijd opgestelde verordening. Tijdens de Raadvergadering werd door alle partijen positief gereageerd.

Verslag fractievergadering VLW 23-5-2017

Voorrondes en Raadvergadering 30 mei 2017

 

Aanwezig 23-5-2017: Hans Bethlehem, Ronald Hendriks, Fred Groot, Ed van Rijn, Kick Luttik en Alie Smit.

Afwezig met afbericht: Herman Al.

Woordvoerder punt 2 - 7 VLW Ed van Rijn

Als insprekers kwamen A. van “t Hart (Wormerwieken), I. Nieuwenhuizen (directeur Wormerwieken) en J. Meelker ( stichting “Eigen Wijs”) inspreken over de nieuwe school “EigenWijs” In de beknopte beantwoording van Burgemeester Tange kwam naar voren dat op het juridische vlak de standpunten ver uit elkaar lagen in welk gebouw de start van “Eigen Wijs” zou moeten beginnen.

2. Besluitenlijst. Geen opmerkingen  

3. Notulen 9-5-2017. Fred Groot is geen lid van de VVD maar van VLW.

4. Ingekomen brieven. Brief 1 en 7 watertemperatuur zwembad zal VLW aanmelden in het presidium voor een voorronde.

5. Stukken ter kennisgeving. Akkoord

6. Stukken ter besluitvorming. Akkoord

7. Rondvraag. Ed van Rijn vroeg namens VLW hoe het staat met de hulppost in Jisp en Oostknollendam en de busverbinding met Jisp als de Jisperdijk wordt afgesloten. Burgemeester Tange gaf aan dat wat betreft de hulpposten hij hoopt voor het zomerreces hier met een positief voorstel te kunnen komen. Wat betreft de busverbinding gaat de gemeente daar niet over maar er is wel contact met Hoogheemraadschap.

8. Jops coaching. Woordvoerder Hans Bethlehem VLW gaat akkoord.

Voorzitter, Allereerst moet mij van het hart dat in ons regelement van orde staat dat alle stukken voor de vergadering 5 dagen van te voren moeten zijn aangeleverd. Hedenmorgen krijgen wij de stukken van het A.S.D. aangeleverd. Dit kan absoluut niet, is ook te gek voor woorden. Veel Raadsleden hebben een gewone baan, er zijn er bij die komen rechtstreeks van hun werk door naar de vergadering komen. Wij van VLW maken hier bezwaar tegen en het valt ons op dat het advies van A.S.D. meestal te laat of niet is bijgevoegd. Misschien moet er anders  geagendeerd worden als de stukken compleet zijn.

Voor ons ligt het vraagstuk Job coaching. Dit wordt ons door de participatiewet opgelegd zodat wij er niet om heen kunnen. Waar wij als VLW wel van geschrokken zijn van de documentaire van Radar. Het begeleiden van één gezonde 50 plusser blijkt 40.000 euro te kosten met een slagingspercentage van nog geen 30%. Bij 60 jarigen maar 3% en dan komen we nu met mensen met een beperking. De arbeidsmarkt is compleet veranderd en er zijn bijna geen vaste banen meer, zeker niet bij nieuwe banen. Alles bestaat uit 0 uren contracten, flexwerk en ZZP’ers en wij moeten nu een Jobcoach aanstellen.

Onze vragen hierover zijn toch wel:

 1. Om hoeveel gevallen gaat het per jaar?

 2. Wat doet Over-Gemeente hier zelf aan?

 3. Hoeveel mensen met een beperking zij er al bij ons in dienst?

 4. Kunnen werkmakelaars dit niet doen, tenslotte hebben zij al een ingang bij werkgevers.

 5. Gesteld wordt dat er voldoende budget voor is, maar als er voor een 50+er zonder beperking al € 40.000 nodig is, ziet dit er dan niet te rooskleurig uit.

 6. Vaak door verandering van een beperkte inkomens verbetering blijkt nu dat cliënten slechter uit komen door vervallen van huur en zorgtoeslagen en een ander belasting tarief. Wordt hier rekening mee gehouden? Wethouder van Waaijen gaf uitleg en zou de opmerkingen meenemen. VLW kon daarop instemmen met het gevraagde, 

9. Besloten. Woordvoerder Ed van Rijn.

10. Jops. Woordvoerder Alie Smit. Vragen of de jongeren daar bij betrokken zijn. Alie zal dit verwoorden. Dit onderwerp was een consultatie en wordt nog geen besluit over genomen. Hier komen we later op terug.

11. Vervoersregio. Woordvoerder Kick Luttik. We behandelen vanavond de jaarstukken 2016 en de Kadernota 2017 tot 2021 van de vervoersregio Amsterdam. Graag willen wij beide documenten even onder uw aandacht brengen. De financiering van de vervoersregio bestaat uit een Brede Doel Uitkering (BDU) vanuit het Rijk en bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. In tabel 0.2 van de jaarstukken worden de Baten en Lasten van de Stadsregio aangegeven. De Rijksbijdrage 2016  werd begroot op een  bedrag van € 389.080.000,-.  Volgens de jaarrekening 2016 werd het bedrag verhoogd tot €397.723.000,- en dat is extra bijdrage van €8.643.000,- vanuit de BDU gelden.

De vervoersregio stelt nu voor om een deel van deze verhoging aan de deelnemende gemeenten terug te betalen. Het betreft dan een terugbetaling van € 1.212.000,-. Dit betekent echter dat de vervoersregio nog altijd een bedrag van bijna € 7.4 miljoen extra kon besteden. Voor 1 januari 2015 gold voor de Stadsregio Amsterdam de zogenaamde War-Plus regeling. De Stadsregio behartigde ten behoeve van de regio Amsterdam meerdere taken, zoals bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer en vervoer. Een gemeentelijke deelname was verplicht gesteld.

Na 1 januari 2015 verviel de War-Plus regeling en werd de Stadsregio “omgebouwd” tot vervoersregio. De andere taken kwamen te vervallen. Met ingang van 1 januari 2016 werden de veranderingen effectief.

Gelet op de beperking van taken binnen de stadsregio mocht verondersteld worden dat de kosten van de regio ook lager zouden worden. Dat is, in ieder geval in 2016, niet gebeurd. Als gevolg van een hogere bijdrage vanuit de BDU gelden, wordt nu voorgesteld om de gemeenten een deel van hun eerdere bijdragen terug te geven. Maar per saldo behoudt de vervoersregio nog altijd een meer-bedrag van bijna € 7.4 miljoen. Kan de portefeuillehouder ons toelichten hoe dit kan? Hier kwam geen bevredigend antwoord op van de Wethouder. VLW heeft bij dit onderwerp tegen gestemd.

Dan, voorzitter, de kadernota 2018-2021.

Uit de kadernota mag opgemaakt worden dat de gemeenten geen eigen bijdrage meer behoeven te betalen. De kadernota stelt namelijk dat de bron van inkomsten bestaat uit de BDU-gelden. Over aparte gemeentelijke bijdragen wordt niet gesproken. Kan de portefeuillehouder ons bevestigen dat wij vanaf 2018 geen gemeentelijke bijdrage meer zullen moeten betalen aan de vervoersregio?

Voorzitter, onze fractie heeft grote bedenkingen ten aanzien van de jaarrekening. Wij vinden dat de gemeenten hun gehele bijdragen over 2016 terugbetaald moeten krijgen. De extra BDU-gelden dekken de kosten van terugbetaling voldoende.

De vervoersregio stelt dit echter niet voor. Om die reden zullen wij dan ook niet akkoord gaan met het voorstel van het college om de jaarrekening goed te keuren. Ten aanzien van de kadernota zal onze fractie wel instemmen met het voorstel, maar dan onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeenten vanaf 2018 geen eigen bijdragen meer behoeven te betalen aan de vervoersregio.   

12. Subsidie regel. Woordvoerder Fred Groot. VLW is tegen. Meneer de Voorzitter,

Hedenavond verzoekt U ons in te stemmen met de subsidieregel Vitaliteit, Weerbaarheid en Zelfredzaamheid 2017.  Een subsidieregel zoals U stelt welke lokale samenwerkingen moet stimuleren binnen het sociaal domein.

Als aanleiding geeft u aan dat er vanuit de beleidsvelden in het sociaal domein behoefte bestaat om meer lokale initiatieven te ondersteunen en dat de wens binnen dit sociaal domein er is om beleid meer integraal uit te voeren. Als probleem geeft U aan dat de aanvragen of projecten zoals u dit noemt niet in alle gevallen passen in de bestaande subsidieregels, maar wel binnen de doelstellingen van het sociaal beleid.  Op zich zelf een goed uitgangspunt, doch onze fractie is terughoudend t.a.v. het gestelde onder het hoofdstuk Doel/Resultaat.  U stelt hierin dat het voor inwoners en organisaties in Wormerland het een stimulans moet zijn om activiteiten te organiseren die een bijdrage kunnen leveren aan dit onderwerp Vitaliteit, Weerbaarheid en Zelfredzaamheid en dat dit mogelijk kan bijdragen in het tot stand brengen van lokale samenwerkingen.  Wij zouden graag een nadere toelichting willen hebben. Voorzitter, wij missen in dit voorstel de rol van een wijkraad of contact commissie. Hieraan gaat U in onze optiek geheel aan voorbij. Of voorzitter, is dit nu juist de bedoeling? In de vorige commissie vergadering met als agendapunt de burgerparticipatie zagen  de coalitiepartijen de commissies liever verdwijnen.

Vervolgens Gaarne een a:toelichting op de subsidienorm. ( bijdrage in het tekort tot een max. van € 5000,00) en b: waar vinden wij de raming van € 30.000,00 voor deze subsidieregel. Volgens het advies van B&W in de begroting van 2017, maar wij hebben het niet kunnen vinden. 

Voorzitter, afgezien of wij met dit voorstel  kunnen instemmen willen wij ten eerste de rol van de wijkraad of contactcommissie voor de inwoners vermeld zien in dit voorstel.  Zij kunnen naar onze mening een belangrijke voortrekkersrol spelen en ten tweede vragen wij ons af , gelet op de financiële situatie van onze gemeente, of het te verantwoorden valt om weer een nieuwe subsidieregel in het leven te gaan roepen. Hier kwam in de voorronde geen bevredigende antwoorden op zodat VLW heeft tegen gestemd.    

13. Besloten. Woordvoerder Ronald Hendriks.

14. Over-Gemeenten. Ronald Hendriks. Voorzitter,

Vanavond wordt ons een oordeel gevraagd met betrekking tot de begroting 2018-2021 van OVER-gemeenten. Onze fractie vindt dit een moeilijke vraag.

Daar, waar wij in 2008, samen met andere fracties uit de toenmalige gemeenteraad van Wormerland, enthousiast waren over de oprichting van OVER-gemeenten, daar waar wij toen de stellige overtuiging hadden dat een ambtelijke samenwerking met Oostzaan en Landsmeer onze gemeente een zelfstandige toekomst kon geven en garanderen, daar is nu, anno 2017 ons enthousiasme ernstig bekoeld en stellen wij ons binnen onze fractie de vraag in hoeverre wij nog verder moeten gaan met OVER-gemeenten en bekijken wij intern andere mogelijkheden voor het behoud van onze zelfstandigheid als gemeente. Wij streven er naar om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 onze voorstellen aan de raad voor te kunnen leggen.

De begroting van OVER-gemeenten leest als een reclamefolder. Zie de vele plannen die de directie aan ons bekend maakt;

Zie volledige inbreng tekst onder Over-Gemeente.

Mede op aandringen van VLW om geen besluit te nemen naar aanleiding ingekomen de brief van de ondernemingsraad Over-Gemeenten is dit onderwerp van de agenda gehaald.

15. Voorjaarsbericht.  Woordvoerder Ronald Hendriks. VLW is tegen. De voorjaarsnota, welk ons door het college wordt gepresenteerd, laat een klein tekort zien. De oorzaak van dit tekort is de lagere opbrengst voor de precarioheffing. Op zich is deze melding voor onze fractie geen verrassing. Zoals u zich ongetwijfeld nog zult weten te herinneren heeft onze fractie destijds tegen de invoering van deze heffing gestemd en gaven wij al aan dat de grondslag voor de heffing op termijn zou vervallen als gevolg van de besluitvorming daarover in ons parlement.

Wanneer wij echter wat dieper ingaan op de inhoud van het voorjaarsbericht, dan zien wij helaas andere factoren en besluiten, die onze fractie meer verontrusten.

Teneinde financiële invulling te kunnen geven aan de wensen van het college, wordt aan de gemeenteraad het voorstel voorgelegd om:

 1. € 150.000,- te onttrekken aan de Reserve Verbetering Ouderenhuisvesting

 2. € 200.000,- te onttrekken aan het Reserve Fonds Volkshuisvesting

Door deze gelden uit de reserves te onttrekken beschikt het college incidenteel over een extra bedrag van € 350.000,-. De vraag is of deze onttrekking aan deze reserves verstandig beleid genoemd kan worden. Naar het oordeel van de fractie van Liberaal Wormerland is het onttrekken van gelden uit de genoemde fondsen zeer onverstandig. VLW neemt het voor kennisgeving aan maar stemt tegen.

Volledige inbreng VLW zie Voorjaarsbericht.

Rondvraag fractie. Hans Bethlehem stelde voor om voor de komende verkiezingen een avond te houden hoe we de verkiezingen ingaan. Roald gaf aan dat eerst alle fractieleden zoals gevraagd hun ideeën kenbaar te maken, nog niet iedereen had dit gedaan, daarna kunnen we hier verder mee. Ronald Hendriks wil dit graag voor het zomerreces op een rijtje hebben.

 

Fractie vergadering 25-4-2017

Voorrondes en Raadsvergadering 9-mei 2017 

Aanwezig 25-4-2017: Ronald Hendriks, Ed van Rijn, Herman Al. Fred Groot, Kick Luttik, Hans Bethlehem. Afwezig: Henk v/d Snoek, , Alie Smit.                           Voorrondes 9-05-2017.

Woordvoerder VLW punt 1 tot 9 Ronald Hendriks

 1. opening.

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 28-02-2017:

  3. notulen raad 28-02-2017: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: Geen opmerkingen

  5. Brieven ter kennisname. Geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geenopmerkingen

  7. Rondvraag: Nog steedskomen stukken binnen met briefhoofd Oostzaan.

  8. Begroting veiligheidsregio: VLW gaat akkoord.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) wordt onze gemeenteraad gevraagd een zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het college stelt ons voor met de ontwerp begroting in te stemmen, maar wel hierbij een tweetal opmerkingen mee te sturen richting het bestuur van de Veiligheidsregio. Deze opmerkingen zijn:

 1. De begroting dient in principe sluitend te zijn.

  De ontwerp begroting laat nu een tekort zien van € 623.000,-. Dit tekort zal worden opgevangen door te nemen structurele maatregelen.

 2. Vanaf 2019 zal er een overschrijding plaatsvinden t.o.v. het plafond kapitaallasten. Dit betekent dat in 2018 een aanpassing van de investeringen moet gaan plaatsvinden om de kosten van investeringen te kunnen verlagen . Het is ons onbekend welke aanpassingen hier worden bedoeld.

Voorzitter, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is, volgens onze fractie, een mooi voorbeeld van een samenwerkingsverband waarbij de gemeenteraden feitelijk weinig of geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Deze regio is dan ook tevens een goed voorbeeld voor de woorden en beschouwingen van professor Elzinga, hoogleraar bij de Universiteit van Groningen. Elzinga heeft de gemeenteraden het afgelopen jaar diverse keren in zijn columns in het blad Binnenlands Bestuur gewaarschuwd voor het feit dat Gemeenschappelijke Regelingen gemeenteraden wel financiële verplichtingen opleggen, maar dat de gemeenteraden tegelijkertijd geen enkele invloed hebben op de uitgaven van die regelingen. Elzinga pleit voor meer transparantie en voor meer zeggenschap/betrokkenheid van de gemeenteraden bij Gemeenschappelijke Regelingen. Wellicht zou dit punt de komende tijd eens goed besproken moeten worden in het bestuur van de Veiligheidsregio. Wij verzoeken onze portefeuillehouder dit punt onder de aandacht te brengen van zijn medebestuursleden. Voorzitter, wij vragen dus geen informatiebijeenkomsten, maar een serieuze discussie over de wijze, waarop de gemeenteraden meer zeggenschap kunnen verkrijgen.

Zo behoeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de zienswijze van een gemeenteraad niet te honoreren. Men kan die zienswijze gewoon ter zijde schuiven! Wanneer een raad in dat geval zou besluiten om de gemeentelijke bijdrage, zoals opgelegd door de regeling, niet volledig te betalen, dan wordt vervolgens door de provincie die volledige  bijdrage alsnog aan een gemeente opgelegd. Het wegsturen van een gemeentelijke vertegenwoordiger door de raad zou in sommige Gemeenschappelijke Regelingen kunnen, maar ten aanzien van de Veiligheidsregio ligt dat ook moeilijk. Immers, voorzitter, veiligheidsbeleid is nu éénmaal een specifieke bevoegdheid van een burgemeester en die functionaris wegsturen als vertegenwoordiger in de Veiligheidsregio is dan ook een onzinnige bezigheid, waarmee een gemeenteraad zich beter niet kan inlaten. Kortom, voorzitter, wij zullen in onze begroting voor 2018 een bedrag van ruim € 1.2 miljoen moeten opnemen voor de Veiligheidsregio, waarbij wij helaas ook nog rekening zouden moeten houden met een eventuele  naheffing (begrotingswijziging) later in 2018 wanneer blijkt dat er geen vermindering van kapitaalslasten kan plaatsvinden voor geplande investeringen vanaf 2019 of indien blijkt dat structurele maatregelen niet voldoende zijn om het tekort van € 623.000,- over 2018  te kunnen dekken. Dit zijn op dit moment nog mooie bedoelingen, maar er is geen zekerheid dat e.e.a. ook succesvol zal aflopen. Zien wij dit juist, zo willen wij via u, voorzitter, aan de portefeuillehouder vragen. Tenslotte willen nog aandacht vragen voor het volgende.

Onze fractie wil graag vernemen waar onze Veiligheidsregio staat t.o.v. de overige regio’s in ons land. Hoe doen wij het in Zaanstreek-Waterland, waar doen wij het goed of beter en waar minder goed of slechter in vergelijk met de andere regio’s?  Hoe ligt ons kostenniveau, kost onze regio meer of minder per inwoner dan de overige regio’s en indien er verschillen bestaan, wat zijn hiervoor dan de oorzaken? Uit de stukken begrepen wij dat er in het verleden wel een soort benchmark zou zijn uitgevoerd, kan de portefeuillehouder ons informeren waar deze benchmark zich op richtte en kunnen wij de resultaten van dat vergelijkend onderzoek krijgen? Graag de reactie hierop van onze portefeuillehouder.

Voorzitter, onze fractie zal, zij het met een onzalig gevoel, instemmen met het voorstel van het college omdat wij hiertoe verplicht zijn en bij weigering mee te werken verplicht gesteld zullen worden via de provincie. Welke keuze is er dan eigenlijk? Wel verwachten wij de door ons gevraagde informatie te mogen ontvangen en ook willen wij natuurlijk op de hoogte gebracht worden van de verdere besluitvorming binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inzake de behandeling van de begroting 2018.  9. Besloten. Kunnen geen mededelingen over gedaan worden.

10. Verandering afvalinzameling: Woordvoerder: Kick Luttik. Vooralsnog is VLW niet akkoord. We bespreken vanavond het verbeterplan afval inzameling waar wij iets over willen zeggen en willen vragen aan de wethouder. Wij zijn het namelijk niet eens met de stelling dat vooraf scheiden van afval beter zal zijn dan scheiding achteraf en wel om de volgende redenen. Er is namelijk een onderzoek gedaan door de Hoogleraar Bestuur en Economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam de Heer: Raymond Gradus. De heer Gradus heeft onderzoek gedaan naar het scheiden van afval waarin hij heeft onderzocht wat efficiënter is, vooraf scheiding van afval of scheiding van afval achteraf. Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er bij scheiding achteraf 2 keer zoveel plastic uit het afval wordt gehaald dan bij vooraf scheiding, wat duidelijk blijkt uit de pilots die in Nederland en België zijn gedaan.  In België wordt aan scheiding achteraf gedaan en daar wordt meer plastic uit het afval gescheiden en zijn de kosten volgens de heer Gradus 60% minder dan in Nederland.  Voorzitter, ik weet ook niet of de wethouder zich daarnaast realiseert dat wij in onze gemeente ook flats en kleine woningen hebben die weinig tot geen mogelijkheden hebben tot het plaatsen van nog meer containers en met welk probleem de wethouder onze burgers opzadelt door nog een container te plaatsen.  Onze eerste vraag aan de wethouder is dan ook: Als onderzoek toch aantoont dat afvalscheiding achteraf zoveel efficiënter is en dat er meer plastic wordt terug gewonnen dan bij het vooraf scheiden, waarom kiest U dan, ook vanuit het milieu oogpunt gezien, als gemeente Wormerland niet voor het scheiden van afval achteraf?  Onze tweede vraag is: Heeft er een goede kosten-baten analyse plaatsgevonden van alle kosten en baten voor het kiezen van het scheiden van afval vooraf in vergelijking met het afval achteraf scheiden, en zou U deze aan ons kunnen verstrekken?

11. Aanpak peuteropvang Wormerland: W.V. Hans Bethlehem / Alie Smit.

Goed idee maar vanwege open eind en geen dekking zal VLW tegenstemmen. In uw samenvatting lezen wij het volgende: De Rijksoverheid stelt extra middelen beschikbaar aan gemeenten om het non bereik van peuteropvang aan te pakken. In dat kader zal het college de toeleiding van de jongste kinderen naar peuteropvang verbeteren. Aan de Raad wordt voorgesteld de subsidieregeling aan te passen zodat de ouderbijdrage wordt verlaagd en daarmee de financiële drempel.

In de eerste plaats vindt de fractie van VLW dit een sympathiek voorstel, zeker moeten gezinnen met een smalle beurs zich in een breed gedragen gemeenschap kunnen thuis voelen. Maar er zijn bij ons nog wel een paar vragen boven gekomen.

In de eerste plaats het extra beschikbare budget van € 9.600,-- is bedoeld om juist als extra potje te fungeren voor die specifieke gezinnen die na screening en door diplomatiek doorverwijzen van o.a. de consultatiebureaus hiermee ondersteund kunnen worden, zodat de kans voor hun kind op een betere aansluiting op het basis onderwijs beter geborgd is. Nu lezen wij dat het zeg maar opgaat in het budget voor peuterspeelzaalwerk. Dat vinden wij jammer, gebruik dat nu waarvoor het is bedoeld en niet op de verzamelhoop.

Onze tweede vraag betreft juist die verzamel hoop Peuterspeelzaalwerk: Dat extra budget was bedoeld voor de peuteropvang, als ervaringsdeskundige hebben wij een andere voorstelling bij peuterspeelzaalwerk. Misschien zien wij dat toch niet helemaal juist maar kunt U mij die verschillen wel duidelijk maken?

Onder het kopje Financiële middelen vermeld U voorts  onder budget b. groot

 € 48.000,-- dat dit bedoeld is voor onderwijsachterstanden. Naar het idee van de fractie van VLW moet dat dus terecht komen waarvoor het is bedoeld bij het basis onderwijs, want als we verder lezen dat deze rijksbijdrage verre  van toereikend is voor onze gemeente, moet je dat naar ons idee niet opsouperen voordat de peuter de leeftijd van het basisonderwijs zelfs heeft bereikt.

Als laatste willen wij opmerken wij zijn alleszins gelukkig met de openeinderegeling. Dat moet je in geen enkele besluit willen opnemen, de uitkomst daarvan staat eigenlijk al vast in de toekomst zal dit bedrag alleen maar oplopen.

Bovendien zolang de inventarisatie van de overige 25% van het peuteraanbod nog ongewis is, ofwel ze blijven thuis ofwel er is toch enige vorm opvang, zorg nu eerst voor een compleet dossier in deze en neem dan maatregelen.

12. Presentatie omgevingswet: Woordvoerder Fred Groot. Presentatie word geen actie of besluit van verwacht.

Rondvraag fractie: Ed van Rijn vroeg hoe verder met contactcommissies. Ronald zal nog persoonlijk contact leggen met de Contactcommissies en een en ander uitleggen.

Ed was wegens vakantie niet aanwezig zijn tijdens de Raadsvergadering 9-5-2017

uitleg over onze website

De afgelopen tijd is er door andere partijen nogal commentaar geweest over de website van VLW. Daarom lijkt het mij goed als de maker van deze website enige uitleg te geven aan het begin van een nieuw politiek jaar. 

Op onze website www.liberaalwormerland.nl staat "inbreng raad". Daar staat in een korte versie de in de Voorrondes en Raadsvergadering besproken onderwerpen, de volledige inbreng staat onder de diverse vermelde thema's. 

In de fractievergadering bespreken wij de komende onderwerpen van de Voorrondes en de Raadsvergaderingen en worden de woordvoerders voor elk onderwerp wat op de agenda staat vastgesteld. Gezamenlijk komen we dan tot een oordeel waarna elke woordvoerder een stukje maakt over hoe hij het VLW standpunt gaat brengen. Voor de vergaderingen krijgt een ieder van onze fractie de mogelijkheid om op of aanmerkingen door te geven.  

Deze goedgekeurde inbreng wordt ook letterlijk ingebracht tijdens de openbare vergadering en komt ook letterlijk op onze website. Het is dus niet zo, zoals gesuggereerd op Facebook, twitter en in sommige partij websites er iets anders wordt vermeld.  Je kunt het met onze inbreng eens zijn of niet maar het is wel de inbreng van Vereniging Liberaal Wormerland die in alle openheid verteld wordt, dus van gesjoemel is geen sprake. Daarnaast wordt in het rood vermeld wat er in de Voorrondes en Raadsvergadering uiteindelijk is besloten.

Dat wij niet op een motie of  amendement van andere partijen ingaan op onze website lijkt mij logisch, dat is een zaak van de betreffende partij om dat zelf naar buiten te brengen, en heeft niets te maken met selectieve weergave. Wel geven wij aan dat er een motie en of amendement gemeld is over een onderwerp en leggen ons standpunt daar over uit. Ook hier geldt daar kan je het mee eens zijn of niet, maar je weet wel waar VLW voor staat. 

Hopelijk is het een beetje duidelijk en blijft u zo op de hoogte wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen. Heeft u op of aanmerkingen over onze website, meld dit, ik sta altijd open voor verbeteringen tenslotte ben ik ook maar een amateur die het als hobby doet. U kunt dat doen via onze website en natuurlijk ook persoonlijk en of telefonisch. 0644786554. 

Ed van Rijn

Verslag fractievergadering 4-4-2017

Voorrondes en raadsvergadering van 11 april 2017 

Aanwezig 4-4-2017: Ronald Hendriks, Ed van Rijn, Kick Luttik, Alie Smit, Hans Bethlehem. Afwezig: Herman Al, Fred Groot, Henk v/d Snoek, 

Voorrondes 11-04-2017

Woordvoerder VLW punt 1 tot 7 Ed van Rijn

  1. opening.

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 21-03-2017: Bij punt 10 Beschuittoren en punt 13 Sluisstraat staat dat VLW akkoord ging dit is niet juist.

  3. notulen raad 21-03-2017: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: geen opmerkingen

  5. Brieven ter kennisname. Geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: n.v.t.

  7. Rondvraag: Vorige vergadering gevraagd naar afsluiting Enge Wormer hier officieel geen bericht van gehad. Gehoord van bewoners dat het uitgesteld is naar juni/juli 2017. Is het bekent dat dan ook de Jisperdijk afgesloten is? 

  8. presentatie Zandweg/Cargill: Woordvoerder VLW Ronald Hendriks.

Vanavond bespreken wij in deze voorronde de brief en het plan van de bewoners van de Zandweg voor een structurele oplossing van hun situatie rondom Cargill. Alvorens nader in te kunnen gaan op het plan van de bewoners dienen wij echter eerst nog even in de historie van dit conflict in te gaan opdat wij een beter begrip kunnen verkrijgen van de huidige situatie en beter zullen kunnen begrijpen waarom wij vanavond tot een oplossing moeten komen.

Zoals al bleek in de voorronde konden de andere partijen zich niet vinden in de inbreng van VLW. Vandaar dat VLW een motie ingediend heeft in de Raadsvergadering. De VVD vroeg een schorsing aan om te kunnen overleggen met de andere coalitiefracties en de SP. Bij terugkomst bleek dat men wel sympathiek tegen de motie aankeek maar dat men de tekst niet juist vond. VLW was bereid om de tekst aan te passen maar na een volgende schorsing bleek dat alle coalitiepartijen en de SP ook een aangepaste motie niet zouden steunen. Waarop VLW de oorspronkelijke tekst in stemming gebracht heeft. Zoals verwacht stemden allen tegen waardoor deze motie werd verworpen.

Zie voor de gehele inbreng en onze motie in menu “Zandweg/Cargill”

  9. Zienswijze Consensus. Woordvoerder VLW  Ronald Hendriks. VLW gaat akkoord.

10. Contactcommissies en dorpshuizen: W.v Fred Groot.
Volledigheidshalve gaan wij als fractie van Liberaal Wormerland uit van de laatst ontvangen brief van 5 april jl. waarin vermeld: Het college hecht er aan tijdens deze avond een inhoudelijke bijdrage aan het debat te kunnen leveren, enz.

De fractie Liberaal Wormerland is van mening dat voor de helderheid van de discussie, welke wij vanavond met elkaar voeren, even stilgestaan moet worden bij de oorsprong van de voorstellen, welke aan ons worden voorgelegd. Wij kunnen hierover het volgende onder de aandacht brengen:

In het coalitieakkoord, geldend voor de huidige raadsperiode,  afgesloten door de VVD, GroenLinks, CDA en PvdA spreken partijen uit dat “iedereen moet kunnen meespreken en moet kunnen mee doen”. Om dit doel te bereiken stellen de partijen vast dat burgerparticipatie hierbij een belangrijk instrument moet zijn. Mooie woorden, maar tot dusverre ook loze woorden, want deze coalitie heeft de afgelopen drie jaar op geen enkele wijze invulling gegeven aan deze belofte.

Tijdens de voorronde kon de Wethouder geen toezeggingen doen over de wensen en opmerkingen van VLW zodat onze fractie tegen moest stemmen met een stemverklaring. (stemverklaring is een korte uitleg waarom men voor of tegen stemt.) 

Zie de gehele inbreng onder menu “Dorpshuizen.” 

11. Opheffen Baanstede: W.v. Hans Bethlehem.  
Meneer de voorzitter: Voor ons ligt de vraag in te stemmen met opheffen van de GR Baanstede. De procedure van ontvlechten is afgerond en nu kunnen we opheffen. De fractie van VLW heeft nog wel enige opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder. Allereerst nog dank voor het beantwoorden van de door ons gestelde vragen, daaruit is duidelijk geworden dat de oude kosten bovenop de frictiekosten komen.

In 2011 heeft het toenmalig college onderzoek laten verrichten of er een mogelijkheid was om uit Baanstede te stappen. Echter de schok was groot toen bleek dat er grote schulden waren bij Baanstede en er werd afgezien van de uittreding omdat het onbetaalbaar bleek voor Wormerland. Die schuld is echter tot op heden nog nooit ingelost en wij hoorden er niemand meer over, dat bevreemd ons terwijl er op 1 februari 2016 wel opdracht is gegeven een liquidatieplan te maken. We zijn ruim een jaar verder de verdeelsleutel is 30% inwoners en 70% FTE hoe denkt de wethouder het dit keer wel te financieren.

Tijdens de voorronde ging de portefeuillehouder  in op de wensen en bezwaren van VLW waardoor onze bezorgdheid voor een groot deel werd weggenomen. De uitleg en toezeggingen,  mede omdat het financiële gedeelte behandeld gaat worden in een later stadium, heeft onze fractie besloten om positief voor te stemmen tijdens de Raadsvergadering.

Zie voor gehele inbreng in menu “Baanstede”

12. Beleidsplan Jeugdhulp: W.v. Alie Smit de Ridder
Vanavond wordt aan de Raad voorgelegd Het Beleidsplan jeugdhulp 2017 met de vraag deze te willen vaststellen in de Raadsvergadering. In de stukken onder het kopje Probleem zegt U : Anders dan in het vorige beleidsplan geeft het nieuwe beleidsplan ontwikkelrichtingen weer en geen specifiek concrete doelen. Op hoofdlijnen laten we zien waar de gemeente naar toe wil. Aan de ontwikkelrichtingen zijn wel onze ambities gekoppeld. Kijk voorzitter en daar begint voor onze fractie van VLW eigenlijk de rode draad. Een van die ambities  zou volgens ons communicatie moeten zijn, daar moet vol op worden ingezet. In eerdere vergaderingen hebben wij daar al meer dan eens op aan gedrongen, zorg nu voor goede communicatie in met name de Zaankanter, we hebben een prachtig Zorglogo, plaats dat bij iedere uitgave met daaronder, spreekuren, telefoonnummers, Adressen van hulpverleners zoals Jeugdhulp en Centrum Jong waar kunnen mensen terecht met hun probleem. In de voorronde gaf de portefeuillehouder aan dat zij zich kon vinden in de aanbevelingen van VLW en daar aandacht aan zou besteden. Dit was voor onze fractie genoeg reden om in te stemmen met het beleidsplan.

Zie voor hele inbreng "Jeugdzorg

13. Verordening Blijvers lening: W.v. Alie Smit-de Ridder.

VLW gaat akkoord maar heeft nog enkele opmerkingen en vragen. Het voor ons liggende  stuk m.b.t. de verordening Blijvers lening Wormerland 2017 vinden wij sympathiek. Het is echter best wel ingewikkeld als de gemeente opeens participeert in bancaire zaken. De fractie van VLW wil dan ook beklemtonen en daarop graag een reactie van de portefeuillehouder, dat er zeer zorgvuldig zal worden omgegaan met persoonlijke informatie , er goede afspraken en spelregels zijn en dat de draagkracht bij het eventueel aflossen niet uit het oog wordt verloren. Wij stemmen pas  in met een goed en gedegen communicatieplan voor deze doelgroep. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het huisje is afbetaald, men b.v. zonder pensioen en dat zijn er best veel onderschat dat niet, net aan kan rondkomen van de AOW, doorstromen zit er niet in en de prijs van een aanleun woning in b.v. Torenerf is schrikbarend. Dat is de andere kant van het verhaal.

De doelgroepen zouden misschien best willen en beetje bij beetje worden ont zorgt om toch te kunnen blijven genieten van hun oude dag, maar zitten klem. Niemand wil graag in de schuld staan zeker niet op die leeftijd, als het onder hypothecaire lening gaat vallen staan we achter in de rij, bekijk de situatie grondig en coulant, mogelijk kan de aflossing pas plaatsvinden bij eventueel overlijden of verkoop. Wij geen rente, maar die standaard is toch al nihil, en de senior heeft nog even uitstel van e.a. Wormerland scoort nu eenmaal hoog op de ladder van de vergrijzingsgolf. Hoe gaan we dit oplossen ook in de toekomst.

Na een goed debat in de voorronde waar de Wethouder alle vragen heeft beantwoord en aandacht zou geven aan de VLW inbreng konden wij positief onze steun verlenen. 

Als ingelast agendapunt kwam een presentatie van de aangelegde watervoorziening in Ghana, die tot stand gekomen is door Wormerland in samenwerking met cacaofabriek ADM/de Zaan tegenwoordige naam “Olam”. Afgesproken is dat dit geen politiek issue is vandaar dat dit  niet op de VLW website staat. Het heeft uitgebreid in het jaarlijkse blad van Wormerland gestaan. Namens Wormerland zitten Jan Stevens, Henk Roeleveld, Ed van Rijn in de commissie bijgestaan door Irene Vrolijk, Wethouder Fens, Judith den Otter (schoolhoofd de Harpoen en Wijde Wormer), Michiel Kokken (Olam) Dick de Graaf (als bemiddelaar in de cacao sector in o.a. Ghana).   

20-3-2017 extra voorronde

concept woonvisie. W.v. Fred Groot. Op 14 maart j.l. om ca. 16.00 uur, de dag waarop 's avonds de fractie van Liberaal Wormerland haar vergadering houdt, wordt ons nog even snel de concept woonvisie toegezonden om deze tijdens een extra vergadering op 20 maart te gaan behandelen.       Om hierop gedegen op- en/of aanmerkingen en suggesties te geven door onze fractie, daar is toch echt deze tijd te kort geweest.  Deze concept woonvisie is dan ook nog niet door onze gehele fractie becommentarieerd en de gegeven suggesties hedenavond zijn voor wat onze fractie betreft dan ook onder voorbehoud.

Wij stellen U voor dit agendapunt terug te nemen naar het Presidium alwaar het geagendeerd kan worden voor een volgende Raadsvergadering waarin de Raad deze visie kan vaststellen. Afgezien van deze inleiding kunnen wij vaststellen dat hier een uitvoerig rapport voor ons ligt met gelukkig duidelijke informatie over de gemeente Wormerland. Wat wij wel jammer vinden en dit wordt niet weersproken in het plan is dat wij ons teveel aan de MRA moeten committeren. De Vereniging Liberaal Wormerland vindt namelijk het Lokale Belang  veel belangrijker!  Bouwen voor eigen behoefte spreekt ons veel meer aan!  Op pagina 11 onder het hoofdstuk Plancapaciteit spreekt u over ca. 400 woningen! Waar we die zullen gaan bouwen blijft nog even de vraag! Op pagina 14 geeft u een aantal toelichtingen Specifiek voor Wormer en Lint. Wij geven aan:  Hoe denkt u om te gaan met:

het clusteren van de nu nog aanwezige voorzieningen enz, enz.

het creëren van een woonservicezone in kleine kernen het stimuleren van herstructurering en hergebruik van waardevolle monumentale panden door een nieuwe functie in Jisp. Waar denkt u dan aan?

het Buitengebied.  Wilt u hier agrarische gronden gaan aanpassen voor woonbestemming?  Deze mening deelt de fractie van VLW in zijn geheel niet. Als wij hieraan gaan toegeven wordt binnen de kortste tijd de gehele Wijde- en Enge Wormer volgebouwd en dat mag nooit gebeuren!!

het onder voorwaarden woningsplitsing bij cultuur historische stolpen mogelijk te maken?  het wijzigen van de bestemming bij zorgboerderijen.

Wethouder Schalkwijk gaf uitleg dat het geen vaste besluiten waren maar meer een uitleg wat eventueel de mogelijkheden waren. Alle partijen werd gevraagd om opmerkingen/toevoegingen zo spoedig mogelijk in te dienen zodat in juli een besluit genomen kan worden.

Fractievergadering 14-3-2017

Voorrondes en Raadsvergadering 21 maart 2017

Aanwezig 14-3-2017: Ronald Hendriks, Ed van Rijn, Herman Al. Fred Groot, Henk v/d Snoek, Kick Luttik, Alie Smit, Hans Bethlehem.

Ook de heren Martijn van Malsen en John de Smit waren aanwezig namens 21 buurtbewoners  van het verenigingsgebouw die een zienswijze hebben ingediend. Er was een gesprek geweest op 23 januari met Wethouders Fens en Van Waaijen. Hier zou een verslag over gemaakt worden maar tot op heden hadden zij dit niet gekregen. 

Woordvoerder VLW punt 1 tot 7 Ed van Rijn

  1. opening.

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 28-02-2017: pagina 2, daar staat dat VLW geen gronden ziet om een verklaring van geen bedenkingen niet af te geven. We hebben wel degelijk een voorbehoud gemaakt zoals o.a. de openingstijden, riool afvoer en parkeren. Ook is schriftelijk gevraagd om de antwoorden van vragen door de andere partijen gesteld ons mede te delen. antwoorden zijn binnen gekomen.

  3. notulen raad 28-02-2017: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven:

  5. Brieven ter kennisname. geen

  6. stukken ter besluitvorming:

  7. Rondvraag: VLW is benaderd door de gebroeders Ofman (bloemen en planten) over de plannen dat de Enge Wormer wordt afgesloten in mei voor reparatie van de brug. Zij hebben in een vroeg stadium gevraagd, zowel schriftelijk als in persoonlijke gesprekken om dat niet in deze maand te doen daar in mei een groot deel van hun jaarinkomsten verdiend moet worden. We vragen ons af waarom er geen rekening gehouden kan worden met kleine ondernemers. Burgemeester zal dit met de portefeuillehouder opnemen.

  8. bestemmingsplan Wormer-lint: W.v. Kick Luttik. Er wordt vanavond van ons als gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met een aantal besluiten omtrent het bestemmingsplan Woonkern Wormer en Lint 2017.

Het betreft een viertal besluiten waarvan gevraagd wordt hieraan onze zienswijze of goedkeuring te geven. Dat is nogal een hele opgave, omdat er volgens onze fractie dingen zijn die niet juist zijn of niet goed uitgewerkt zijn.

Het gaat wat ons betreft over een aantal zaken zoals het bestemmingsplan. Volgens onze gegevens is dit plan gewijzigd, specifiek gaat het hier om Dorpsstraat 206. Is hier sprake van een functiewijziging, van een maatschappelijke naar een gemengde bestemming ?  Dat wil dus eigenlijk zeggen is het pand bedrijfsmatig of ook voor bewoning ? Voorts is bij ons ook de vraag gerezen of er wel voldoende naar de omwonenden is geluisterd betreffende de overlast die deze mensen nu reeds hebben. En waarschijnlijk nog meer zullen krijgen omdat er veel meer activiteiten ontwikkeld zullen gaan worden door de eigenaren van Groos. Zo komt er een extra café of foyer bij ten gunste van het nieuwe dorpstheatertje zonder dat er geluidswerende voorzieningen worden of kunnen worden aangebracht, welke volgens ons zeer noodzakelijk zijn. In het verleden moesten zulke voorzieningen wel worden aangebracht op de Zandweg, waar toen café Landzicht was gevestigd.

Zie voor de volledige inbreng kopje Wormer-Lint.

  9. Besloten. W.v. Alie Smit. Hier kunnen geen mededelingen over gegeven worden.

10. Zwarteweg 10 Wijdewormer: W.v Ed van Rijn.

Voorzitter tijdens de 1ste ronde op 28 februari hebben we geluisterd naar de insprekers van zowel de indiener als de nabij gelegen bewoners. Daaruit bleek dat men geen vertrouwen had in het nakomen van gemaakte afspraken van de indiener. We hebben op 14 maart antwoord gehad op zowel onze vragen als die van de andere partijen. Onze vragen zijn daarmee beantwoord. Onze dank daarvoor. Wel vinden wij het antwoord op punt 2: “geeft de APV voldoende waarborgen dat gemaakte afspraken ook gehandhaafd zullen worden, bij overtreding van een van de voorschriften, zal het college handhavend moeten optreden. Aangezien wij in ons amendement aangegeven hebben dat wij akkoord zouden gaan mits aan onze bezwaren zou worden toe gegeven blijven we bij onze toezegging. Ons besluit verwoord in het amendement komt mede doordat de contactcommissie en bewoners eerder geen bezwaar hadden tegen het “Theehuis” op zich maar tegen o.a. de openingstijden en het autoverkeer/parkeren op de Zwarteweg.

 Wethouder van Waaien gaf aan dat er zorgvuldig wordt gekeken of aanvrager zich aan de gemaakte afspraken zou houden. Zo niet zal er opgetreden worden.

Zie voor de vragen/antwoorden kopje Dorpskern Wijdewormer 

11. Sluisstraat Oostknollendam: W.v Fred Groot.

Vanavond verzoekt U ons  middels de ontvangen stukken over bovengenoemd onderwerp een zienswijze te geven op het plan met de bedoeling te kunnen komen tot een verdere planontwikkeling hetgeen moet leiden tot het wijzigen van het bestemmingsplan en de realisatie van de herontwikkeling Sluisstraat te Oostknollendam.

De fractie van Liberaal Wormerland is verheugd dat er na 1976 weer naar de haalbaarheid van  een bouwplan in de kern Oostknollendam is gezocht. Het is ook één van onze speerpunten geweest tijdens de vorige gemeenteraadverkiezingen.  Het realiseren van woningbouw is dan ook echt nodig, want de LEEFBAARHEID in deze kleine kern staat op het spel!  Is het dan zo dramatisch zult u zich afvragen!  Wij als Liberaal Wormerland kunnen dat volmondig met een JA bevestigen.

Zie voor onze volledige inbreng Sluisstraat kopje “Oostknollendam”

12. Beschuittoren: W.v. Ronald Hendriks. Door de colleges van B&W van Oostzaan en Wormerland wordt ons een voorstel gedaan inzake de financiële afhandeling van de realisering van het bouwplan Beschuitstoren aan de Dorpsstraat te Wormer.

Onze eerste vraag is of het college van Wormerland ons kan uitleggen welke rol/taak het college van Oostzaan heeft in dit voorstel. Wat is de bemoeienis van Oostzaan hierbij? Het volgende besluit van de gemeenteraad wordt gevraagd:

 1. Een krediet vast te stellen van € 210.000,-

 2. Een huurovereenkomst aan te gaan met de Stichting Beschuitstoren voor de duur van 10 jaar

 3. Na 10 jaar uit gaan van een restwaarde van € 90.756,-, welk bedrag bij het niet verlengen van het huurcontract door WormerWonen en de Stichting Beschuitstoren aan de gemeente zal worden terugbetaald

 4. De financiële mutaties te verwerken in het voorjaarsbericht 2017

Voorzitter, ondanks onze eerdere bedenkingen tegen dit plan, heeft onze fractie destijds wel haar instemming gegeven voor de realisering daarvan. Onze instemming was echter niet van harte omdat wij liever een andere invulling hadden gezien voor deze locatie. De bouw van kleine woningen, geschikt voor senioren had onze voorkeur gelet op de nabije aanwezigheid van het zorgcentrum Torenerf.

Als fractie hebben we wegens te hoge kosten besloten dit niet te steunen.

13. toetreding omgevingsdienst: W.v. Ronald Hendriks.

Het college vraagt de gemeenteraad toestemming te geven om toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. Deze regeling is een openbaar lichaam en de toetreding geldt de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden drie varianten voor een samenwerking aangegeven, te weten:

 1. Een openbaar Lichaam. Dit lichaam heeft een eigen rechtspersoon

 2. Een bedrijfsvoering organisatie. Ook dit lichaam heeft een eigen rechtspersoon

 3. Een gemeenschappelijk orgaan. Dit lichaam is geen rechtspersoon.

De gemeenschappelijke regeling is de lichtste vorm van samenwerking tussen gemeenten. In de Wet Gemeenschappelijke regelingen is nadrukkelijk vastgelegd dat deelname van een gemeente is gebaseerd op vrijwilligheid en dat de raad slechts instemming kan onthouden wegens strijd met de wet of strijd met het algemeen belang’.   Bij stemming waren alleen VLW en GroenLinks tegen toetreding.

Zie voor de volledige inbreng kopje omgevingsdienst.

14. Bestemmingsreserve: W.v.Ronald Hendriks.

Het college stelt de raad voor om een bedrag van € 500.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve NUON-gelden en toe te voegen aan de reserve Duurzaamheidsleningen. Daarnaast vraagt het college toestemming om de NUON-gelden met een restantbedrag van € 1.067.753,- toe herbenoemen naar de bestemmingsreserve Duurzaamheid en jaarlijks hiervan een bedrag van € 25.000,- in de begroting op te nemen ten behoeve van duurzaamheidsinitiatieven.

Voorzitter, het volgen van dit voorstel betekent dat de reserve NUON-gelden zal worden opgeheven en vervolgens stap voor stap zal worden leeggeplukt voor initiatieven, welke klaarblijkelijk alleen door het college beoordeeld zullen gaan worden.

De fractie van Liberaal Wormerland is met dit voorstel niet gelukkig. Zoals wij eerder al diverse keren hebben aangegeven, zien wij dat het college de eerder zorgvuldig opgebouwde reserves aanspreekt voor allerlei zaken, waarbij je vraagt kunt stellen in hoeverre hiervoor ook de echte politieke steun bestaat en niet alleen de steun aan de fractie van GroenLinks vanuit vermeende en niet heldere coalitiebelangen, waarbij de coalitie de gelederen wil sluiten en afwijkingen niet wil toestaan aan eigen partners.

Zie voor volledige inbreng kopje Bestemmingsreserve.

Rondvraag fractie: Herman Al kwam met het verzoek om wat te doen aan het ophalen van gescheiden plastic. Dit kwam voort uit een krantenbericht dat bij aflevering bij de vuilverwerking alles weer op een hoop gegooid werd. De fractie ging daar mee akkoord. Alie gaat samen met Herman dit in een stuk voorbereiden.

Fractievergadering VLW van 8-2-2017

voorrondes en raadsvergadering 28-2-2017

Aanwezig 24-1-2017: Ronald Hendriks, Ed van Rijn, Herman Al. Fred Groot, Henk v/d Snoek, Kick Luttik. Afwezig Alie Smit vakantie, Hans Bethlehem door ziekte. 

Voorronde 28-2-2017 Woordvoerder VLW punt 1 tot 7 Ed van Rijn

  1. Tijdens de inloop deelden de bewoners van de Zandweg hun plan uit voor een oplossing over het geschil met Cargill aan de aanwezige Raadsleden.

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 20-12-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 20-12-2016: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: punt 7 Sociale werkplaatsen, VLW wil dit in het presidium voor een voorronde aanmelden.

  5. Brieven ter kennisname. geen

  6. stukken ter besluitvorming: realiseren van burgerhulpposten in Jisp en Oostknollendam.

 VLW had een debat aangevraagd met het College over de eventuele hulpposten in Jisp en Oostknollendam. VLW gaat wel akkoord onder voorwaarde dat als de kosten bekent zijn dit eerst met de Raad te bespreken voordat er definitief een besluit genomen zal worden. De Burgemeester (portefeuillehouder)  gaf aan het daarmee eens te zijn en het een goede zaak was dat dit door VLW werd aangedragen 

7. rondvraag: In de voorronde van 29 November over de woonvisie kwamen we tijd tekort voor een 2de ronde. Beloofd was de nog niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden maar dat is niet gebeurd. Burgemeester zegde toe dit na te gaan.

  8. Zwarteweg 10 Wijdewormer: W.v Ed van Rijn. Hoewel bij de behandeling in de voorronde van 17 november 2016 gesteund door alle partijen dit onderdeel van de agenda is gehaald komt het nu weer terug. Het blijkt dat er juridisch geen gronden zijn om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Vandaar dat het College het weer aan de Raad voorlegt.

VLW heeft op 8 december 2015 een amendement ingediend waarin wij medewerking wilde verlenen onder zeer strikte voorwaarden zoals vermeld in het amendement.  Als insprekers waren er de bewoners Piet van Twisk, Dik Appel en de aanvrager de heer Kwantes. Door tijdgebrek kon de wethouder geen vragen meer beantwoorden. Verzoek was dat alle partijen hun vragen schriftelijk op papier zouden zetten zodat de antwoorden ook schriftelijk aan de raadsleden konden worden toegezonden. In de volgende vergadering van de raad op 28 maart zal dit nogmaals op de agenda komen.

  9. Algemene Plaatselijke Verordening (APV): W.v Kick Luttik.

Voor ons ligt het voorstel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2017.

Van ons wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel van het college om in te stemmen met het vaststellen van de A.P.V en de beleidsregels. Vanwege diverse belangrijke veranderingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2017 dienden er nogal wat punten gewijzigd te worden.  Onder andere de diverse aangegeven beleidsregels die genoemd worden zoals onder punt 3 het opium beleid, evenementen, bermmonumenten beleid en de wet BIBOB. Doel van de wet BIBOB is dat o.a. Gemeentes, Provincies en Ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies getoetst worden door het landelijk bureau BIBOB dat onder het ministerie van Justitie valt.

Er zijn ook diverse belangrijke veranderingen in aan gebracht en nieuwe wijzigingen toegepast, zoals het tegen gaan van hinderlijke beplanting en van gevaarlijke voorwerpen zoals snoeren over de weg. Ook het optreden tegen voorwerpen op, in .of boven het water en het optreden tegen sloopauto’s op de openbare weg. Een zeer belangrijk zaak vinden wij punt 5.25 betreffende de ligplaatsen woonschepen, daar is toch een grote wildgroei in ontstaan Nu kan er beter op gehandhaafd worden. Als fractie van VLW kunnen wij op alle beleidsregels onze goedkeuring geven.

10. Onderzoek fijnstof rotonde: W.v Ronald Hendriks.

In september 2016 heeft onze fractie in het Presidium voorgesteld om de uitstoot van fijnstof te meten op en langs de Noordweg in Wormer. 

De reactie van het college op ons voorstel heeft lang geduurd, maar uiteindelijk ontvingen wij dan toch alsnog de door ons gevraagde reactie. In haar eerste reactie/memo gaf het college aan dat volgens de Omgevingsdienst IJmond een nadere meting van fijnstof op en langs de Noordweg niet nodig was. Immers, zo vond de Omgevingsdienst, was de wegstructuur met de komst van de minirotonde niet wezenlijk veranderd. Wel werd aangegeven dat er nooit een echte fijnstof meting had plaatsgevonden. Het college op haar beurt sprak zich niet uit over de wenselijkheid van de door ons gevraagde meting. Het college gaf alleen aan dat er gemeten zou kunnen worden, maar dat de kosten daarvoor hoog waren, te weten € 30.000,-.

In de voorronde bleek dat de andere partijen VVD, CDA, SP, GroenLinks en PvdA geen voorstander waren van een meting. Ook de wethouder gaf aan dat in Wormerland de lucht ver onder de gestelde norm ligt waardoor meting overbodig is. 

De motie van VLW in de Raadsvergadering werd door de andere partijen verworpen.

Zie voor de volledige inbreng en onze Motie: kopje Fijnstof 

 

Fractievergadering VLW van 24-1-2017

voorrondes en raadsvergadering 30 + 31-1-2017

Aanwezig 24-1-2017: Ronald Hendriks, Ed van Rijn, Hans Bethlehem, Fred Groot, Henk v/d Snoek, Kick Luttik, Alie Smit, Herman Al. 

  Voorronde 30-1-2017 Huisvesting gemeentehuis: W.v Ronald hendriks.

Vanavond bespreken wij in deze voorronde van de gemeenteraad de plannen van het college en van de directie van OVER-gemeenten met betrekking tot de beveiliging en de huisvesting van de gebruikers binnen ons gemeentehuis.

Allereerst willen wij opmerken dat onze fractie bijzonder verbolgen is over de wijze, waarop het college en de directie van OVER-gemeenten hierin te werk zijn gegaan. Wij kunnen hiervoor de volgende redenen geven:

Zie voor de volledige tekst en de motie onder Over-Gemeenten

  Voorronde 31-1-2017 Woordvoerder VLW punt 2 tot 8 Ed van Rijn

  2. Presentatie Reken Kamer Commissie: Nienke Torensma en Cees Rootjes gaven een uitleg over de werkwijze in samenwerking met de gemeentes.

  3. vaststellen besluitenlijst voorrondes 20-12-2016: geen opmerkingen

  4. notulen raad 20-12-2016: geen opmerkingen

  5. ingekomen brieven: Brieven 20 tot 26 zienswijze bestemmingsplan tevens bezwaarschriften wijziging horeca en drankvergunning staat als voorbereiding B&W te boek. VLW wil daar graag op terugkomen als agendapunt 7 aan de orde is en wel bij punt 4 drank- en horecavergunning.

  6. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  7. stukken ter besluitvorming: bij punt 3: Gemeenschappelijker Regeling (GR) 2016 Veilheid Regio Waterland-Zaanstreek (VRZW). VLW wil dit graag in een voorronde daar wij van mening zijn dat het niet strookt met de afspraken die gemaakt zijn met de portefeuillehouder. Als daar geen steun voor is willen we er een debatpunt van maken. Beide voorstellen werden niet gesteund door de andere partijen. VLW zal een stemverklaring uitbrengen waarom tegengestemd wordt.

Punt 4: drank en horecavergunning Wormerland. Hier zouden we op terugkomen en wel om de volgende reden: Er liggen zoveel bezwaarschriften en zienswijzen waarvan de indieners nog geen bericht gehad hebben dat het VLW onjuist lijkt om dit dan als hamerstuk op de agenda te zetten. We vragen dan ook om dit voorlopig terug te nemen en weer op de agenda te zetten als de behandeling heeft plaatsgehad met de indieners. Wij hopen dan ook dat de andere partijen die tenslotte allemaal aandringen om te luisteren naar de inbreng van burgers hier ook de daad bij het woord voegen en ons te steunen om dit van de agenda te halen. Ook hier was bij de andere partijen geen steun voor te vinden zodat dit in de Raad is aangenomen. VLW heeft tegengestemd en een in een stemverklaring uiteen gezet waarom wij tegen stemden.

  8. rondvraag: VLW wijst er nogmaals op dat brieven met verkeerde briefhoofden gebruikt worden.

  9. Veiligheid presentatie: W.v Ed van Rijn. Burgemeester Tange, hoofden van de Brandweer en Politie gaven een uitleg over de stand van zaken en hoe het afgelopen jaar is verlopen. Over een eventuele noodhulppost Jisp en Oostknollendam komt nog een uitnodiging voor een bespreking met de Raadsleden en betreffende ambtenaren.

10. Presentatie omgevingsdienst: W.v Alie Smit: Er werd een goede uitleg gegeven hoe de omgevingsdienst werkt.

11. Neck Zuid: W.v Ronald Hendriks. In 2007 werd door het toenmalige college van B&W een planopzet besproken met de raad om het onderhoud van de gemeentelijke sportterreinen over te dragen aan de betreffende sportverenigingen. Het betrof hier de sportaccommodaties in Wormer, Jisp, Neck en Oostknollendam. De voorgestelde opzet moest leiden tot minder kosten voor de gemeente en was derhalve een plan om kosten te besparen. De idee was dat de verenigingen zelf goedkoper dat onderhoud zouden kunnen uitvoeren en dat de gemeente deze kosten zou gaan vergoeden. In het plan van het college werd opgenomen dat alvorens de velden voor onderhoud zouden worden overgedragen, de gemeente deze velden zou gaan renoveren. Zo kon worden voorkomen dat de sportverenigingen al bij de start in een soort van achterstandssituatie (dus ook in financiële problemen) zouden komen.

De renovatie moest worden bekostigd door de bouw van woningen in Wormer, Jisp en Neck en niet in Oostknollendam.

Zie voor de volledige VLW inbreng onder kopje Neck-Zuid.

Wethouder van Waaijen gaf op alle vragen een goede uitleg. VLW heeft ingestemd met het gevraagde: voortgang Neck-Zuid.

12. Onderhoudsplan Watersysteem: W.v Fred Groot. In de aan ons toegezonden stukken betreffende Vaststellen Onderhoudsplan Watersysteem Wormerland verzoekt U ons hedenavond kennis te nemen van het voornemen een aanpassing van dit systeem te doen naar de huidige actuele situatie.  Hiervoor heeft U aan de hand van een analyse op basis van assetmanagement een nieuw onderhoudsplan laten opstellen door Ingenieursbureau INTECH BV  voor het stedelijk water in Wormer, Jisp, Spijkerboor, Oostknollendam en Neck.  Een 24 pagina's tellend rapport,  waarin alle ins- en outs worden beschreven aangaande het toekomstige beheer en onderhoud.  T.a.v. Beheer en onderhoud wordt een weloverwogen besluit genomen en zijn de financiële gevolgen structureel in kaart gebracht. In uw plan geeft U aan dat dit nieuwe plan aansluit op een moderne manier van beheer en onderhoud, m.a.w. U gaat mee met de tijd.  Een prima gedachte,  zeker gelet op de te verwachten overname van het onderhoud van het stedelijke water door het HHNK. Wij nemen aan dat  het onderhoud in het huidige plan nog tot 2020 doorloopt en daarna wordt overgedragen aan het HHNK.                                                                                                                                      De Financiën: In dit voorliggende voorstel geeft U aan dat er op dit moment jaarlijks € 90.000,00 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve waaruit de dekking voor de werkzaamheden plaats vindt.  U gaat zelfs verder en denkt dat dit bedrag de komende jaren kan worden bijgesteld naar € 80.000,00.  VLW heeft daarom positief gestemd.

13. Bartelsluisbrug: W.v Kick Luttik. De Vereniging Liberaal Wormerland heeft Uw voorstel goed bestudeerd en in de fractie besproken. Wij kunnen niet anders dan de conclusie trekken dat we het een goed en gedegen uitziend plan vinden, dat onze instemming zal hebben. De breedte van de brug van maximaal 3,5 meter, met aan beide zijden 0,75 meter te gebruiken als voetpad, nodigt in ieder geval niet uit tot een intensiever gebruik van de brug dan waarvoor hij hier aangelegd wordt. Onze complimenten voor het werk dat verzet is om tot dit ontwerp te komen. Ook de kleurstelling past precies bij het buurtje. Wel willen wij nog opmerken dat voor de bedrijfsvoering van de diverse bedrijven het toelaatbaar gewicht minimaal 7.5ton per as moet zijn. Voorts wil onze fractie de wenselijkheid van een apart FIETSPAD in de onderdijk opnieuw aan de orde stellen. De fietsers zouden dan veilig kunnen fietsen zonder last te hebben van het autoverkeer. Wij hebben dit al eerder kenbaar gemaakt in vorige vergaderingen over dit onderwerp. Aan de veiligheid van de fietsers dient prominent aandacht te worden geschonken. Als gemeente zijn wij verplicht de veiligheid van fietsers te garanderen en het aanleggen van een apart fietspad zou daaraan kunnen voldoen. Misschien is zelfs het HHNK geïnteresseerd om hierin te participeren. In elk geval zullen de fietsers er ontzettend mee gebaat zijn. VLW stemt in met het gevraagde.

Tijdens de Raadsvergadering werd Ed van Rijn benoemd tot Raadslid.

 

Fractievergadering 13 december 2016

Raadsvergadering op 20 december 2016

Aanwezig 13-12-2016  Ronald Hendriks, Alie Smit, Herman Al, Fred Groot, Marcel van Tol, Kick Luttik, Henk v/d Snoek, Hans Bethlehem en Ed van Rijn.

Afwezig: Jos Korver, Jan Biere.

             woordvoerder punt 2 tot 7 Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst 22-11-2016: VLW gaat akkoord

  3. vaststellen notulen 8-11-2016 + 22-11-2016: VLW had nog enkele vragen die schriftelijk zouden worden beantwoord vanwege tijdsgebrek. Tot op heden geen antwoord. Zijn op 20-12-2016 binnen gekomen.

  4. ingekomen brieven: brief 9: Ministerie Onderwijs geeft groen licht voor nieuwe basisschool. Uitgangspunt van het experiment was dat deze school terug naar Knollendam zou gaan. Is daar rekening mee gehouden bij de nieuwbouw? Portefeuillehouder burgemeester Tange gaf aan dat de toezegging om bij nieuwbouw 2 woningen beschikbaar te maken voor eventuele terugkomst van de basisschool van de baan is daar er geen aanvraag daarvoor is ingediend. Wel is er een aanvraag geweest door het bestuur van “Eigenwijs” waar in staat dat deze in de leegstaande lokalen van “Wormer Wieken” start. Vandaar dat het college terugkomt op eerder toegezegde uitspraken.
  5. stukken ter kennisgeving:
De gemeenschappelijke regeling gaat VLW inbrengen  in het presidium voor een voorronde.

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen.

  7. rondvraag: Hoe gaat men verder met het gymzaaltje in Oostknollendam? Burgemeester gaf aan dat hier nog geen besluit over is genomen.

  8. Beleid sociale zaken: woordvoerder Alie Smit.  VLW gaat akkoord. Voor ons ligt het onderwerp: Beleid Sociale Zaken 2017.

Er wordt een besluit gevraagd over de volgende punten: In te stemmen met de wijziging om de doelgroep in de verordening maatschappelijke Participatie kinderen Participatie wet Wormerland 2015 te vergroten, van een inkomen tot 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm, en deze wijziging per 1 januari 2017 in te laten gaan.

 1. In te stemmen met de Verordening maatschappelijke participatie senioren. Participatiewet Wormerland 2017 en deze per 1 januari 2017 vast te stellen.
 2. In te stemmen de Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek -Waterland - Wormerland 2017 en deze verordening per 1 januari 2017 in te laten gaan.
 3. De verordening bijzondere bijstand Wormerland 2015 in te trekken per 1 januari 2017.

Voorzitter, het is een technisch verhaal, naar idee van de onze fractie steekt het goed in elkaar. We zijn verheugd dat de grens met 10% wordt  opgetrokken naar 120%  van de bijstandsnorm. Echter we hebben nog wel een vraag aan de portefeuillehouder met betrekking tot het onderwerp Verordening Maatschappelijke Participatie Senioren Wormerland 2017:

Vraag. Kunt U aan ons uitleggen wat de bedoeling is van het budget ad 17.500,-- op jaarbasis. Lees  minder dan 1 euro per inwoner per week (ca. 350 inwoners), maar vooral wat U daarvan denkt te realiseren, voor dat bedrag. Of is het een mooi “kerst” verhaal? graag Uw uitleg. Portefeuillehouder Fens gaf aan dat juist vandaag bekent werd dat er extra geld van het Rijk beschikbaar was. Zij hoopte daarmee wat meer te kunnen doen voor de jeugd van kansarme gezinnen. zie Sociaal beleid

  9. Besloten vergadering: woordvoerder Kick Luttik. Helaas kunnen hier geen mededelingen over gedaan worden. In de Raadsvergadering gaf Ronald Hendriks een stemverklaring aan dat VLW wat minder zaken onder geheimhouding wilde hebben.

10. Visienota jeugdbeleid: w.v. Hans Bethlehem. VLW is akkoord. Gevraagd besluit: in te stemmen met de visienota Jeugdbeleid met de beslispunten, Zoals die zijn geformuleerd in hoofdstuk 7 van deze nota. Nogmaals het onderwerp jeugdbeleid op de agenda, omdat de vorige keer jammer genoeg de stukken niet compleet waren. Wij zijn blij met het advies van de Adviesraad Sociaal Domein. Het is een hardwerkend orgaan binnen onze gemeente, waarbij de bijeenkomsten elke maand zeer correct en op volwaardige wijze geleid worden. De manier waarop het ambtelijk apparaat de ASD bijstaat en informeert is buitengewoon goed en nuttig voor ons als publiek. Zo hoor je nog eens wat, ook zijn we met dit onderwerp bijgepraat in Zaandam. Met de diverse workshops, goed verzorgd en informatief over verschillende zaken. Alleen jammer dat aansluitend er nog een in formatie blok kwam over de participatie wet inzake de werkmaatschappij Baanstede, op 1 avond. Alles moet wel even kunnen landen en een plek krijgen en verwerkt worden. Hier werden voor de jeugd 11 profielen geschetst met bijbehorend budget, naar ons idee een goede insteek. Verder is er veel waardering voor de samenstelling van dit beleid en we zijn blij te lezen dat het college de aanbevelingen van de ASD overneemt of al reeds heeft verwerkt. Echter 1 minpuntje is dat de stukken aangeleverd worden op briefpapier van Oostzaan, er is al eens eerder op gewezen, kan daar voortaan met meer zorgvuldigheid naar gekeken worden? Wij zijn en blijven tenslotte gewoon gemeente Wormerland. VLW zou een amendement indienen maar in een naschrift van het college bleek aan onze wensen tegemoet gekomen te zijn dus is deze komen te vervallen. 

Rondvraag fractie 13-12-2016:

Ronald hield een toespraakje voor het afscheid van Marcel van Tol als Raadslid.

Ed van Rijn melde dat de opening van het watertappunt in Ghana geweest was en dat de presentatie met de nieuwjaarsreceptie of de raadsvergadering begin volgend jaar zal plaatsvinden.

uitreiking diploma voor cursus politiek 20-12-2016

Fractievergadering 15 november 2016

Raadsvergadering op 22 november 2016

Aanwezig 24/2: Ronald Hendriks, Alie Smit, Herman Al, Fred Groot, Marcel van Tol, Kick Luttik, Henk v/d Snoek, Jos Korver, Hans Bethlehem en Ed van Rijn. Afwezig: Jan Biere. 

        woordvoerder punt 2 tot 7 Ronald Hendriks

  2. vaststellen besluitenlijst 25-9-2016: VLW gaat akkoord

  3. er zijn geen notulen

  4. ingekomen brieven: VLW had geen opmerkingen.
  5. stukken ter kennisgeving:
geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen.

  7. rondvraag: spreekuur wijkagent staat nog steeds vermeld in de krant terwijl dit sinds anderhalf jaar geleden al niet meer juist is.

Op het noordelijk deel van de ringweg van de Engewormer rijden nu steeds meer auto’s door de drempels op het zuidelijke deel. Ronald Hendriks is hier al in overleg met wethouder Saelman.

  8. Woonvisie: woordvoerder Fred Groot.  Voorzitter,

Vanavond bespreken wij middels een memo van het college van B&W de uitgangspunten voor de woonvisie 9lees verkennende fase) van onze gemeente.

In de planning van werkzaamheden geeft het college aan dat in de laatste fase van de activiteiten in de gemeenteraad de besluitvorming zal plaatsvinden. Echter, in de memo zelf schrijft het college dat in deze laatste fase de woonvisie ter kennisname aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Het college stelt verder dat zij de woonvisie een geschikt kader vindt voor:

 1. Het maken van prestatieafspraken met Wormer Wonen en Parteon.

 2. Een goede samenwerking met gemeentelijke partners, burgers en bedrijven

 3. De onderbouwing van ruimtelijk- en woonbeleid

  Zie voor de volledige inbreng “Woonkern Wormer”

  9. Najaarsnota: woordvoerder Ronald Hendriks. VLW gaat akkoord. Vanavond bespreken wij de najaarsnota 2016 van de gemeente Wormerland, opgesteld door het college van B&W. Een najaarsnota is feitelijk een voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar. In deze nota worden de afwijkingen ten aanzien van de begroting aangegeven en toegelicht. Deze afwijkingen kunnen tenslotte leiden tot aanpassingen van de begroting, waarover de gemeenteraad dient te beslissen.

De najaarsnota is afgelopen week besproken in de Controlecommissie en door de Controlecommissie besproken met de verantwoordelijke wethouder, de heer Schalkwijk. De gemeenteraad heeft inmiddels het verslag van de bevindingen van de Controlecommissie ontvangen en heeft kunnen constateren en kunnen lezen welke aanpassingen, naar aanleiding van het overleg met de wethouder, werden doorgevoerd ten aanzien van de najaarsnota.

De fractie Liberaal Wormerland onderschrijft het advies van de Controlecommissie om akkoord te gaan met de aangepaste versie van de najaarsnota. Onze fractie zal dan ook haar goedkeuring aan deze nota geven.

Volledige inbreng zie “Jaarrekening”

10. MRA: w.v. Ed van Rijn. Er wordt voorgelegd  het convenant: versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA). Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de gemeenteraad beslissen over het aangaan van gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten.

Zoals onze fractie VLW al eerder heeft aangegeven zijn wij niet gelukkig met deze opzet. Ons bezwaar is nog steeds zoals wij aangaven op de Raadsvergadering van 31-5-2016 over de Regio Amsterdam dat we te weinig invloed hadden op de besluitvorming. Wat we nu zien is dat we hetzelfde concept weer optuigen zij het met een uitbreiding van gemeentes zonder dat er meer invloed is van Wormerland. Het college kan aandragen dat de raad dit besluit al heeft genomen en dat wat nu voor ligt slechts een nadere uitwerking is, maar de vraag is of dit wel juist is.

De burgemeester (portefeuillehouder) gaf aan het niet eens te zijn met de zienswijze van VLW. Hij legde nogmaals uit dat het nu gaat over een werkwijze en dat er geen besluitvorming wordt gevraagd. Hij merkte op dat de besluitvorming geheel bij Wormerland ligt. Verder gaf hij aan dat er diverse uitnodigingen waren geweest voor de Regiovergaderingen waar over de werkwijze is vergaderd. Daar hadden de fracties van Wormerland hun zegje kunnen doen, helaas was er niemand aanwezig van alle fracties uit Wormerland. Verder werd er door de burgemeester op gewezen dat de deelname nog steeds €1,50 per inwoner blijft en er geen verhoging nodig is daar er meer deelnemers zijn.

Zie onze volledige inbreng bij ”Metropool regio”

11. Privatisering sportvelden Jisp: w.v.Henk v/d Snoek. Dit dossier loopt al van 2007 en is nu in de eindfase beland. VLW kan zich vinden in de opzet zoals door het college is voorgelegd. We willen de wethouder dan ook complimenteren met het bereikte resultaat met het bestuur van vv Jisp. Alle partijen gingen akkoord.

12. Ontwerpverklaring Spatterstraat en Fortuinstraat: w.v. Marcel van Tol.

De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het bouwplan voor de Spatterstraat en Fortuinstraat. Allereerst willen wij onze complimenten geven voor het uitgebreide dossier dat voor dit bouwplan bij de stukken was gevoegd. Eerder hebben wij commentaar gehad dat bij behandeling van bouwaanvragen etc. de stukken verre van compleet waren, maar daar lijkt nu toch een kentering in te komen. Laten we er aan werken dat deze kentering gestand blijft. Wij kunnen als VLW akkoord gaan met beide besluitpunten,

 1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de vervangende nieuwbouw aan de Spatterstraat en Fortuinstraat,

 2. de ontwerpverklaring te beschouwen als definitieve verklaring als er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Wel zouden wij graag ‘Wormer Wonen’ nog in overweging willen geven de brief van 17 november 2016 van ‘Wormerland Duurzaam’ in acht te nemen m.b.t. een reactie op de woonvisie. Hier wordt al aangegeven dat energiezuinig bouwen, de huidige maatstaf, al gauw achterhaald zal zijn en dat men zal overgaan op energieneutraal of energieleverende woningen. Wij zouden graag zien dat er bij de bouw van deze woningen zoveel  mogelijk rekening wordt gehouden met deze nabije toekomstige ontwikkeling. Alle fracties gingen akkoord met de ontwerpverklaring.

13. visie zienswijze GGD: w.v. Hans Bethlehem.

Aan het voorgestelde besluit om in te stemmen met:

1.  In te stemmen met de zienswijze op de bestuurlijke visie van de GGD ZW.

2. De zienswijze te verzenden aan het algemeen bestuur van de GGD

De op en aanmerkingen die zijn verwerkt na de eerste consultering op 13 september 2016 zijn naar ons idee een goede aanvulling op de bestaande visie.

Toch hebben wij , de fractie van VLW nog een onderwerp dat wij bij U onder de aandacht willen brengen. Wij denken dat wij dat zouden kunnen plaatsen onder het kopje van punt 3 bij het onderwerp publieke gezondheid bij incidenten e.a. Verwerkt in het visie document van de GGD. Het betreft hier verwarde personen, we weten dat ze feitelijk thuishoren bij de reguliere specialistische zorg, maar het kan wel een publiek probleem opleveren. Gezien de ernst en deze steeds groter groeiende groep, richten wij ons met twee pijlen dus ook één richting de GGD. Ten eerste via de zorg die mogelijk intern opgang kan komen via het Sociaal Team en anderen.

Maar daar waar nodig in de tweede plaats buiten kantooruren hopen we toch dat de GGD haar deuren opent om deze mensen in nood op te vangen. Zoals wij allen weten is dit niet langer het taakveld van de politie, gezien de onderbezetting, maar er moet wel direct hulp geboden kunnen worden. Wij hopen daar in deze vergadering nog maar weer eens extra aandacht voor te vragen en hiervoor een ingang te vinden bij de GGD. Alle fracties gingen akkoord.

14. Openbare orde en veiligheid: Kick Luttik. Wij worden als raad in de gelegenheid gesteld om op grond van de Wet veiligheidsregio’s artikel 14 lid 2a wederom een zienswijze te geven op het beleidsplan 2017-2020.

Onze vraag is heeft dit wel zin, wij kunnen als raad wel onze zienswijze geven, maar gezien de stemverhoudingen in de regio  heeft dat totaal geen enkele zin, omdat wij als kleine gemeente ten opzichte van de gemeenten Zaanstad (5 stemmen) en Purmerend  ( 3 stemmen) niets hebben in te brengen in deze regioraad.                                                             Wij als fractie van de Vereniging Liberaal Wormerland hebben in de voorronde van                 8 Maart 2016 al aangegeven dat het op deze manier geen eerlijke verdeelsleutel is.        Burgemeester Tange gaf tot 4 maal toe aan dat dit een goede en eerlijke verdeelsleutel  was. Hij heeft het zo verwoord van “wie het meest betaald die bepaald” Kijk voor de volledige inbreng bij “veiligheidsregio”. 

Tijdens de raadszitting bleek dat zowel de VVD als VLW niet akkoord konden gaan met het beleidsplan veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland. Nadat de Burgemeester als portefeuillehouder nogmaals een uitleg gaf bleek dat zowel VVD en VLW hoewel zij zich wel konden vinden in de uitleg, vanwege de huidige stemverhouding hier nog steeds geen akkoord konden verlenen. Na de uitleg van Ronald Hendriks (VLW) waren er meerdere partijen die twijfelden. Het ging vooral om de andere invulling van de gesloten brandweerkazernes in Jisp en Oostknollendam. Om dat er geen tijd meer was om het onderwerp naar een volgende vergadering  op te schuiven had VLW een voorstel waar alle partijen zich in konden vinden. Zodat het onder voorbehoud werd aangenomen.

 

nieuwbouw van deze flats bij de kinderboerderij

Fractievergadering 18 oktober 2016

Wel voorrondes geen raadsvergadering op 25 oktober 2016

Aanwezig 24/2: Ronald Hendriks, Alie Smit, Fred Groot, Marcel van Tol, Kick Luttik, Henk v/d Snoek, Jan Biere, Hans Bethlehem en Ed van Rijn.

Afwezig: Herman Al,

 1. Opening. woordvoerder punt 2 tot 7 Ed van Rijn.

Als inspreker kwam de heer Mandjes over het onderwerp milieudefensie. Waarom er geen gehoor werd gegeven om alle verlichting uit te doen in de nacht van De nacht. Burgemeester gaf als antwoord dat dit lastig was maar zou met de portefeuillehouder er nog eens naar kijken.

  2. vaststellen besluitenlijst 10 februari: VLW gaat akkoord

  3. notulen 4-11-2016: VLW had geen opmerkingen.

  4. ingekomen brieven: VLW had geen opmerkingen.
  5. stukken ter kennisgeving:
geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: geen opmerkingen.

  7. rondvraag: Hans had een vraag over de toezegging van BurgemeesterTange over de toezegging om  politie in opleiding naar Wormerland te halen. Burgemeester gaf aan dat er wel over gesproken is maar dat door de bezuinigingen en de tekort aan mankracht ook aspiranten in opleiding worden ingezet. Zodra er wat meer ruimte is wordt er op teruggekomen.

  8. Schuld hulpverlening: woordvoerder Hans Bethlehem,

Als inspreker over dit onderwerp was de heer Schavenmaker als vertegenwoordiger van Caritas Maria Magdalengkerk om enkele vragen te stellen. Deze werden door portefeuillehouder Kees van Waaijen beantwoord.

VLW vind het een goed stuk en kan er mee in te stemmen maar er waren nog wel enige opmerkingen. O.a. over de preventie van schuld hulp verlening. Niet alleen kijken naar huurders maar ook naar eigenaren van woningen waar bij gedwongen verkoop een restschuld ontstaat.

Als eerste willen wij stellen: de fractie van VLW kan zich vinden in voorliggend plan.

In ons partijprogramma staat ook: wat lokaal kan ook lokaal doen.

Na bestudering van dit onderwerp hebben we nog wel enkele vragen c.q. opmerkingen of mogelijke aanvullingen. Zie in menu “Sociaal Beleid”

Op deze en de vragen van andere partijen kwam de portefeuillehouder met een goede uitleg. Jammer was dat de adviesraad nog niet met hun aanbevelingen konden komen omdat zij eind van de week bij elkaar komen. Van Waaijen beloofde zodra dat binnen was dit naar de fracties zou worden doorgegeven.

  9. Sociaal domein: woordvoerder Alie Smit-de Ridder.

Het betreft hier een presentatie waar geen besluit over hoeft genomen te worden.

De vereniging Liberaal Wormerland is positief gestemd om te lezen dat het Jeugdteam meer bekendheid heeft gekregen, gevolg is dat er meer daadkracht en capaciteit kan worden ingezet.

Ook hier heeft VLW nog enige vragen en opmerkingen. Zie “Sociaal Beleid”.

Ook hier bleek dat wethouder Fens een prima presentatie had verzorgd waar alle fracties zeer content mee waren. Ook werden veel vragen in deze presentatie en uitleg beantwoord. Ook voor het 2de gedeelte werd verzorgd door wethouder Kees van Waaijen waar ook alle fracties zich prima in konden vinden. 

10. Rondvraag fractie: Henk v/d Snoek had een vraag die beter schriftelijk gesteld kan worden aan het college namens de fractie. Zie hieronder. 

                      VERENIGING LIBERAAL WORMERLAND                                  Fractieadres:  Koningsvarenstraat 368  1531 SL Wormer

Aan  Het college van burgemeester en wethoudersvan Wormerland, 19 oktober 2016

Geacht college,

Nu de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in het centrum van Wormer is gerealiseerd, willen wij uw college hieromtrent de volgende vragen stellen:

 1. De kosten van de bouw/gebruik van de MFA

Graag willen wij van uw college een totaaloverzicht ontvangen van de kosten van realisering van de MFA, de jaarlijkse kosten van de huur van de betreffende ruimte in het winkelcentrum en eventuele andere kosten, welke zijn gemaakt ten behoeve van de MFA (bijv. dakisolatie). In dit overzicht willen wij graag opgenomen zien welke van deze kosten voor rekening zijn gekomen van de gemeente Wormerland.

 1. Kosten infrastructuur

Graag willen wij van uw college een totaaloverzicht ontvangen van de kosten ten behoeve van de infrastructuur (parkeerplaats + bijbehoren infrastructurele voorzieningen, zoals wegen en nutsvoorzieningen) binnen het centrumplan van Wormer. Wij hebben begrepen dat uw college opnieuw een aantal aanpassingen zal uitvoeren (zie uw recent gepubliceerde verkeersbesluit). Ook hiervan graag een kostenoverzicht.

 1. Bijdrage SCWO

Wij hebben vernomen dat het SCWO een bijdrage in de kosten van de MFA zou hebben voldaan van in totaal € 80.000,-. Is dit bericht correct en heeft het SCWO inderdaad het genoemde bedrag bijgedragen en zo ja, werd deze bijdrage door het SCWO op initiatief van het SCWO zelf betaalbaar gemaakt of heeft de gemeente Wormerland deze bijdrage geïnitieerd en van het SCWO gevraagd of geëist.

 1. Subsidie aan gebruikers MFA

Kan het college ons aangeven welke subsidiebedragen de gemeente de komende vijf jaar zal uitkeren aan de gebruikers van de MFA, SCWO, Dienstencentrum en Bieb. Wij zien uw beantwoording van deze vragen graag zo spoedig als voor u mogelijk is tegemoet en danken uw college voor haar medewerking in deze.

Ed van Rijn vroeg hoe het staat met de afspraak met Henk Roeleveld en Ronald Hendriks. Henk had Ronald te kennen gegeven dat hij wat meer tijd nodig had wat begrijpelijk was door de hoeveelheid stukken.

Verder niets meer aan de orde sloot Ronald de vergadering. 

1 november 2016 extra fractievergadering “begroting programma 2017-2020”

Fractievergadering VLW van 6-9-2016

voorrondes en raadsvergadering 13 september 2016

Aanwezig 6/9/2016: Ronald Hendriks, Marcel van Tol, Ed van Rijn, Fred Groot, Hans Bethlehem, Henk v/d Snoek, Herman Al, Alie Smit.

Afwezig 6/9/2016: Kick Luttik wegens vakantie. 

Voorronde 13-9-2016: w.v. punt 2 tot 7 woordvoerder (WV) Ed van Rijn

  2. vaststellen besluitenlijst voorrondes 5-7-2016: geen opmerkingen

  3. notulen raad 21-6 en 5-7-2016: geen opmerkingen

  4. ingekomen brieven: Brief 16. Zienswijze bewoners over Zwarteweg te Wijdewormer.  Onze vraag is zodra B&W daar mee naar de raad komt ook een afschrift wil toekomen aan de Contactcommissie van Wijdewormer. De burgemeester zegde dit toe. Brief 17. Advocatenkantoor van Heeks. Staan vragen in kan dus niet afgedaan worden met “ter kennisname”. Burgemeester gaf aan dit in het presidium voor een voorronde te agenderen. Brief 26. Hartveilig wonen in Wormerland. Voorstel voor voorronde in het presidium. Brief 31. antwoord fijnstof rotonde. Wordt in presidium geagendeerd voor een voorronde.

  5. stukken ter kennisgeving: geen opmerkingen

  6. stukken ter besluitvorming: akkoord.

  7. rondvraag: Er is een afspraak dat als er door B&W een antwoord wordt gegeven op brieven van bewoners de Raad daar ook een afschrift van zou krijgen. Tot op heden is dat nog nooit gebeurd. Waren er geen brieven voor beantwoording door B&W of is men de afspraak vergeten? Burgemeester zou uitzoeken waarom dit niet gebeurd was.

  8. ontwerp bestemmingsplan: WV Ronald Hendriks.

VLW staat hier positief tegen over. Het college legt ons het nieuwe ontwerpbestemmingsplan “Woonkern Wormer en Lint” voor een consultatie voor. Dit nieuwe bestemmingsplan omvat feitelijk twee eerdere bestemmingsplannen, te weten het bestemmingsplan ‘Wormer West” en het bestemmingsplan “Middentil/Lint Wormer”.

Onze fractie vindt het een goede zaak dat het college opnieuw met dit nieuwe plan het aantal eerdere, bestaande plannen reduceert. Op termijn bespaart ons dit de kosten voor de 10 jaarlijkse aanpassingen van bestemmingsplannen en dat lijkt ons een goede zaak. Graag willen wij de verantwoordelijke wethouder, de heer Saelman hiervoor onze waardering uitspreken. Er werd een dia voorlichting gepresenteerd door Ir. Piet Zuidhof en Alfred Warmenhoven. Daardoor was er geen tijd voor een 2de Ronde en werd dit verschoven naar 4 Oktober.

Zie uitgebreide inbreng in menu: Woonkern Wormer.

  9. Hotel Kalverschans: Fred Groot.

In de aan ons toegezonden stukken betreffende Hotel Kalverschans verzoekt U ons hedenavond kennis te nemen van een 3-tal zaken, t.w.:

 1. kennis te nemen van de nota van reacties op de vragen die gesteld zijn in de voorronde van 16-12-2014;

 1. het besluit van de raad van 21 januari 2014 om de vrijstellingsprocedure ex art. 19 lid1 WRO stop te zetten voor Hotel Kalverschans, in te trekken;
 2. de vrijstellingsprocedure ex art.19 WRO op te starten voor de realisatie van Hotel Kalverschans.

Om met het eerste punt te beginnen: 

 1. wij hebben kennisgenomen van de nota van reacties en concluderen hieruit dat de fractie van Liberaal Wormerland op de door haar ingediende motie van 16-12-2014 nog niet de gevraagde antwoorden heeft gekregen. (Mening Provincie) en (grootschalig of kleinschalig bouwproject). 

 2. het besluit van de raad van 21-01-2014 in te trekken. De fractie van Liberaal    Wormerland  kan zich niet vinden in dit voorstel en verwijst hier tevens naar de  eerder ingediende punten in de motie.

 3. Het moge duidelijk zijn. We gaan met de voorstellen van het college (voorlopig) niet akkoord. Alleen VLW en SP stemden tegen zodat het voorstel werd aangenomen.

         Lees in menu “Hotels” reeds eerder ingenomen standpunt.

10. Veerdijk 41, 57 en 59: WV Marcel van Tol.

De Raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de plannen van Van Nek Vastgoed voor het realiseren van resp. 13, 15 en 5 appartementen in respectievelijk de panden Veerdijk 41, 57 en 59. Dit betreft respectievelijk de pakhuizen Bassein, Herinnering en Geloof.

In de vergadering van 5 juli zijn door VLW veel vragen gesteld waarop het College deels antwoord heeft gegeven. Helaas zijn enkele belangrijke vragen niet beantwoord en wij zullen deze hierom vanavond nogmaals stellen. Vanwege de voorbereidingstijd die het College heeft gehad, verwachten wij vanavond een duidelijk antwoord op onze vragen. In een stemverklaring melde VLW dat zij niet kon instemmen vanwege onvoldoende parkeerplaatsen. De andere partijen gingen wel akkoord. Volledige inbreng zie menu: Monumenten.

11. concept visie document GGD: WV Kick Luttik.

VLW kan zich vinden in het visie document. Door problemen met email nog geen volledig verslag. Wel werd vermeld dat er na anderhalf jaar een evaluatie zal plaatsvinden.

12. regiovisie kwetsbare burgers in de Zaanstreek: WV Hans Bethlehem.

VLW gaat niet akkoord daar het gebodene tekort schiet.

Alle problemen liggen eigenlijk al verankerd in de titel van deze visie, en voor de mensen die zaterdag 10 september jl. de uitzending van kassa hebben gezien, zou je wensen dat wij onder de regio Nijmegen resideren, want daar werd alles in een klap nog voor de uitzending opgelost. Zomaar ineens behoeft deze kwetsbare groep geen 38 formulieren meer in te vullen. Waarmee ze hopen op resultaat na ca. een jaar heen en weer bellen, mailen, en  gesprekken voeren. Politiek correct zal er naar de letter van de wet gewerkt worden, maar dit kun je niemand aan doen en zeker niet onze kwetsbare mensen met Multi problematiek. Ze zijn blij als iemand juist deze zorg van hen wegneemt en hen beschermd en voor hen zorgt en er samen met hen, maar dat kost heel veel tijd, energie, geduld en natuurlijk ook geld, want daar draait deze hele maatschappij om, uitkomt en hen op termijn naar een betere leefsituatie brengt. Zie voor volledige inbreng in menu: Sociaal Beleid

In een stemverklaring melde de VLW fractie dat zij zich niet konden vinden in het voorstel en daarom tegen zouden stemmen. De andere fractie stemden voor.

Rondvraag fractie:  

Ed van Rijn vroeg hoe het stond met de afspraak met Henk Roeleveld (CDA) over de financiën van het winkelcentrum. Ronald Hendriks heeft zoals afgesproken alle stukken met zijn uitleg aan Henk overgedragen. Zodra Henk Roeleveld alles op een rijtje gesteld heeft zal hij met een antwoord komen. 

Tijdens de raadsvergadering werd Coen Ricken beëdigd als raadslid voor de PvdA.